Hoppa över navigering
 •   1

  Sekretessärenden till arbetsutskottet

 •   2

  Sekretessärenden till arbetsutskottet

 •   3

  Sekretessärenden till arbetsutskottet

 •   4

  Sekretessärenden till arbetsutskottet

 • Myndighetschefen har fått ett antal frågeställningar från ordföranden och lämnar följande information:

   

  • Sjuksköterskorna har ca 1 - 5 inplanerade besök på natten, därtill kommer larm som varierar från 0 - 20 larm/natt.
  • Undersköterskor i Vaggeryd har ca 8 tillsynsärenden och 9 omvårdnadsinsatser, i Skillingaryd är det 6 tillsyn och 17 omvårdnadsinsatser, varav 10 är dubbelbemanning.
  • Ett snitt på larm i februari månad 2022 är 3 - 4 ggr i hela kommunen.
  • Insatser utan biståndsbedömning är trygghetslarm och rådgivning, övriga insatser är biståndsbedömda.
  • Uppgifter om verksamheter som utförs av privata utförare. I nuvarande verksamhetssystem kommer de privata utförarna enligt LOV att har tillgång till systemet. Uppföljning sker via telefon och genom rapporter. Handläggarna har frekvens på uppföljning var sjätte månad eller på förekommande anledning. Idag har 9 brukare privat utförare.
   När det gäller LOU har vi tecknat nytt avtal med ny utförare, Assistanspoolen omsorg Sweden AB,  av personlig assistans, då tidigare blev av med sitt tillstånd 2021-03-24.
   Ingen riktad uppföljning av skett.
  • Medarbetarskydd, vi har larm på kontoret och vid hembesök. Åker alltid två på hembesök. Planering inför hembesök om hur man ska placera sig, var bilen är m. m. ifall hot skulle uppstå. Förvaltningen har hot och våldsutbildningar. Våra lokaler är låsta och det sker övningar om hur man ska agera om larmet går.
 •   6

  Begäran om yttrande och handlingar efter en anonym anmälan 3.5.1-12400/2022

 • Ekonomen redovisar utfall för januari - april månad 2022 som visar positivt resultat med 3 834 tkr. Alla intäkter finns inte bokförda varför ett förväntat resultat för perioden blir ca 4 mkr. Statsbidrag för sjuklöner covid har erhållit med ca 2 mkr för januari - februari månad, vilket inte varit känt.

   

  En redovisning av fördyrade kostnader för råvaru- och drivmedelskostnader ska bifogas apriluppföljningen. I dagsläget finns inte kostnader för ökade drivmedel sammanställda. När det gäller råvarukostnader så har kostenheten i samråd med Bun:s kostenhet anpassat inköpen och klarat att hålla sig inom budgetramen. Detta får till följd att man inte fullt ut kan hålla KF:S mål gällande inköpen.

   

  Sjukstatistik lämnas, totalt uppgår sjukskrivningen till 10,75%, av dessa är 24,66 % långtidssjukskrivna.

   

  En redovisning lämnas över sökta och erhållna statsbidrag samt en redogörelse över hur de ska användas.

 •   8

  Investeringsbudget

 •   9

  Yrkande från politiker om ändring i gällande delegering

 •   10

  Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

 •   11

  ANDT- handlingplan

 •   12

  Information från förvaltningen

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.