Hoppa över navigering
 •   1

  Sekretessärenden till arbetsutskottet

 •   2

  Sekretessärenden till arbetsutskottet

 •   3

  Sekretessärenden till arbetsutskottet

 •   4

  Sekretessärenden till arbetsutskottet

 •   5

  Sekretessärenden till arbetsutskottet

 •   6

  Sekretessärenden till arbetsutskottet

 •   7

  Sekretessärenden till arbetsutskottet

 • Syftet med dessa riktlinjer är att skapa tydlighet och samsyn i arbetet som rör socialförvaltningens myndighetsövning gällande vård i nära relation. Riktlinjerna ska säkerställa rättssäkerhet och likabehandling och fungera som vägledning i det praktiska arbetet.
  Målsättningen är en god, jämlik, rättssäker, effektiv och ändamålsenlig socialtjänst i Vaggeryds kommun som helhet.
  Utgör övergripande och grundläggande utgångspunkter avseende verksamheters arbete med våld i nära relationer för att förebygga, kartlägga och motverka våld i nära relationer. Riktlinjerna anger även mål för att utveckla och kvalitetssäkra det arbete som bedrivs i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4).

  Alla personer anställda inom Socialförvaltningen i Vaggeryds kommun är ålagda att följa gällande riktlinjer.

  Riktlinjerna skall fungera som ett styrdokument och stöd för handläggarna vid utredning, bedömning och beslut.

  Uppföljning och utvärdering
  Riktlinjerna gäller t o m 2021, därefter följs du upp eller revideras vid behov.

 • Värnamo kvinno- och tjejjour har varit verksamma sedan 1985 och är en ideell förening, politiskt och religiös obunden. För närvarande har de 85 betalande stödmedlemmar.
  Värnamo kvinnojour erbjuder:
  - akutboende för våldsutsatta kvinnor och deras barn från hela landet,
  - ger stöd och råd till våldsutsatta inom GGVV i, under eller efter ett uppbrottsskede,
  personliga, per telefon eller mejl. Det förekommer även att anhöriga kontaktar oss för att få råd om hur en man på bästa sätt kan stödja en anhörig som lever i en våldsam relation,
  - fortsatt kontakt efter ett uppbrott genom olika aktiviteter, hjälp med att skapa nya nätverk
  - vara ett kunskapsstöd för socialtjänst och andra instanser i samhället inom ämnet våld i nära relationer och heders relaterat våld inom GGVV.

  Kvinnojouren har en jourtelefon som är tillgänglig för stödsökande 365 dagar per år.
  Föreningen har två anställda och 15 jourkvinnor som deltar i arbetet på ideell basis.
  Verksamheten består av tre huvudområden: akutboende, öppen verksamhet och utåtriktad verksamhet.

  Verksamheten har under Convid-19 fungerat i princip som tidigare, vi har gjort placeringar i det skyddande boendet, genomfört fysiska möten med distansering och följt FOHM:s riktlinjer, Externa stödsamtal har skett via telefon, någon ökning av stödsamtal.

  Inför verksamhetsåret 2021 söker kvinnojouren även 90 tkr från Gnosjö kommun (beviljat 37,5 för 2020) samt 450 tkr från Värnamo kommun (beviljat 342 tkr för 2020).

  Förvaltningen har under år 2019 använt Värnamo kvinnojour för akutplaceringar vid två tillfällen. Ena tillfället en kvinna med två barn under 2 månader och andra tillfället en kvinna med två barn i två nätter. Vid dessa tillfällen tecknas avtal med kvinnojouren. Under 2020 har ingen placering ägt rum.

  Socialnämnden beviljade 25 tkr i föreningsbidrag för 2020.

  2018-06-28 § 53 beslutade socialnämnden att tillskriva kommunstyrelsen med en begäran om att en översyn genomförs över vilka intresseorganisationer som får kommunala bidrag och på vilka grunder det beviljas eller avslås (utöver de som kultur- och fritidsnämnden beviljar) samt ta fram en strategi på övergripande nivå.

  Kommunledningskontorets ledningsgrupp har haft uppe ärendet på sin agenda i augusti 2018 och uppdragit till ekonomichefen att göra en ekonomisk kartläggning. Kartläggningen visade att det är mycket liten summa som används för bidrag, varför framtagande av strategi sköts på framtiden pga. av andra prioriteringar.

 •   11

  Årlig uppräkning av hyrenivåer, LSS

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.