Hoppa över navigering
 • Ordföranden frågar om dagordningen godkänns.

 • Myndighetschefen informerar om en dom från Förvaltningsrätten i mål nr 498-19 där förvaltningens beslut hade överklagats gällande avlösarservice i hemmet. Förvaltningsrätten avslog överklagande, vilket innebär att förvaltningen gjort rätt bedömning i ärendet.

 • Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en kommun. Vissa uppgifter sköter fullmäktige, styrelsen och nämnderna enligt denna lag, författning eller enligt statlig myndighets beslut. Reglementet reglerar socialnämndens ansvar och beslutanderätt. Syftet med socialnämndens reglemente är att komplettera de bestämmelser som finns i kommunallagen med föreskrifter som behövs för socialnämndens sammanträden och handläggning av ärenden. Reglementet tydliggör också gränsdragningar mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder.

  Kommunfullmäktige har beslutat att alla nämnder ska göra en översyn av sina reglementen utifrån en ny framtagen mall som i utgångsläget ska delas av alla nämnder inom kommunen. Det nya formatet lyfter fram kommunens vision och värdegrund utifrån Vision 2030 och
  lyfter fram de gemensamt fastställda målen som är fastställda av fullmäktige och som alla nämnder ska sträva efter, men det ger även en tydligare överblick över nämndernas egna arbetsområden och vad som reglerar dessa. Det nya reglementet tar även sikte på en modernare inriktning vad gäller bland annat
  möjligheten för ledamöter att delta digitalt på distans på möten om detta är möjligt, att hänsyn till GDPR tas och internt kvalitetsarbete.

  För att få en tydligare överblick har även vissa återkommande punkter från tidigare reglemente plockats bort om de ändå framkommer i det kommunövergripande förslaget.

  Reglementet följer i så stor utsträckning som möjligt SKL:s rekommendationer från 2018 som harmonierar med nya kommunallagen, detta skapar en större möjlighet för insyn för medborgare, politiker, tjänstemän och samverkansaktörer.

   

 • En ny Lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018/2088) har inrättats som innebär att endast den som har tillstånd får bedriva detaljhandel eller partihandel med tobaksvaror. Lagen träder i kraft 1 juli 2019, och partihandel med tobaksvaror får bedrivas utan tillstånd fram till den 1 november 2019. Kommunen får ta ut en avgift för prövning av ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 kap 1 § enligt de grunder som beslutats av kommunfullmäktige.

 • Förvaltningen och ordföranden har påkallat behov av ändring av sammanträdesdagar för socialnämnden och arbetsutskottet.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.