Hoppa över navigering
 •   1

  Placering i familjehem

 •   2

  Information från myndigheten

 •   3

  Patientsäkerhetsberättelse 2018

 •   4

  Budget 2020

 •   5

  Beslutsattestanter 2019

 •   6

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   7

  Öppet brev till socialchefen, socialnämnden och alla dess ledamöter

 • Myndighetschef Maria Nordgren informerar om hanteringen av förändring av nattorganisationen.

  Maria lämnar ut en reviderad tidslinje och handlingsplan.

  MBL-förhandling har ägt rum och avslutats 2019-03-13, Kommunal godkänner den reviderade handlingsplanen men ej personalneddragning.

   

 • Liv Svensson, verksamhetschef äldreomsorgen informerar om kommande förändringar för anpassning av budget 2019.

 • Sedan 1 januari 2011 ska varje vårdgivare upprätta en patientsäkerhetsberättelse. I den ska det framgå vilket patientsäkerhetsarbete som bedrivits föregående år och vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat som uppnåtts. Den skall även innehålla mål och strategier för kommande år. Socialförvaltningen redogör i samma skrivelse för årets sammanställda avvikelser samt för årets kvalitetsarbete.

  Caroline Lundgren, MAS redovisar och kommenterar året patientsäkerhetsberättelse.

   

 • Förvaltningen ska varje år anmäla till ekonomienheten vem som har rätt att attestera/kontera förvaltningens ID, en lista över beslutsattestanter.
  Listan uppdateras kontinuerligt av förvaltningen då förändringar av personal sker.

 • § 35

  Anmälan av beslut

 • Planeringsförutsättningar (PFÖ) har skickats ut 2019-03-05 från ekonomichefen.

  För socialnämndens del innebär det ett tillskott på 1 900 tkr inför 2020 enligt resursfördelningsmodellen samt en rättelse med minus 226 tkr. Rättelsen innebär  att 52 tkr flyttas avseende nattvandring till Kultur och fritidsförvaltningen samt 174 tkr för HR-specialist till personalenheten.

  Socialchefen redovisar de behov förvaltningen ser vilka även kommer att presenteras för budgetberedningen under morgondagens möte.

  Förvaltningen gör följande prioriteringsordning: psykiatrisjuksköterska,  mobil tjänst inom funktionshinderomsorgen samt kompetenshöjande insatser.

  Socialchefen flaggar även för ett antal riskområden som t ex brist på personal och specialistkompetens samt otillräckliga förutsättningar.

  Under 2020 kommer även en taxa för hantering av ärenden enligt nya tobakslagen att inrättas.

   

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.