Hoppa över navigering
 •   1

  Sekretessärenden till arbetsutskottet

 •   2

  Sekretessärenden till arbetsutskottet

 •   3

  Sekretessärenden till arbetsutskottet

 •   4

  Inforamtion från myndighetsenheten

 •   5

  Ekonomisk information

 •   6

  Begäran om preliminär sammanträdesplan för socialnämnden 2021

 •   7

  Riktlinjer för handläggning barn och unga

 •   8

  Riktlinjer för handläggning inom missbruk/beroende

 •   9

  Riktlinjer för handläggning inom social omsorg

 •   10

  Delegationsordning för socialnämnden, revidering

 •   11

  Information från förvaltningen

 •   12

  Övrigt

 • § 110

  Placering i familjehem

 • Socialnämnden antog 2018-02-26 § 18 en ny delegationsordning, vilken därefter reviderats vid några tillfällen.
  Nya regler har infört i LVU gällande utreseförbud, vilka trätt ikraft 2020-07-01. Därav finns det behov av komplettering i gällande delegationsordning gällande dessa beslut. Det har även visat sig att en punkt saknas gällande uppföljning av barns situation, samt ändrad delegat på en punkt.

  Följande nya punkter behöver tillföras delegationsordningen:

  Beslut Lagrum Delegat
  Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten om utreseförbud                                             31 b LVU AU
  Omprövning av om utreseförbud ska upphöra                      31 c § 1 st  LVU         AU
  Beslut om upphörande av utreseförbud                           31 c § 2 st LVU AU
  Beslut om tillfälligt utreseförbud                                     31 d § 1 st LVU         

  AU

  kompletterande beslutanderätt

  Beslut om tillfälligt undantag från ett utreseförbud                          31 i § LVU AU
  Beslut om uppföljning efter det att en placering upphört då barn eller vårdnadshavare avvisar erbjuden insats, avser barn och unga           11 kap 4 b § SoL                 Enhetschef 
  Ändrad delegat punkt 12.1.17    
  Beslut om avgift enligt antagna regler                            8 kap 2 § SoL    Administratör

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                          

                                                                                
            
   
  -                      
                                                                                            


                                                                                                                     

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.