Hoppa över navigering
 • § 125

  Godkännande av dagordning

 • Gatu- och parkchefen informerar om renoveringen av kommunförrådet i Vaggeryd samt visar runt i lokalerna.

   

  Propositionsordning

  Ordförande föreslår tekniska nämnden att godkänna informationen, och finner den godkänd.

 • Tekniska nämndens ledamöter ges tillfälle att under varje sammanträde anmäla ett ärende som berör nämndens verksamhet, Ärendet besvaras vid kommande sammanträde.

  Yrkanden

  Ordförande föreslår att tekniska nämnden inte behandlar något anmälningsärende vid detta sammanträde efter att ingen ledamot har anmält någon fråga denna gång. 

  Propositionsordning

  Ordförande föreslår tekniska nämnden att bifalla förslaget att inte behandla något ärende, och finner det bifallet.

   

 • Fullmäktigeledamöterna Ewa Magnusson (L), Magnus Thelin (L), Atcha Adinda (L) och Ken Frick (L) har lämnat in en motion daterad 2019-08-19 med följande förslag:

  - Att tiden för slåtter av våra vägkanter senareläggs så att de ännu mer än idag matchar de datum som förr i tiden gällde för slåtterängar i våra trakter.

  - Att fler av kommunens grönytor får växa upp till blomsterängar för att utgöra hemvist för de växter och djur som minskar i antal i vår miljö idag.

  Motionen har remitterats till tekniska nämnden för yttrande.

   

  Propositionsordning

  Ordförande föreslår tekniska nämnden att bifalla förslaget till yttrande, och finner det bifallet.

 • Ett medborgarförslag har inlämnats 2019-08-26 med förslag att bygga om skolgårdarna vid Hjortsjöskolområdet i Vaggeryd. Skapa en dynamisk skolgård där alla åldrar möts. Framförallt bygg anläggningar som är till för äldre barn. Gör ett studiebesök i Ulricehamn. Där har skapats en miljö för barn 5-16 år.

  Medborgarförslaget har överlämnats för yttrande till tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget till yttrande, och finner det bifallet.

 • Ett medborgarförslag har lämnats in 2019-07-01 med förslag att anordna en lekplats i Skillingaryd som ska vara tillgänglig för personer med rullstol eller rollator. Ett förslag är att tillgänglighetsanpassa hela eller del av Moängens lekplats med kompletterande lekutrustning till barn som använder förflyttningshjälpmedel och byta ut sanden till gummigranulat som fallskydd, eller dressat konstgräs.

  Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut som sedan ska delges kommunfullmäktige.

   

  Propositionsordning


  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget om att avslå medborgarförslaget med hänvisning till utvecklingsplanen för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser, samt att den föreslagna lekplatsen är förhållandevis ny och inte kommer att göras om inom en snar framtid, och finner det bifallet.

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget om att nämnden ställer sig positiva till att fortsätta utveckla lekplatserna i kommunen med hänsyn till personer med funktionsnedsättningar, och finner det bifallet.

 • Polismyndigheten har varit i kontakt med tekniska kontoret och informerat om ett ärende där Securitas AB har utfärdat parkeringsböter för en bil på allmän platsmark. Marken ligger i anslutning till en privat fastighet i kommunen. Ägaren till bilen (och fastigheten) har därefter överklagat parkeringsboten och bifogat ett skriftligt medgivande från den tidigare fastighetsägaren. Enligt detta har Vaggeryds kommun 2004 lämnat ett medgivande som gav den dåvarande fastighetsägaren rätt att nyttja mark i anslutning till fastigheten för uppställning av bil. Detta medgivande har därefter övertagits av nuvarande fastighetsägare.

  Yrkanden

  Ordförande föreslår bifall till förslaget med tillägget att sådana här medgivanden är olagliga och är ställda till personer, inte fastigheter.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget om att upphäva Vaggeryds kommuns tidigare medgivanden om uppställning av bil på allmän platsmark med hänvisning till att nyttjande av allmän platsmark kräver polistillstånd samt försvårar drift och hindrar allmänhetens tillgång till marken, och finner det bifallet. 

  Ordförande frågar om nämnden kan bifalla tillägget att medgivandena är olagliga och är ställda till personer och inte fastigheter, och finner det bifallet.

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-09-18 § 157 att anmoda tekniska nämnden att i samband med att Grönstrukturplanen blir antagen omgående upprätta en ny aktuell skogsbruksplan.

  Med anledning av detta har tekniska kontoret sett över och tagit fram en lista över planerade skogsåtgärder.

   

  Yrkanden

  Ordförande föreslår att gatu- och parkchefen ser över de förslagna åtgärderna i Klevshult, och återkommer med förslag till beslut vid tekniska nämndens sammanträde i december.

  Propositionsordning

  Ordförande föreslår tekniska nämnden att bifallla förslaget att uppdra till gatu- och parkchefen att se över de förslagna åtgärderna i Klevshult, och återkomma med förslag till beslut vid nämndens  sammanträde i december.

 • En förvaltningsövergripande dagvattenstrategi har tagits fram för Vaggeryds kommun. Del 2
  av denna är nu ute på remiss hos berörda, bland annat tekniska nämnden. Remissyttrandena ska skickas in senast 30 oktober 2019.

  Propositionsordning

  Ordförande föreslår tekniska nämnden att godkänna remissvaret, och finner det godkänt.

   

 • Detaljplan för norra Sörgårdsområdet i Skillingaryd vann laga kraft 2003-01-09. Denna plan innebar ändring av detaljplan upprättad 1990-02-27 för att möjliggöra avstyckning av större tomter. Förlängningen av Önnemovägen byggdes ut 2003 efter ändring av detaljplan. Nu återstår utbyggnad av den norra delen i anslutning till Far Anders väg. Ungefärlig avverkning av området föreslås enligt bilaga- avverkningsplan.

  Väster och söder om detaljplaneområdet föreslås avverkas för att kunna beredas med vegetationsmassor från utbyggnaden av gatu- & tomtmark. I delar av området med sämre markförhållanden kommer grovterrassering av tomterna bli aktuellt. Provgropar kommer grävas efter avverkning för att kunna bedöma markens beskaffenhet och kunna ta beslut om hur tomterna ska beredas.

  I detaljplanen från 2003 finns ett förslag på hur en andra etapp kan utformas. För att kunna anlägga attraktiva boendemiljöer bör den äldre detaljplanen för södra delen av Sörgårdsområdet upprättad 1990 ses över innan denna andra etapp byggs ut.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget att ge startbesked att påbörja första etapputbyggnaden av Sörgårdsområdet i det norra området motsvarande ca 12 tomter utifrån antagen detaljplan lagakraftvunnen 2003-01-09, och finner det bifallet.

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna avverkningsplanen, och finner den godkänd.

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan föreslå kommunstyrelsen att genomföra lämplig tomtindelning för att möjliggöra ett genomförande av teknisk försörjning enligt gällande detaljplan för norra Sörgårdsområdet, och finner det bifallet.

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan föreslå kommunstyrelsen att lämplighetspröva genomförandet av gällande detaljplan i söder upprättad 1990. Gatustrukturen är inte sammankopplad med detaljplanen från 2003 och marknadsattraktionen bedöms som låg på grund av utformningen av den gröna och gråa infrastrukturen förenad med tomtmark i detaljplanen, och finner det bifallet.

 • Information från Securitas AB utgår.

  Yrkanden

  Ordförande föreslår att ärendet återkommer på ett kommande sammanträde. 

   

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla att ärendet återkommer på ett kommande sammanträde, och finner det bifallet.

 • Teknisk chef redogör för de gällande avgifterna för torghandel och felparkering.

  Propositionsordning

  Ordförande föreslår tekniska nämnden att godkänna informationen från teknisk chef, och finner den godkänd.

 • Ett medborgarförslag har inlämnats 2019-08-04 med förslag att utreda framförallt på nybyggnation men även på befintligt fastighetsbestånd om möjlighet finns att sätta solpaneler på kommunala byggnader och ta med det i budgeten för kommande år.

  Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut som sedan ska delges kommunfullmäktige.

  Solceller på följande anläggningar har utförts under 2019:
  - Bullerbyns Förskola
  - Fenix 2
  - Brandstationen Skillingaryd
  - Åvikens förskola

  Planerade solceller 2020:
  - Mejeriet Skillingaryd
  - Slättens förskola
  - Sörgårdens skola F-3

  Yrkanden

  Besim Matoshi (S) föreslår att bifalla förslaget med tillägget att kommunens kommunikatörer får i uppgift att informera allmänheten kring tekniska kontorets arbete med att installera solceller på de kommunala byggnaderna.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget, med tillägget att kommunens kommunikatörer får i uppgift att informera allmänheten kring tekniska kontorets arbete med att installera solceller på de kommunala byggnaderna, och finner det bifallet.

 • Efter att det på det senaste nämndsammanträdet framkom ett önskemål om en mer regelbunden redovisning av ekonomin, informerar fastighetschef och teknisk chef kring detta.

  Yrkanden

  Ordförande föreslår att tekniska kontoret redovisar de delar av ekonomin som förvaltningen anser att tekniska nämnden bör ta del av samt att nämnden efterfrågar information som det finns önskemål om att få se.

  Propositionsordning

  Ordförande föreslår tekniska nämnden att godkänna informationen, och finner det godkänt.

  Ordförande föreslår nämnden att bifalla att tekniska kontoret redovisar de delar av ekonomin man anser att tekniska nämnden bör ta del av samt att nämnden efterfrågar information som det finns önskemål om att få se, och finner det bifallet.

 • Tekniska kontoret har gjort en översyn av hastigheterna i Vaggeryds centrum.

  Yrkanden

  Ordförande föreslår att ärendet återremitteras till tekniska kontoret för en ny översyn av förslaget då det under sammanträdet framkom att det ska tillkomma en ny förskoleverksamhet inom det aktuella området i Vaggeryd. Ärendet återkommer på tekniska nämndens sammanträde i december.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget att ärendet återremitteras till tekniska kontoret för en ny översyn då det under sammanträdet framkom att det ska tillkomma en ny förskoleverksamhet inom det aktuella området i Vaggeryd, och finner det bifallet.

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget att ärendet återkommer på nämndens sammanträde i december, och finner det bifallet.

 • Efter öppnandet av ny förskola på Södra Park i Vaggeryd ändras de lokala trafikföreskrifterna enligt ovan.

  Propositionsordning

  Ordförande föreslår tekniska nämnden att bifalla förslaget, och finner det bifallet.

 • Fastighetschefen informerar kring slutredovisningen av nya Bullerbyns förskola med tillagningskök.

  • Sex stycken avdelningar 140 m2 för 122 barn.
  • Administrativa lokaler för personal inklusive lärararbetsplatser och personalrum.
  • Tillagningskök, 500 portioner, samt matsalsplats för 300, inklusive den äldre matsalen.
  • Klart: 2019-01-22
  • Garantitid 2024-01-22
  • Byggfelsförsäkring t. o. m. 2029-01-22
  • Byggsätt, industriellt byggd i modulsystem fullt färdig inomhus för transport till byggplats. Detta ger en fuktsäker konstruktion och ett tätt hus inom några timmar. Byggnaden har varmgrund som ger varma golv (21o C).

  Yrkanden

  Ordförande föreslår att godkänna informationen samt att ärendet återkommer på ett kommande sammanträde.

   

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna informationen, och finner det godkänt.

  Ordförande frågar om nämnden kan bifalla att ärendet återkommer på ett kommande sammanträde, och finner det bifallet.

   

 • Fastighetschefen informerar att slutredovisningen gällande Stjärnfabriken (gamla Salvan), Hasseln 7, fortfarande inte är klar.

  Yrkanden

  Ordförande föreslår att ärendet återkommer på ett kommande sammanträde.

   

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om nämnden kan bifalla att ärendet återkommer på ett kommande sammanträde, och finner det bifallet.

 • Fastighetschefen informerar att slutredovisningen gällande fastighet Oden 9-16 (AME) fortfarande inte är klar.

  Yrkanden

  Ordförande föreslår att ärendet återkommer på ett kommande sammanträde.

   

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om nämnden kan bifalla att ärendet återkommer på ett kommande sammanträde, och finner det bifallet

 • Grönstrukturplanen ska utgöra ett underlag i den fysiska planeringen och plattform för
  kommunens arbete med grönstruktur. Projektet grundas i nationella miljömål och
  folkhälsomål. Projektet med att ta fram en grönstrukturplan för Vaggeryds kommun har gjorts på uppdrag av kommunstyrelsen. Mellan den 2 september och den 1 november är grönstrukturplanen ute på remiss.

  Propositionsordning


  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna föreslaget remissvar, och finner det godkänt.

 • Tekniska kontoret har sedan tidigare ett föreläggande från Miljö- och byggnämnden att ange vilka åtgärder som ska vidtas för bl.a. det höga ovidkommande vattnet i de spillförande ledningarna. Föreläggandet ovan gäller Hagafors men även Bondstorp har ett föreläggande daterat från 2017.
  Förutom ovanstående ser vi höga ovidkommande vatten i våra spillförande ledningar även i Hok som ligger på 40% inläckage av ovidkommande vatten. På reningsverket i Skillingaryd mäter det ovidkommande vattnet upp till 25% enligt 2016 år statistik.

  Källor till tillskottsvatten är:
  • Felaktigt anslutna ytor (takytor, gatuytor, gårdsytor etc.).
  • Inläckage av olika typer (inläckage av grundvatten via otäta fogar eller sprickor, inläckage av utläckande dricksvatten).
  • Vattentillskott via kända nöd och bräddavlopp (med och utan någon form av bakvattenstopp).
  • Vattentillskott via okända överkopplingar mellan spill- och dagvattenledningar.
  • Vattentillskott från anslutna fastigheters dräneringar.
  • Överläckage från otäta dagvattenledningar till otäta spillvattenledningar på allmän och privat mark.
  • Vattentillskott via otäta spillvattenbrunnslock.
  Tillskottsvatten går endast att lösa till en viss del med saneringsprojekt hos de kommunala huvudledningarna. Mycket av tillskottsvatten i bl.a. Hok kommer från anslutna fastigheters dräneringar och takytor enligt tidigare utredning.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget, och finner det bifallet.

  Bilagor

 • VA-chef informerar kring begäran om förlängning för genomförande tillstånd Skillingaryd avlopps- och reningsverk.

  Yrkanden

  Ordförande föreslår att tekniska nämnden ska godkänna begäran om förlängning.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna förslaget, och finner den godkänd.

 • VA-chefen informerar om förfrågningsunderlaget gällande överföringsledning Hagafors-Svenarum-Hok.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna informationen kring förfrågningsunderlaget, och finner det godkänt.

 • Teknisk chef informerar om delegationsbeslut från den 2019-10-11.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna informationen, och finner den godkänd.

 • Teknisk chef informerar om delegationsbeslut från den 2019-10-11.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna informationen, och finner den godkänd.

 • Fullmäktigeledamot Jan Sjögren (SD) har lämnat in motion gällande förändring av trafiksituationen i Vaggeryds centrum. En åtgärd som föreslås är att man utökar gångfartsområdet som redan finns på Järnvägsgatan för att säkra gångtrafiken på Storgatan. Genom att utöka detta område till att sträcka sig utmed Storgatan mellan exempelvis Stationsgatan och Östergatan skulle mycket av problemet vara löst.

  När efterfrågad halvtimmestrafik för persontrafiken på järnvägen blir en realitet kommer järnvägsbommarna vara mer nerfällda än uppe i tid. Detta kommer medföra att trafikanter kommer att välja en annan väg. Alternativt kommer en planskildhet anläggas. Om en planskild korsning byggs behöver denna utföras innan ett eventuellt gångfartsområde skapas.

  Att göra om Storgatan mellan Stationsgatan och Östergatan till gångfartsområde är ett mycket bra förslag dock bör plankorsningens framtida utformning säkerställas innan gångfartsområdet skapas.

  Tekniska nämnden har genomfört projekt centrumutveckling etappvis i Vaggeryd och ser förslaget som mycket bra utifrån en fortsättning av centrumutveckling för Vaggeryds centrum.

  Tekniska nämnden har byggt om Storgatan vid korsningen Storgatan/Götaforsvägen för att avlasta och sänka hastigheten på Storgatan mot centrum.

  Gångfartsområden är en trafikmiljö på de gåendes villkor. Utformningen för gångfartsområde handlar om att sänka hastigheterna och skapa en gata där det är naturligt för gående att röra sig över hela ytan samtidigt som ytor fredad från övrig trafik erbjuds. För att uppmuntra gående att vistas på hela ytan och för att undvika en zonering som påminner om den vanliga gatans uppdelning av körbana och gångbana bör hela gångfartsområdet ha samma markbeläggning. Kantstenar och andra nivåskillnader ska undvikas. På detta sätt skapas en generell och sammanhängande yta från fasad till fasad. För att sänka hastigheten och begränsa framkomligheten för fordonstrafikanter bör siktlinjerna i ett gångfartsområde vara begränsade. Detta kan skapas genom placering av grönska och möbler. Denna utformning inbjuder till vistelse och aktivitet och signalerar tillsammans med restriktiv användning av parkeringsplatser att gatan inte är anpassad efter bilens behov.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget till yttrande, och finner det bifallet.

 • Fullmäktigeledamoten Lennart Karlsson (EMP) har lämnat in en motion daterad 2018-10-29 med förslag att kommunfullmäktige beslutar att ge tekniska nämnden i uppdrag att undersöka möjligheten och behovet av en ny undergång och dess placering, avsedd för motorfordon i Skillingaryd. Detta för att underlätta förbindelsen östra och västra Skillingaryd och dess centrum.

  Yttrande:
  Tekniska nämnden ser inget behov av fler planskilda korsningar för motorfordon i Skillingaryd tätort utifrån rådande trafikintensitet på nuvarande infrastruktur. Avvägning görs också utifrån prioritering av kommunala investeringsmedel. Tekniska nämnden anser att det finns infrastrukturinvesteringar som har högre prioritering inom kommunen innan byggnation av fler planskilda korsningar i Skillingaryd är aktuellt.

  Byggda planskilda korsningar processades fram av Trafikverk och kommunen i samförstånd. För att öka trafiksäkerheten bekostade Trafikverket och kommunen genom avtal byggnation av planskilda korsningar inom tätorterna. Trafikverket har hävt äldre rättigheter att korsa järnvägen som funnits utmed spårsträckan varpå färre korsande möjligheter uppstod. 

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna förslag till yttrande, och finner det godkänt.

 • Tekniska nämnden har inte budget i balans för de skattefinansierade verksamheterna 2018 och i prognos 2019. I budget 2020 ålades alla nämnder med besparingskrav som ska hanteras.

  Vaggeryds kommun har fem frivilliga bidragssystem för enskilda vägar enligt nedan.

  Enskilda statsbidragsvägar:
  1. Driftbidrag; Trafikverket (60-80 %) + Vaggeryds kommuns bidrag = 100 %
  2. Bygg- och förbättringsbidrag; Trafikverket +Vaggeryds kommun (max 30 %) = max 100 %
  3. Beläggningsbidrag; räntebidrag för asfaltsbeläggning under 10 år med nedtrappning 10 % per år, ränta 2,5 %.

  Enskilda utfartsvägar UTAN statsbidrag:
  1. Årligt driftbidrag xxx meter – 50 meter x 3,40 kr/meter, minst 100 meter längd.
  2. Bygg- och förbättringsbidrag; Högst 50 % av godkända kostnader.

  Tekniska nämnden föreslår att Vaggeryds kommun frivilliga driftbidrag till enskilda statsbidragsvägar utgör 90 % av statens uträknade teoretiska driftkostnad från och med 2020. Föreslagen åtgärd beräknas ge en besparing motsvarande ca 300 tkr/år.

  Staten har höjt den teoretiska driftkostnaden över tid medan kommunen har begärt effektivisering (minskat budgetmedlen) för bl. a. kommunala gator och vägar. Denna föreslagna åtgärd är en av flera åtgärder som sker inom tekniska nämndens ansvarsområde inom de skattefinansierade verksamheterna för att nå budget i balans över tid.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget, och finner det bifallet.

 • Tekniska nämnden har inte budget i balans inom de skattefinansierade verksamheterna 2018 och i prognos 2019. I budget 2020 ålades alla nämnder med besparingskrav som ska hanteras. För att åstadkomma budget i balans över tid inom de skattefinansierade verksamheterna föreslås förändrad nivå av vinterväghållningen.

  Förändringen som föreslås gäller genomfartsvägar (tidigare statlig väg) som vinterväghålls med vägsalt får lägre prioritering i vinterväghållningen, från och med tidigast vintern 2020/2021. Förändringen förväntas ge ett utfall motsvarande 300-400 tkr i besparing en normal vinter. Nuvarande budget backar motsvarande belopp över tid. Uppföljning av vinterväghållningen görs normalt över 4-5 år för att utjämna vinterns variationer i insatser.

  Vinterväghållningen på aktuella sträckor utförs i entreprenadform med kontrakt fram till vintern 2021/2022. En omställning av insats nivå kräver en förhandling med nuvarande entreprenör.

  Nuvarande vinterväghållningsnivå: snöröjning > 2 cm, halkbekämpning med vintervägsalt.
  Ny nivå vinterväghållning: Snöröjning > 6 cm snö, halkbekämpning med sandningssand.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar tekniska nämnden om den kan bifalla förslaget, och finner det bifallet.

 • Programområdena är inte justerade för kapitaltjänstkompensation jämfört med föregående år, detta sker efter årsskiftet.

  I budget 2020 genomfördes en resursfördelningsmodell utifrån tillkommande volym när samhället expanderar utifrån tidigare år.  Denna del förstärker framförallt programområde 310 och till mindre del programområde 411, med totalt 441 tkr. Resursfördelningsmodellen kompenserar inget för ökade kostnader utan tillkommande volym med driftmedel utifrån tidigare bokslutskostnader fördelat på tidigare volym. Volymökningar uppkommer vid utbyggnad av kommunala gator, grönytor, belysning, gång- och cykelvägar m.m.

   

  Generella effektiviseringar har fördelats på de skattefinansierade programområdena 153, 211, 310, 341 och 411. En riktad budgetbesparing ingår i program 330 med 286 tkr som berör driftbidrag till enskilda statsbidragsvägar. 

   

  Yrkanden

  Roger Ödebrink (S) föreslår bifall till förslaget med tillägget att texten i första punkten under rubriken Tekniska nämndens mål 2020-2022  ändras till "Tekniska nämnden bidrar aktivt till att Vaggeryds kommuns samhällsutveckling genomförs med hållbar tillväxt"

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan anta programbudget för 2020 för tekniska nämndens verksamheter med tillägget att texten i första punkten under rubriken Tekniska nämndens mål  2020-2022 ändras till "Tekniska nämnden bidrar aktivt till att Vaggeryds kommuns samhällsutveckling genomförs med hållbar tillväxt", och finner det bifallet.

 • Tekniska nämndens sammanträden planeras årsvis främst utifrån kommunens budget- och bokslutsarbete. Tekniska nämnden föreslås ha följande ordinarie sammanträdesdagar under 2020 med start klockan 13:00:

  Jan.

  Mars

  April

  Maj

  Juni

  Sept.

  Okt.

  Dec.

  Ti 21

  Ti 3

  Ti 7

  Ti 12

  Ti 9

  Ti 15

  Ti 20

  Ti 1

   

  Bok-slut

   

  Delår

  Budget-
  äskande

   

  Delår

  Investeringar

  Pro-gram-budget

   

   

   

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla föreslagna sammanträdestider för teknisk nämnd 2020, och finner det bifallet.

 • Stigamo

  Yttre miljö Mejeriet

  Terminalen

  Vinterberedskap

  Arbetsmiljö

  Propositionsordning

  Ordförande föreslår tekniska nämnden att godkänna informationen, och finner den godkänd.

 • Nämnden får uppdra åt utskott, åt en ledamot, ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i viss grupp av ärenden. Delegation innebär medgivande att annan person får fatta beslut i nämndens ställe.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna redovisningen av delegationsbeslut, och finner den godkänd.

  Bilagor

  • Polismyndighetens beslut 2019-09-10 om tillståndsbevis enligt ordningslagen gällande offentlig tillställning, löpartävling-Skillingaryds FK, dnr TN 2019/017.
  • Polismyndighetens beslut 2019-09-17 om tillståndsbevis enligt ordningslagen gällande offentlig tillställning, marknad och kvällsöppet i butiker 2019-10-03, Acleja blomsterhandel i Vaggeryd, dnr TN 2019/017.
  • Trafikverkets beslut 2019-09-17 om transportdispens gällande undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt, bredd och längd, Tabergs Åkeri AB, dnr TN 2019/018.
  • Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-09-05 §118 gällande Motion- Kanotled genom Vaggeryd, dnr TU 2018/032
  • Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-09-05 §115 gällande Movalla IP- Utrymningsplaner samt åtgärder på Movalla ishall i Skillingaryd, dnr TN 2019/111.
  • Trafikverkets beslut 2019-10-01 om transportdispens gällande undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt och längd, Lille Mats International AB, dnr TN 2019/018.
  • Trafikverkets beslut 2019-10-01 om transportdispens gällande undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt och längd, Lille Mats International AB, dnr TN 2019/018.
  • Trafikverkets beslut 2019-10-03 om transportdispens gällande undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt och längd, Lille Mats International AB, dnr TN 2019/018.
  • Trafikverkets beslut 2019-10-03 om transportdispens gällande undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt och längd, Lille Mats International AB, dnr TN 2019/018.
  • Polismyndighetens beslut 2019-10-04 om tillståndsbevis enligt ordningslagen gällande begagnande av offentlig plats, uppställning av husbil utanför kommunhuset för att dela ut material samt ge information om fackförbundet Vision, dnr TN 2019/017. 
  • Trafikverkets beslut 2019-10-08 om transportdispens gällande undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt och bredd, BDX Företagen AB, dnr TN 2019/018
  • Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30 §104 gällande Strategisk plan och budget 2020-2022, dnr TN 2019/024 
  • Trafikverkets beslut 2019-10-15 gällande statlig medfinansiering till gång- och cykelpassage vid Hjortsjöskolan, Jönköpingsvägen.
  • Trafikverkets beslut 2019-10-14 om transportdispens gällande undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt och bredd, K Mark TransportService AB, dnr TN 2019/018.
  • Trafikverkets beslut 2019-10-21 om transportdispens gällande undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt bredd, GDL Transport AB, dnr TN 2019/018.

  Propositionsordning

  Ordförande föreslår tekniska nämnden att godkänna delgivningarna, och finner dem godkända.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.