Hoppa över navigering
 • § 181

  Godkännande av dagordning

 • Upphandlingsenheten har på uppdrag av tekniska nämnden genomfört upphandling gällande överföringsledning Hok- Svenarum- Hagafors.

  Upphandlingen har genomförts som en förenklad upphandling enligt lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Annonsering har skett i Jönköpings Posten, Värnamo Nyheter, Vaggeryds kommuns hemsida samt i e-Avrop.

  Anbudsöppning har ägt rum 2019-12-13. Totalt har åtta (8) anbud inkommit till Vaggeryds kommun.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan beslut enligt förslaget om tilldelning, och finner det bifallet.

  Ordförande frågar om nämnden kan besluta att denna paragraf ska vara omedelbart justerad, och finner det bifallet.

   

   

   

   

 • § 183

  Godkännande av dagordning

 • Tekniska nämnden beslutade 2019-10-29 §146 att godkänna begäran om förlängning genomförande tillstånd Skillingaryds avloppsreningsverk. Länsstyrelsen har sedan dess varit i kontakt med VA-chefen samt skickat ett föreläggande 2019-11-26 om kompletteringar av ansökan om förlängd igångsättningstid. Miljöprövningsdelegationen (Länsstyrelsen) konstaterar att det inte är möjligt att förlänga ingångsättningstiden då tillståndet för Skillingaryds avloppsreningsverk har tagits i anspråk.

  Yrkanden

  Ordförande föreslår tekniska nämnden att godkänna tillbakadragandet av begäran om förlängning genomförande tillstånd för Skillingaryds avloppsreningsverk.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna förslaget om att dra tillbaka begäran om förlängning genomförande tillstånd för Skillingaryds avloppsreningsverk, och finner det godkänt.

 • 270 meter spillvatten och dricksvatten samt 235 meter dagvattenledning har förnyats under VA-projektet på Valdhultsvägen.

  Ledningsförnyelse behandlar ledningar där Vaggeryds kommun är huvudman. Privata VA-ledningar och serviser på privata fastigheter är exkluderat.

  Ledningsförnyelseprojekt prioriteras utefter en poängsammanslagning av funktion, material, ålder, mängd ovidkommande vatten, driftstörningar och flertalet andra aspekter.

  Målet med ledningsförnyelse är att uppnå den förnyelsetakt för VA-ledningar Svenskt Vatten rekommenderar samt att minska mängden ovidkommande vatten i spillvattenledningarna.

  Projektet bedrevs som ett samverkansprojekt tillsammans med gatu- och parkavdelningen, utbyggnad av gång- och cykelväg.

   

  Utfall (tkr)

  Kommunal budget

  4 000 tkr

  Totalkostnad

  -2 463 tkr

  Resultat

  +1 537 tkr

   

  Kostnad för projektet medförde ett meterpris för VA på 9190 kr/m. Aspekter som påverkat totalkostnad är bl. a. breddning av väg för att hantera förbipasserande trafik och andra trafiksäkerhetsåtgärder under byggprojektet.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna slutredovisningen, och finner den godkänd.

 • Åtgärden har bidragit till säkrare gång- och cykelvägspassager (GC) för oskyddade trafikanter, främst skolbarn. GC-vägen har byggts längs med hela Valdshultsvägen från Önnemovägen till Parkvägen och därmed bundit samman sträckan. Utbyggnaden har även bundit ihop GC-vägen mot det framtida exploateringsområdet på Sörgårdsområdet som planeras att byggas 2020. Gång- och cykelpassager vid Marielundsgatan, Parkvägen och Hjortronvägen har byggts om och hastighetssäkrats med passagebelysning för en tryggare trafiksäkerhetmiljö. De uttjänta belysningsstolparna har bytts ut.
  GC-vägen har byggts med tre meters bredd för att säkerställa snöröjningsmöjligheten längs GC-vägen. Infarten till samhället har tydliggjorts genom den nya trafikmiljön. Avvattningen av gatumiljön har förstärkts.

  Projektet bedrevs som ett samverkansprojekt i samband med VA-sanering vid utbyte av uttjänta vatten- och avloppsledningar.

   

   

  Utfall (tkr)

  Kommunal budget 9204 (Trafiksäkerhetsförbättringar)

  300

  Bidrag trafikverket 9204

  504

  Kostnad 9204

  -476

  Differens

  324

   

   

  Kommunal budget 9908 (Beläggningsunderhåll)

  1 500

  Kostnad 9908

  -589

  Differens

  411

   

   

  Kommunal budget 9211 (Belysning)

  150

  Kostnad 9211

  199

  Differens

  -49

   

   

  Totalkostnad GC -  Valdhultsvägen

  1 264

  Kommunal nettokostnad

  760

   

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna redovisningen och finner den godkänd.

 • En Hyresgäst: Lufti Ujam som har tandläkarpraktik på bottenplan vill utöka sin verksamhet.
  Från idag 1 mottagning (205 m2) till 3 mottagningar (307 m2)
  Budget för att bygga om mottagning har tagits fram av fastighetsenheten.
  två stycken olika förslag på ny hyra har tagits fram av ekonomienheten, Vaggeryds kommun
  Hyresgästen vill betala av investeringen på antingen 10 år eller 15 år. Beroende på hyresnivå
  Bottenplan är idag inte uthyrt mer än till 50 %, Fastighetsenheten ser detta som en möjlig ombyggnad för utökad tandläkarpraktik.
  Befintlig yta 205 m2
  Årshyra idag ca 181 380 kr/år som ger 884 kr/m2 fördelade på 480 Kr/m2 för drift och skötsel och 404 kr/m2 i kapitaltillägg (obs kontrakt övertaget ifrån tidigare fastighetsägare.)
  Hyresgästen kommer att betala investeringen enligt 2 alternativ 10 och 15 år
  Nytt förslag på hyra: 307 m2 (hela bottenplanet)
  Investeringskostnad 3 990 000
  Årshyra 10 år: Kapitalkostnad 401 000. + Drift och skötsel 147 360 = 548 360 kr /år
  Årshyra 15 år: Kapitalkostnad 281 527. + Drift och skötsel 147 360 = 428 887 kr /år

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget att begära att kommunstyrelsen tar fastighetsstrategiskt ställningstagande utifrån fastighetens framtida nytjtande innan ombyggnad och hyresavtal med nya förutsättningar tecknas, och finner det bifallet.

  Ordförande frågar om nämnden kan bifalla att förutsatt att ombyggnad ska genomföras att begära 4 000 tkr i investeringsmedel, och finner det bifallet.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.