Hoppa över navigering
 • Ordförande frågar om föreliggande dagordning kan godkännas för direktjusterad paragraf.

 • Upphandlingsenheten i Vaggeryds kommun har på uppdrag av tekniska nämnden upphandlat Driftentreprenad 2019-Yttre Miljö samt Driftentreprenad 2019-Byggnader.

  Båda upphandlingarna har skett som öppna upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och annonsering har skett i Värnamo nyheter, Jönköpings Posten, kommunens hemsida och e-Avrop.

   

  Totalt har två anbud inkommit till upphandlingsenheten när det gäller Driftentreprenad 2019- Yttre Miljö. Upphandlingsprotokoll upprättades 2019-06-11.

   

  Totalt har två anbud inkommit till upphandlingsenheten när det gäller Driftentreprenad 2019- Byggnader. Upphandlingsprotokoll upprättades 2019-06-11.

   

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan tilldela enligt förslag, och finner det bifallet.

  Ordförande frågar om nämnden kan besluta att denna paragraf ska vara omedelbart justerad, och finner det bifallet.

 • Ordförande frågar om dagordningen kan godkännas.

 • Va-chefen, gatu- och parkchefen samt fastighetschefen redogör för några exempel på strategier och effektiviseringar från sina respektive enheter:

  - Användning av befintlig kompetens hos personal

  - Förbättringstavla

  - Energiminskningar

  - Planeringsmöten

  - Boverkets byggregler- Allmänna byggregler-Tekniska anvisningar BYGG- Tekniska anvisningar ENERGI

  - Fastighetsenhetens information till verksamheterna i en kommande digital förvaltningspärm

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna informationen, och finner den godkänd.

   

 • I februari förlängdes Vaggeryds kommuns vision- Här gör vi plats för att göra skillnad, i syfte att skapa nya mål för mandatperioden som kan hjälpa till att uppfylla visionen.
  Vaggeryds kommuns övergripande mål beslutades av kommunfullmäktige 2019-05-27:


  Alla som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun uppnår tillsammans visionen genom fyra mål:

  Vaggeryds kommun ska vara en plats...

  • med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen
  • med hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet
  • med en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa
  • som är attrakriv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka

   

  Verksamhetsutvecklare Camilla Wallin Kupferberg föredrar hur processen för framtagandet av målen sett ut och nämnden har en dialog kring målen i syfte att kunna formulera egna nämndmål som ska vara klara i oktober inför att vara en del av Programbudget 2020.
  Ett strategiskt utvecklingsprogram (tidigare beslutat hållbarhetsprogram) ska tas fram under hösten i syfte att förtydliga målen.
  Samtliga nämnder och bolag ska bidra till alla fyra övergripande mål som även tar hänsyn till FNs globala mål inom Agenda 2030.

   

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna informationen, och finner den godkänd.

   

 • Tekniska nämndens ledamöter ges tillfälle att under varje sammanträde anmäla ett ärende som berör nämndens verksamhet. Ärendet besvaras sedan vid kommande sammanträde.

   

  Yrkanden

  Ordförande föreslår att tekniska nämnden inte behandlar något anmälningsärende vid detta sammanträde efter att ingen ledamot har anmält någon fråga denna gång.

  Propositionsordning

  Ordförande föreslår tekniska nämnden att bifalla förslaget att inte behandla något ärende, och finner det bifallet.

 • Ett medborgarförslag inkom 2019-02-25 om att riva huset på Källeliden närmast järnvägen och bygga en lekplats och/eller parkeringsplats istället.

  Tekniska utskottet beslutade 2018-04-10 att uppdra till tekniska kontoret att ta fram ett förslag på hur fastigheten Tomaten 5 i Skillingaryd kan göras om till en enklare parkeringsplats, samt att riva befintlig byggnad.

  Tekniska nämnden beslutade 2019-03-05 att begära investeringsmedel i kommande budgetprocess för anläggande av pendlarparkering på fastigheten Tomaten 5. Investeringsmedel har begärts för anläggandet av pendlaparkering 2023.

   

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla medborgarförslaget utifrån att beslut redan tidigare har tagits att riva huset och bygga en pendlarparkering på området, och finner det bifallet.

 • Ett medborgarförslag inkom 2019-03-19 om att utreda om de avspärrningar som finns i Hoks södra del är till nytta. Förslaget pekar bland annat på avspärrningarna som besvärliga för ambulans, brandkår, sophämtning och snöröjning.

  Önskemål framförs också om en utredning för att fastställa om inte hastigheten på hela området borde vara max 30 istället.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget om att uppdra till tekniska kontoret att utreda avspärrningarna, och finner det bifallet.

  Ordförande frågar om nämnden kan bifalla förslaget att avslå den del av medborgarförslaget som avser utredning av en hastighet på max 30 i området då hastigheten kommer att ses över i en eventuell kommande hastighetsöversyn och policyn är att hastigheten 30 endast används vid skolor, och finner det bifallet.

 • 2019-04-05 inkom ett medborgarförslag om att placera ut ett picknickbord på cykelvägen i skogen norr om badplatsvägen i Vaggeryd. Förslaget motiveras med att platsen är välbesökt av både äldre och yngre barn och att det därmed bör finnas en plats att sitta ner för att kunna ta en fika och umgås.

   

  Propositionsordning

  Ordförande frågar tekniska nämnden om den kan bifalla medborgarförslaget och uppdra till tekniska kontoret att placera ut ett picknickbord på lämplig plats, och finner det bifallet.

 • I vägskadeinventeringen från 2016 bedömdes 11% av gatunätet i Vaggeryds kommun ha ett mycket dåligt tillstånd. Den största delen av dessa var lokalgator. Andelen dåliga vägar uppgick samtidigt till 12% och visade att det fanns många gator som skulle bli mycket dåliga.
  Det aktuella tillståndet på belagda gator visade att det fanns gator i ett mycket dåligt tillstånd och att det fanns behov av åtgärder men läget bedömdes inte som alarmerande.

  När det gäller gång- och cykelvägar bedömdes 7% av dessa 2016 att ha ett mycket dåligt tillstånd. Andelen dåliga gång- och cykelvägar uppgick då till 8%.
  Läget var inte alarmerande men undersökningen pekade på möjlighet att på sikt stabilisera läget.

  Propositionsordning

  Ordförande föreslår tekniska nämnden att godkänna informationen, och finner den godkänd.

 • Ett medborgarförslag har inlämnats 2019-04-08 med förslag att iläggningsplatsen för båt som finns söder om Hjortsjöbadet görs i ordning. Gräv ur så att det blir ett djup som tillåter kommuninvånare och turister att lägga i sin båt. Idag finns en väl iordningställd nedfart till iläggningsplatsen vid Hjortsjöbadet. Problemet är att även nu när vattnet är någorlunda högt så går det inte lägga i en något större båt då det är för grunt.

  Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut, som sedan delges kommunfullmäktige.

  Tekniska kontorets yttrande
  Iläggningsplatsen är gjord för räddningstjänstens insatser med båt samt allmänt nyttjande. Nuvarande iläggningsplats är funktionell för räddningstjänsten.
  Att möjliggöra iläggning av stora båtar i Hjortsjön kan ge upphov till klagomål från boende runt sjön m.fl.

  Lämplig dimensionering av iläggningsplatsen bedöms till max 5 meter långa båtar vid normalvattenstånd. Bedömningen är att visst behov av urgrävning behövs för att motsvara iläggningsplats för upp till 5 meter långa båtar vid normalvattenstånd.

  Yrkanden

  Ordförande föreslår att iläggningsplatsen ska iordningställas till hur det såg ut när det först anlades.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget att iläggningsplatsen iordningställs till hur det såg ut när den först anlades.

 • På tekniska nämndens sammanträde 2019-05-14 beslutades att hastigheter i tätorterna skulle tas upp på kommande nämndsammanträde. Ledamöterna och ersättarna redovisar sina respektive partiers ståndpunkter när det gäller hastigheterna:

  Liberalerna stödjer en framtida övergång till 40 km/tim som bashastighet men utan att det ska medföra onödiga kostnader.

  Socialdemokraterna förordar en bashastighet om 40 km/tim.

  Sverigedemokraterna vill att de nuvarande hastigheterna ska vara kvar och ser inte dem som ett problem.

  Moderata Samlingspartiet vill inte ha någon förändring utan vill behålla nuvarande hastigheter.

  Kristdemokraterna vill ha en utvärdering från kringliggande kommuner som har infört bashastigheten 40 km/tim och anser att det kan vara bra med en hastighet på 40 km/tim på villagatorna.

  Centerpartiet vill ha kvar de nuvarande hastigheterna.


  Frågan om hastigheter har även gått ut till de partier som inte finns representerade i tekniska nämnden.

  Miljöpartiet har svarat att man förespråkar en hastighet om 40 km/tiim.

  EMPA(R)TIET och Vänsterpartiet har inte svarat.

   

  Yrkanden

  Ordförande föreslår att återremittera ärendet till höstens sammanträde då det finns planer på att bjuda in Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) till nämnden för att informera kring olycksstatistik.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan återremittera ärendet till ett sammanträde i höst då det finns planer på att bjuda in NTF för att informera kring olycksstatistik

 • Vaggeryds kommuns arbetsutskott har beslutat att
  Hjortsjöbadet/Campingen anses vara en fullvärdig ställplats, Slätten/Skillingaryd södra och alternativ och Götaströms golfklubb iordningsställs utifrån de förutsättningar som finns. Dessa alternativ kostnadsberäknas av tekniska kontoret i samverkan med berörda verksamheter och tas med i budgetberedningens arbete.

  Hjortsjöbadet/Camping förbereds iordningställande för ställplatser av kultur- och fritidsnämnden.

  Slätten/Skillingaryd södra; Fastighetsägaren där Cirkel K finns uppvaktar kommunledningskontoret utifrån sina utvecklingsmöjligheter. Kommunen har uttalat den södra platsen som lämplig för biogastankställe vilket också bör beaktas och samordnas. En placeringen närmare Hemköp kan begränsa Skillingaryds framtida expansion för bostäder. Detta område har diskuterats som en framtida möjlighet för bostadsförsörjning i plankommittén.

  Vid Götaström golfklubb finns en uppställningsplats.

  Tekniska nämnden har inte genomfört utredning och tagit fram investeringsbegäran till budgetberedningen eftersom totala investeringsbehovet i kommunen är så stort. Tekniska nämndens resurser har prioriteras till det kommunala ansvarsområdenas basbehov i första hand. Samverkan har förekommit med kultur- och fritid vid campingen.

  Det bör övervägas om kommunala skattemedel ska finansiera ställplatser, ofta är ställplatser med faciliteter privata initiativ.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna tekniska kontorets rapport av nuläge för ställplatser i Vaggeryds kommun, och finner den godkänd.

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla att investeringsbegäran för ställplatser inte är högprioriterad av tekniska nämnden i närtid och en investeringsbegäran prioriteras inte under nuvarande mandatperiod, och finner det bifallet.

  Ordförande frågar om nämnden kan bifalla förslaget att uppdra åt förvaltningen att utse några enstaka befintliga parkeringsplatser till korttidsuppställningsplatser i Skillingaryd, och finner det bifallet.

 • Kommunfullmäktige gav tekniska nämnden i uppdrag att ta fram lämplig placering för postbrevlådor i enlighet med medborgarförslaget i samråd med Post Nord med hänsyn till trafiken i Vaggeryd och Skillingaryd.

  Tekniska kontoret har varit i kontakt med Post Nord och påpekat önskemålet om flytt/ändring utifrån drive-in möjlighet och trafiksäkerhetsbrister. Post Nord mottog synpunkterna positivt och har för avsikt att möjliggöra drive-in på Järnvägsgatan samt Bondstorpsvägen i Vaggeryd under året.

  Sammanfattning av utredning
  Tekniska nämnden har sammanställt och bedömt tillgänglighet och trafiksäkerhet på Post Nord ”gula” postbrevlådor utifrån kommunstyrelsens utredningsuppdrag till tekniska nämnden. Detta uppdrag har återrapporterats till kommunstyrelsen tidigare. Denna utredning låg till grund för dialogen med Post Nord.

  Propositionsordning


  Ordförande föreslår tekniska nämnden att bifalla förslaget att återrapportera genomfört uppdrag till kommunfullmäktige, och finner det bifallet.

 • Budgetanpassning

  Propositionsordning

  Ordförande föreslår tekniska nämnden att godkänna informationen, och finner den godkänd.

 • Propositionsordning

  Ordförande föreslår tekniska nämnden att godkänna redovisningen av delegationsbesluten, och finner den godkänd.

 • Följande handlingar delges tekniska nämnden:

  A. Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-29 § 46 gällande Årsredovisning och bokslut avseende verksamhetsåret 2018 för Vaggeryds kommun och  kommunkoncern, dnr KS 2019/007.

  B. Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-29 § 47 gällande Revisionsberättelse för 2018- Beviljande av ansvarsfrihet, dnr KS 2019/111.

  C. Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-29 § 48 gällande Miljöredovisning 2018 för Vaggeryds kommun, dnr KS 2019/072.

  D. Polismyndighetens beslut 2019-05-13 om tillståndsbevis enligt ordningslagen gällande offentlig tillställning- Midsommarfirande på Grönelund, Skillingaryd, dnr TN 2019/017.

  E. Polismyndighetens beslut 2019-05-16 om tillståndsbevis enligt ordningslagen gällande offentlig tillställning- Riksettanrallyt 2019, Slätten Skillingaryd, dnr TN 2019/017

  F. Polismyndighetens beslut 2019-05-22 om tillståndsbevis enligt ordningslagen gällande offentlig tillställning- Veteran marknad, Slätten Skillingaryd, dnr TN 2019/017

  G. Trafikverkets beslut 2019-05-28 om transportdispens -  undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt, bredd och längd, Nilzzon Transportprojektering AB, dnr TN 2019/018

  H. Trafikverkets beslut 2019-05-28 om transportdispens - undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt, bredd och längd, Tabergs Åkeri AB, dnr TN 2019/018

  I. KSAU:s beslut 2019-05-22 § 100 att godkänna utredningen av placeringen av postbrevlådor, dnr TN 2019/035

  J. Länsstyrelsens beslut 2019-05-24 om tillfälliga lokala trafikföreskrifter för vägarna 647, 649, 846, 846.03 och 30 samt för av- och påfartsvägar till och från Stigamo, Jönköpings och Vaggeryds kommuner (SkogsElmia), dnr TN 2019/078

  K. Polismyndighetens beslut 2019-06-03 om tillståndsbevis enligt ordningslagen gällande offentlig tillställning, SkogsElmia, dnr TN 2019/017

  L. Trafikverkets beslut 2019-06-04 om transportdispens -  undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt, bredd och längd, Tabergs Åkeri AB, dnr TN 2019/018

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna delgivningen, och finner den godkänd.

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.