Hoppa över navigering
 • § 1

  Godkännande av dagordning

 • Kommundirektören informerar om redovisningen av investeringsprojekten.

  Kommunstyrelsen gav 2019-11-06 § 208 kommunstyrelsens presidium tillsammans med kommundirektören i uppdrag att göra en genomgång och sammanställning av pågående och avslutade investeringsprojekt samt att tydliggöra skäl till avvikelser, hur hanteringen har sett ut och att utreda ansvarsfrågan. I uppdraget ingår också att lägga förslag på framtida styrning av investeringsprojekt.

  De investeringsprojekten som ingår i redovisningsuppdraget är följande:

  AME- ombyggnad

  Hjortsjöskolan 7-9

  Fågelforsskolann 7-9

  Ombyggnad Hasseln

  Hjortsjöskolan kök och övningsbyggnad

  Storgatan/Götaforsvägen

  Valdshultsvägen

  Bullerbyns förskola

  Åvikens förskola

  Slättens förskola

  Propositionsordning

  Ordförande föreslår tekniska nämnden att godkänna informationen från kommundirektören och att redovisningarna återkommer på kommande sammanträden med tekniska nämnden, och finner det godkänt. 

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Daniel Qvarnström, verksamhetschef NTF Jönköping, är inbjuden till tekniska nämndens sammanträde för att informera kring trafiksäkerhet och nollvisionen.

  Antal omkomna i vägtrafiken i Sverige 2018 låg på 324. Målet för 2020 är att antalet ska ligga på 220.

  I Vaggeryd var det 0 omkomna och 5 allvarligt skadade i trafiken 2018. Statistiken för 2019 kommer senare i år.

  Indikatorer där kommunen kan påverka:
  - Hastighetsefterlevnad (kommunal väg)
  - Nykter trafik
  - Bältesanvändning
  - Användning av cykelhjälm
  - Användning av mopedhjälm
  - Säkra gång-, cykel- och mopedpassager
  - Drift och underhåll av cykelvägar

  97% av bilisterna i Vaggeryds kommun använder bälte.

  65% av cyklisterna i Vaggeryds kommun använder hjälm.

  Bättre med säkra passager än övergångsställen när det gäller trafiksäkerhet. En hastighetssäkrad passage är säkrare.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna informationen, och finner den godkänd.

 • Tekniska nämndens ledamöter ges tillfälle att under varje sammanträde anmäla ett ärende som berör nämndens verksamhet. Ärendet besvaras vid kommande sammanträde.
   

  Yrkanden

  Ordförande föreslår att tekniska nämnden inte behandlar något anmälningsärende vid detta sammanträde efter att ingen ledamot har anmält någonting denna gång.

   

  Propositionsordning

  Ordförande föreslår tekniska nämnden att bifalla förslaget att inte behandla något ärende, och finner det bifallet.

 • Fastighetschefen och upphandlingsansvarig informerar kring Förvaltningsrätten i Jönköpings dom från 2020-01-08 gällande upphandling av driftentreprenad.

  Enligt domen får upphandlingen avslutas först sedan utvärderingen gjorts om och rättats varvid anbud från Axcell Fastighetspartner Sydost AB inte får beaktas.

  De alternativ som återstår för nämnden är följande:

  1. Överklaga domen senast 2020-01-29

  2. Fatta nytt tilldelningsbeslut i enlighet med förvaltningsrättens beslut, dvs teckna kontrakt med Primär.

  3. Fatta nytt tilldelningsbeslut att avbryta upphandlingen p.g.a. bristande konkurrens och annonsera på nytt.

  4. Egen regi

  Yrkanden

  Ordförande, Besim Matoshi (S), Johanna Malmborg (C) och Maritha Bengtsson (KD) föreslår alternativ nummer tre.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla alternativet att avbryta upphandlingen p.g.a. bristande konkurrens och göra en ny upphandling, och finner det bifallet.

 • De lokala trafikföreskrifterna ändras i samband med att ett nytt bostadsområde tillkommer på Södra Park i Vaggeryd.

  Propositionsordning

  Ordförande föreslår tekniska nämnden att bifalla förslaget, och finner det bifallet.

 • De lokala trafikföreskrifterna ändras i samband med att ett nytt bostadsområde tillkommer på Södra Park i Vaggeryd.

  Propositionsordning

  Ordförande föreslår tekniska nämnden att bifalla förslaget, och finner det bifallet.

 • Gatu- och parkchefen informerar om hur PostNords bilar i samband med brevutlämningen kör på kommunens gång- och cykelvägar samt kör sönder gräsytor. Gatu- och parkchefen visar upp exempel på brev som kan skickas till PostNord för att uppmana dem att sluta köra på gång- och cykelvägar och gräsytor.

   

  Yrkanden

  Ordförande föreslår nämnden att godkänna informationen samt brevet som ska skickas till PostNord med tillägg om att även andra aktörer som kör på cykel- och gångbanan ska identifieras och få samma brev, och finner det godkänt.

   

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna informationen, och finner den godkänd.

  Ordförande frågar om nämnden kan godkänna brevet som ska skickas till PostNord, och finner det godkänt.

  Ordförande frågar om nämnden kan bifalla att även andra aktörer som kör på gång- och cykelbana ska identifieras och få samma brev, och finner det bifallet. 

 • När Östra skolan lades ner kom frågan att höja hastigheten på Storgatan från 30 km/tim till bashastighten 50 km/tim.
  Gatan är separerad med en gång och cykelväg, men trafikmiljön upplevts ändå som otrygg längs Storgatan när man passerar gatan och österut, där det inte är någon gång och cykelväg.

  Underlag för åtgärden är KF 2017-097 om bro över Lagan och gångcykelvägs planen som anger sträckan som prioritet ett.
  Två trafikmätningar som visade höga och enstaka mycket hög hastigheter

  För att få en säker trafikmiljö behöver separering ökad uppmärksamhet i korsningen och sänka hastigheten vid korsningspunkter.
  Förslag lades fram om att bygga en rondell. Det kräver däremot en större ombyggnad och påverka angränsande fastigheter. Beslutet landade istället att bygga om korsningen.
  Projekteringen och utförande av korsningen och cykelväg har inriktades på att uppfylla för flera av kommunens planer och mål.

  Framkomlighet: Lastbilstrafiken har möjlighet att ta sig genom korsningen genom körbara stenar längs gatan.
  Trafiksäkerhet: En säkrare trafikmiljö med gångpassager, separerad och hopbundna gång och cykelväg från Östermovägen, Götaforsvägen och Storgatan.
  Dagvattenstrategi: Infiltration av dagvatten till dike och via beläggningen.
  Tillgänglighet: Gångväg ner mot Missionsparken och anpassade passager.
  God bebyggd miljö-Natur-friluftsliv: sammanhållande leder mål
  Insådd av ängsfröer och plantering av träd.

   

  Utfall tkr

  ID 9232: Gata infrastrukturella åtgärder

  800.000

  kostnad

  876.000

  ID 9276: GC infrastrukturella åtgärder

  400.000

   

  kostnad

  278000

  ID 9908 Beläggningar

  1.500.000

  kostnad

  290.000

  ID 9220 Tillgänglighetsförbättringar allmänna platser

  50.000

  kostnad

  49.000

  Total kostnad 

  1.493.000

   

   

   

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna slutredovisningen, och finner den godkänd.

   

   

 • Ett medborgarförslag har inkommit 2019-10-29 med förslag om breddning av befintlig trottoar eller gång-/cykelväg på Källemogatan mellan Jönköpingsvägen och Bondstorpsvägen.

  Förslaget är bra och inarbetas och prioriteras i kommunens utvecklingsplan för gång- och cykelvägar i kommande revidering. Tekniska nämndens tilldelade medel för gång- och cykelvägsutbyggnad är strängt begränsad.

  Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut som sedan delges kommunfullmäktige.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att medel saknas samt att nämnden kommer att begära medel efter prioritering och kommunens förmåga samt utifrån den totala investeringsramen, och finner det bifallet.

 • Den 2019-11-21 inkom en motion från EMPA(R)TIET som yrkade på att Vaggeryds kommun ska införa ett båtförbud vid den kommunala badplatsen i Bondstorp och att förbudsområdet ska markeras med bojar.

  Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 §130 att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning.

  Motionen har sedan remitterats till kultur- och fritidsnämnden samt tekniska nämnden för yttrande senast den 27 mars 2020.

  Propositionsordning

  Ordförande föreslår tekniska nämnden att bifalla förslaget att avstå från att yttra sig på motionen med hänvisning till att badplatsen faller in under kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde, och finner det bifallet.

 • Beskrivning: 6 avdelningsförskola med tillagningskök och administrativa lokaler.

  Fakta:

  • 6 avdelningar, 140 m2, förberedd för 122 barn
  • Administrativa lokaler för personal inklusive lärararbetsplatser och personalrum
  • Tillagningskök 500 portioner samt matsalsplats 300 samtidiga matgäster inklusive den äldre matsalen.
  • Klar: 2019-01-22
  • Garantitid: 2024-01-22
  • Byggfelsförsäkring t.o.m. 2029-01-22
  • Byggsätt, industriellt byggd i modulsystem fullt färdig inomhus för transport till byggplats. Detta ger en fuktsäker konstruktion och ett tätt hus inom några timmar. Byggnaden har varmgrund som ger varma golv (21 grader C)

  Gamla Bullerbyns förskola skulle renoveras, efter utredning togs beslut om att handla upp en ny förskola med inriktning trä och torr byggnad.

  BUN samverkade och tog fram ett nytt koncept som innebar 6 avdelningar med samordningseffekter beträffande öppning och stängning. Där jobbar man över 2 avdelningar och utnyttjar personalresursen optimalt.

  Samtidigt bestämdes det att administrationslokaler med lärararbetsplatser skulle skapas.

  Ett nytt gemensamt tillagningskök för 500 portioner som skulle servera både Bullerbyns förskola och Sörgårdens skola. Man valde att bygga ihop de nya byggnaderna med det befintliga mottagningsköket och matsal och skapade därmed bra yta för att även hantera disk/matsal.

   

  Ekonomisk sammanställning:

  Budget                                                                29 000 tkr

  Utfall                                                                   36 363 tkr

  Underhållsmedel i befintlig byggnad        1 848  tkr

  Ersättningslokal                                               5 420 tkr

  Summa resultat                                               - + 0   tkr

   

  ID 1625 : Bullerbyn förskola, Tillagningskök personalutrymme

   

   

   

  6 avd förskola enligt Vaggeryds standard

   

   

   

  Tillagningskök, matsal och Personalrum

   

   

   

  Nybyggnad 1384 m2 samt tillbyggnad 450 m2

  Budget

  Nedlagt

  anm

  Beräknade investeringsutgifter i projektet

   

   

   

  Projektering

  290 000

  75 000

   

  Kontroll, KA, Besiktn.

  200 000

  86 000

   

  Byggherrekostnader

  175 000

  55 000

   

  Bygglov

  60 000

  140 000

   

  Konst

  290 000

  290 000

   

  Inventarier Inne

  0

   

   

  Inventarier Ute

  15 000

  85 000

   

  Byggkostnad inkl. mark

  27 000 000

  27 960 000

  Anbud

  Elkostnad

  150 000

  152 800

   

  Rörkostnad

  50 000

  95 000

   

  Ventilation kostnad

  200 000

  76 000

   

  Oförutsedda kostnader

  270 000

  7 835 200

   

  Mark/Parkering

  300 000

  159 000

   

  Summa beräknad utgift:

  29 000 000

  36 363 000

   

  Avgår Bidrag solceller

   

       52 500

   

  Avgår Bidrag Laddstolpe

   

       42 000

   

  Avgår Ersättningslokaler

   

  5 420 000

   

  Avgår UH-Medel, ex Fönster, VS , FJV, Fasad

   

  1 848 500

   

  summa

   

  29 000 000

  +/- 0

   

       

   

  Anläggnings

   

   

  5 avdelningar 12 månader tas av hyra BUN

  tillgång a)

  Hyra

   

  1. Ersättningslokal Betaniagatan 2 avdelningar (HOK) flyttbar

  5 420 000

  590 000

   

  2. Ersättningslokaler Gamla Swedbank 3 avd

   

  450 000

   
         

  Hyra BUN

   

  1 040 000

   

  a) Kan flyttas till HOK, eller säljas

       

   

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget att föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av projektet Bullerbyns förskola 6 avdelningar och tillagningskök, ekonomiskt ID 9860, ID 9186 samt underhåll ID 1625, och finner det bifallet.

   

 • Tekniska nämnden beslutade 2019-03-05 § 21 att ha två kontrollområden för internkontroll 2019. Det ena kontrollområdet är motioner och medborgarförslag och det andra är brandlarm.
  Kontrollerna ska enligt kommunens internkontrollreglemente göras utifrån ekonomi, prestation, kvalitet och miljö. Utifrån genomförda kontroller har ett antal förslag på åtgärder. tagits fram.

  Kontrollen av genomförda medborgarförslag och motioner har bestått av:
  • Kartläggning av motioner och medborgarförslag som har behandlats i tekniska utskottet under mandatperioden 2015-2018.
  • Intervjuer med ansvarig personal (Hans Göransson, gatu- och parkchef)

  Internkontrollen visar att samtliga bifallna medborgarförslag och motioner under den förra mandatperioden antingen är verkställda, pågående eller ingår in en plan (GC-planen).

  Kontrollen pekar dock på ett behov av att beslutande politiker behöver ta större hänsyn till befintlig budget och kostnaden för drift i samband med att man beslutar att bifalla medborgarförslag och motioner. Det är av största vikt att beslut som tas även är genomförbara.
  Tjänstemän på tekniska kontoret kan arbeta mer med att ta fram rätt underlag för beslut till nämnden utifrån de budgetmedel som finns. Risken finns annars att gjorda investeringar i form av verkställda medborgarförslag och motioner tappar sitt värde om det saknas medel för drift och underhåll. Kontrollen visar även på att det finns ett behov att ta hänsyn till tidsperspektivet och påverkan på övrig drift i verksamheten i samband med verkställandet av bifallna medborgarförslag och motioner. Detta för att befintlig personal ska hinna med verkställandet. Hänsyn till tiden för utförande behöver även tas för att personal ska hinna med drift och underhåll som ingår i den ordinarie verksamheten.

  Internkontrollen av brandlarm har bestått av följande:
  • Inläsning av lagar och regler kring brandskydd
  • Intervjuer med ansvarig personal (Johan Henriksson, fastighetsingenjör)

  Förslag på åtgärder:
  Det finns goda rutiner som ska säkerställa att brandlarmen i kommunens fastigheter fungerar som de ska. Dessa rutiner styrs av såväl lagar som tydlig ansvarsfördelning och stickprovskontroller. Under internkontrollen framkom det att det finns ett område som kan förbättras. Under hösten 2019 har räddningstjänsten, som ansvarar för tillsynen av brandskyddet, kontrollerat flera av kommunens fastigheter. I samband med dessa kontroller påpekade räddningstjänsten att en oberoende revisionsbesiktning på skolorna borde genomföras mer regelbundet. En oberoende revisionsbesiktning har inte gjorts på kommunens skolor på flera år och det är inte heller ett lagkrav att det ska ske varje år. Dock så vore det bra om det görs vartannat eller åtminstone var tredje år för att säkerställa framtida funktion.

  Propositionsordning

  Ordförande föreslår tekniska nämnden att godkänna redovisningen av tekniska kontorets internkontroll 2019, och finner den godkänd.

 • Vaggeryds ekonomisystem är uppbyggt av ett antal ID-nummer för varje verksamhet. Fakturor hanteras dels av en granskare och en beslutsattestant. Attestanterna ansvarar för olika ID:n i ekonomisystemet. Listan aktualiseras med nya ID:n och namn utifrån pågående verksamhet.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna förslag till attestanter för den tekniska verksamhetens ID-nummer enligt föreslagen lista för drift och investering, och finner det godkänt.

 • Teknisk chef redogör för förvaltningens ekonomi efter att det vid tidigare sammanträde framkommit att tekniska nämnden önskar se en mer regelbunden ekonomiuppföljning.

  Preliminära siffror för tekniska kontoret (drift) 2019 ser ut enligt följande:

  -617 tkr Skattefinansierat

  - 53 tkr Fastighet

  -469 tkr VA

  Yrkanden

  Claes Nord (SD) föreslår att fastighetschefen regelbundet redovisar underhållsplan för kommunens fastigheter på kommande nämndsammanträden.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna informationen från teknisk chef, och finner den godkänd.

  Ordförande frågar om nämnden kan bifalla förslaget att fastighetschefen på kommande nämndsammanträden regelbundet redovisar underhållsplan för kommunens fastigheter, och finner det bifallet.

 • Vid möte med Länstrafiken och trafikoperatören Karlssonbuss 2019-12-03 informerade kommunen att de flesta av de trafiklösningar som planerats och beviljats med bidrag för att effektivisera Linje 500 (halvtimmestrafiken) har utgått i den kommunala budgeten. Gemensamt bestämdes att trafikoperatören tar fram de mest prioriterade åtgärderna med uppskattad tidsvinst. Detta har gjorts för att ge Linje 500 attraktivare och effektivare förutsättningar.

  Beslutad kommunal budget utgör 200 tkr, 2020. Statligt bidrag (50%) har beviljats med 1 000 tkr men detta bidrag utgör i huvudsak signalreglering för bussprioritering m.m. Beviljat bidrag går inte i linje med avsedda åtgärder.

  Tekniska nämndens avsikt är att börja med åtgärder med hög prioritet utifrån gjord prioriteringslista. Första åtgärden som berör ID 9203 är extra fil vid Nådastigen-Storgatan i Vaggeryd.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla enligt förslag, och finner det bifallet.

 • Informationen om Programbudget 2020 utgår.

  Yrkanden

  Ordförande föreslår att ärendet återkommer på ett kommande nämndsammanträde.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna att ärendet återkommer på ett kommande nämndsammanträde, och finner det godkänt.

  • Belysningsstolpar Skillingaryd centrum
    
  • Båramo kombiterminal
    - Teknisk chef informerar kring hanteringen av åtgärder inom tilläggsavtal PGF Båramo kombiterminal.
    
  • GC-väg Tofteryd
    
  • Det gångna året inom teknisk verksamhet
    
  • Digital arkivering
    
  • Fastighetsinformation:
   - Slättens förskola- kök (mottagningskök ska byggas om till ett tillagningskök).
   - Projekteringen av köket startar v. 6
   - Byte av takpannor till betongtegel på den gamla delen av förskolan på grund av att befintliga takpannor är i dåligt skick.
   - Parkering finns inte med i befintlig budget.

   - Under veckan kommer hela köket på Hjortsjöskolan att vara godkänt.
   - Bygget av kök och matsal har blivit dyrare på grund av bland annat anpassningar till mindre barn.
   - Skolan har tagit matsalen i bruk innan slutbesked kom. Fastighetsenheten har vidarebefordrat fakturan för detta till BUN.

   - Fastighetschefen informerar om programmet INCIT (hyreskontrakt, energiuppföljning samt planerat underhåll). Fastighetschefen återkommer och visar programmet för nämnden framöver.

   - Fastighetschefen visar bilder från testet med att byta fönster på gamla träskolan på Hjortsjöskolan.

   

   

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna förvaltningsinformationen, och finner den godkänd.

 • Nämnden får uppdra åt utskott, åt en ledamot, ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i viss grupp av ärenden. Delegation innebär medgivande att en annan person får fatta beslut i nämndens ställe.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna redovisningen av delegationsbesluten, och finner det godkänt.

  Bilagor

  • Trafikverkets beslut 2019-11-26 om transportdispens gällande undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd, GDL Transport AB, dnr TN 2019/018.
  • Trafikverkets beslut 2019-12-03 om transportdispens gällande undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt, bredd och längd, WMT Konsult AB, dnr TN 2019/018.
  • Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25 §133 gällande Motion- Grusning av boulebanan i HOK, dnr TN 2019/134.
  • Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25 §134 gällande Programbudget för år 2020 Vaggeryds kommun, dnr TN 2019/024.  
  • Polismyndighetens beslut 2019-12-18 gällande begagnande av offentlig plats, Thells i Huskvarna AB, dnr TN 2019/017.
  • Trafikverkets beslut 2020-01-03 om transportdispens gällande undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd, GDL Transport AB, dnr TN 2020/018.
  • Trafikverkets beslut 2020-01-07 om transportdispens gällande undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd, FLEXILAST Ek. förening, dnr TN 2020/018.
  • Rättelse 2020-01-10 av tekniska nämndens beslut 2019-12-17 §186, Slutredovisning av gång- och cykelväg Valdshultsvägen, på grund av räknefel i det justerade protokollet, dnr TN 2019/136.

  Propositionsordning

  Ordförande föreslår tekniska nämnden att godkänna delgivningarna, och finner det godkänt.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.