Möte 2020-03-03

Teknisk nämnd (TN)
13:00 - Nämndrummet, Skillingehus
 • § 25

  De nya målen och åtgärder i miljöprogrammet är kopplade till Sveriges nationella miljömål och till globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030 och ger oss förutsättningar till ett hållbart samhälle.

  Det reviderade miljöprogrammet har också fått ett nytt kapitel "Grön handlingsplan" som lyfter in frågor om grön infrastruktur, ekosystemtjänster och friluftsliv.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om nämnden kan godkänna miljöredovisningen, och finner den godkänd.

   

 • § 41

  • Trafikverkets beslut 2020-01-21 gällande transportdispens, undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd, Transab, dnr TN 2020/018.
  • KSAU:s beslut 2020-01-15 §29 gällande elbelysning vid infarterna Vaggeryds norra, dnr TN 2020/027.
  • KSAU:s interna remissförfrågan 2020-01-21 gällande kommunfullmäktiges övergripande mål, dnr TN 2019/062
  • KSAU:s beslut 2020-01-15 §17 gällande åtgärder inom tilläggsavtal PGF- Båramoterminalen, dnr TU 2018/024.
  • Trafikverkets beslut 2020-01-29 gällande transportdispens, undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd, GDL Transport AB, dnr TN 2020/018.
  • Tidplan för budgetberedningens arbete 2020 (se bilaga)
  • Trafikverkets beslut 2020-02-04 gällande transportdispens, undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt, Försvarsmakten, dnr TN 2020/018.
  • Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-27 §7 gällande motionen- Tillgängligheten i Skillingaryd centrum, dnr TN 2019/119.
  • Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-27 §8 gällande motionen- Avlasta Valdshultsvägen från tung trafik inom detaljplanelagd mark, dnr TN 2019/071.
  • Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-27 §10 gällande Reglemente för krisledningsnämnd, dnr TN 2020/029.
  • Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-27 §14 gällande enskilda stadsbidragsfinansierade vägar, dnr TN 2019/024.
  • Kommunstyrelsens beslut 2020-02-05 §28 gällande Fridhem 1, dnr TN 2019/137.
  • Kommunstyrelsens beslut 2020-02-05 §30 Hjortsjöskolan passage: Investeringsbudget- begäran om nyttjande av investeringsmedel ID 9204- Trafiksäkerhetsförbättringar, dnr TN 2019/131.
  • Kommunstyrelsens beslut 2020-02-05 § 31, Hjortsjöskolan passage: Investeringsbudget – begäran om nyttjande av investeringsmedel ID 9276 Infrastrukturella åtgärder GC-väg, dnr TN 2019/131.
  • Kommunstyrelsens beslut 2020-02-05 § 33, Vattennära mötesplatser: Investeringsbudget – begäran om nyttjande av investeringsmedel ID 9903, dnr TN 2019/024.
  • Kommunstyrelsens beslut 2020-02-05 § 34 Beläggningsunderhåll, reinvestering: Investeringsbudget - begäran om nyttjande av investeringsmedel ID 9908, dnr TN 2019/024.
  • Kommunstyrelsens beslut 2020-02-05 § 35 Centrumutveckling (Storgatan, Skillingaryd): Investeringsbudget - begäran om nyttjande av investeringsmedel ID 9230, dnr TN 2019/024.
  • Kommunstyrelsens  beslut 2020-02-05 § 40, Motion – Förändring av trafiksituationen i Vaggeryds centrum. Beslut att återremittera ärendet till tekniska nämnden för komplettering, dnr TN 2019/109.
  • Miljö och byggförvaltningens beslut 2020-02-07 om bygglov och startbesked gällande ansökan om rivningslov för rivning av befintlig pumpstation samt bygglov för nybyggnad av pumpstation inom fastigheten Älgamo 1:2, dnr TN 2020/037.
  • Miljö och byggförvaltningens beslut 2020-02-07 gällande rivningslov samt startbesked för rivning av kalksilo samt bygglov för nybyggnad av två partikelavskiljande filter inom fastigheten Lägret 1:1, dnr TU 2016/044.
  • Polismyndighetens beslut 2020-02-21 gällande sprängning enligt 3 kap. 6§ ordningslagen, Hagafors, Svenarum längs med väg 816, dnr KS 2014/017.
  • Polismyndighetens beslut 2020-02-21 gällande allmän sammankomst Movalla Ishall, dnr TN 2020/017.
  • Tekniska kontorets beslut 2020-02-11 att lämna ut handlingar, dnr TN 2020/033.

  Propositionsordning

  Ordförande föreslår tekniska nämnden att godkänna delgivningarna, och finner dem godkända.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.