Hoppa över navigering
 • Ordförande frågar om dagordningen med tillkommande ändringar kan godkännas, och finner den godkänd.

 • Tekniska nämndens ledamöter ges tillfälle att under varje sammanträde anmäla ett ärende som berör nämndens verksamhet. Ärendet besvaras vid kommande sammanträde.

  Yrkanden

  Ordförande föreslår att tekniska nämnden inte behandlar något anmälningsärende vid detta sammanträde efter att ingen ledamot har anmält någonting denna gång.

  Propositionsordning

  Ordförande föreslår tekniska nämnden att bifalla förslaget att inte behandla något ärende, och finner det bifallet.

   

 • I olika sammanhang efterfrågas hur tekniska nämnden prioriterar investeringar utifrån medelsbrist eller vid kapacitetsbrist i genomförande.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla enligt förslag, och finner det bifallet.

 • Teknisk chef redovisar gamla tekniska kontorets och fastighetsenhetens tidigare investeringar och redogör för programbudget investeringar 2021-2024.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna informationen, och finner den godkänd.

 • Ett medborgarförslag har inkommit 2019-09-30 med förslag om att sätta upp belysning på cykelvägen mellan Byarum och Vaggeryd.

  Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut som sedan delges kommunfullmäktige.

 • Tekniska nämnden har fått bidrag (50 %) för trafiksäkerhetshöjande åtgärder gällande passage vid Hjortsjöskolan. Åtgärden bedöms som angelägen utifrån de oskyddade trafikanternas säkerhet och passagen vid väg 846 utgör skolväg till skolan.

  Bidrag Trafikverket Budget
  ID 9204 300 tkr
  ID 9276 100 tkr
  ID 9211 50 tkr

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget, och finner det bifallet.

 • Tekniska nämnden ansvarar för att fullfölja utvecklingsprogram för vattennära mötesplatser vid Lagan. Utvecklingsprogram fastställdes av kommunstyrelsen 2018-03-07. Dåvarande tekniska utskottet beslutade 2018-04-10 att godkänna planering, arbetsmetod och skiss för vattennära mötesplatser på Södra Park-området i Vaggeryd enligt beslutsordning. Vattennära mötesplats Kvarnen i Vaggeryd kommer att färdigställas med följande planerade ingående delar:

  Pergola, möbler, soptunna
  Belysning
  Rundbänk
  Balansgång
  Skylt
  Sittbrygga, handikappanpassad
  Utrustning klätterlek

  Bollplan (bidrag Boverket)
  Spänger (bidrag Boverket)
  Lågor och mulmholkar (bidrag Boverket)

  Det är viktigt att fortsätta enligt av kommunstyrelsen beslutat utvecklingsprogram. Öka kunskapen kring värden som finns vattennära i området och utveckla för att bevara ekosystemtjänster. Dessutom får Vaggeryds kommun nöjda kommuninvånare och besökare.

   

  Totala bidragsbeloppet är 1 153 695 kr (50% 2019 och 50% 2020). Kommunal budget är 500 tkr 2020.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget om att föreslå kommunstyrelsen att ge tekniska nämnden rätten att nyttja avsatta medel inom ID 9903 Synliggöra och tillgänglighetförbättra vattendragen i Vaggeryds kommun, och finner det bifallet.

   

 • Tekniska nämnden ansvarar för kommunala gator, parkeringsplatser, torg, gång- och cykelvägar. Dessa anläggningar får ett slitage över tid och behöver underhållas. Dels uppstår mer akuta åtgärder typ ”pott hål” och mindre åtgärder typ ”lag och lapp”. Asfaltsbeläggningens ytskikt utgörs av ett slitlager som behöver nytt slitlager ”toppbeläggning” efter 15-40 år beroende på slitage (fordonsmängd).

  Det är väsentligt att kommunens gjorda investeringar inom infrastrukturen underhålls i motsvarande grad som förslitningar. Annars tappar kommunens infrastruktur i värde. Om värdebortfall uppstår medför detta också försämrad service mot medborgare. Vid underlåtelse av vägunderhåll kan kommunen bli skadeståndsskyldig av trafikanter. På längre sikt påverkas trafiksäkerheten och framkomligheten negativt. Om vatten tränger ned i vägkonstruktionen uppstår tjälpåverkan och bärighetsproblem som medför en dyrare framtida åtgärd.

  Prioriterade nya slitlagerbeläggningar:
  Norra Ågatan, Vaggeryd
  Halva Runddelsvägen, Vaggeryd
  Genvägen inkl. gångbana, Vaggeryd
  Del av Tallgatan, Vaggeryd
  Geijersgatan och Rydbergsgatan, Skillingaryd
  GC-väg vid Pilgatan, Skillingaryd

  Inom ID 9908 hanteras också andra aktörers schaktarbeten vid återställningar genom kostnad för återställning av asfalt och intäkter för utfört arbete. Andra aktörer är VEAB, Vattenfall, vatten och avlopp m.fl.

  Kommunal budget 2020 är 1 700 tkr.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget att föreslå kommunstyrelsen att ge tekniska nämnden rätten att nyttja avsatta medel inom ID 9908 beläggningsunderhåll, reinvestering, och finner det bifallet.

 • För en bättre trafikföring i korsningen Storgatan - Sturegatan i Skillingaryd har det avsatts medel för byggnation av en cirkulationsplats. Kollektivtrafiken har uppmärksammat kommunen på behovet av bättre trafikföring för att hålla tidtabellen för kommande halvtimmestrafik mellan Värnamo och Jönköping.

   

  Kommunal budget 2019 är 2 000 tkr varav 750 tkr kvarstår.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan föreslå kommunstyrelsen att ge tekniska nämnden rätten att nyttja avsatta medel inom ID 9230 Centrumutveckling till cirkulationsplats Storgatan- Sturegatan i Skillingaryd, och finner det bifallet.

   

 • På grund av stigande manganhalter i råvattenbrunnarna i Vaggeryd har tekniska kontorets getts i uppdrag att projektera och upphandla byggnation av ett nytt vattenverk med manganavskiljning.

  Sedan våren 2015 har utredningsarbete och projektering av det nya vattenverket pågått.

  Våren 2017 blev i princip allt underlag inför upphandling av entreprenaden klart. Innan tekniska kontoret påbörjade upphandlingen så beviljade kommunstyrelsen ianspråktagandet av de budgeterade investeringsmedlen, tidplanen för upphandling av entreprenaden var innan semesterperioden 2017 och byggskedet skulle inledas sedan under september månad.

  Det uppstod medelsbrist vid tilldelningsskedet av vattenverket, vilket gjorde att tidsplanen blev något försenad.

  Driftsättning av vattenverket beräknades först kunna ske tidigast sommaren 2018. Utfall av driftsättning blev februari 2019.

  Tekniska kontoret har enligt ovan byggt om ett gammalt vattenverk till råvattentäkt, förlagt nya råvattenledningar och byggt ett nytt Vattenverk.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna slutredovisning av projektet VA- Vattenverk Vaggeryd med järn/manganavskiljning med ID-nummer 9303, och finner det bifallet. 

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-09-18 § 157 att anmoda tekniska nämnden att i samband med att Grönstrukturplanen blir antagen omgående upprätta en ny aktuell skogsbruksplan. Med anledning av detta såg tekniska kontoret över och tog fram en lista över planerade skogsåtgärder.

  Tekniska nämnden beslutade 2019-10-29 § 132 att uppdra till gatu- och parkchefen att se över de föreslagna åtgärderna i Klevshult och återkomma med ett förslag till beslut vid nämndens sammanträde i december.

  Bondstorp
  Tekniska kontoret har även sett över skogsåtgärder i Bondstorp med förslag om avverkning, gallring av Ormanäset som en pluspost och gallring samt röjning av ytor som har behov enligt planen angränsande till Ormanäset.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla enligt förslag, och finner det bifallet.

 • Gatu- och parkinformationen informerar om lekplatser och den kontrollbesiktning som har gjorts.

  Yrkanden

  Ordförande föreslår att godkänna informationen med tillägg om att ärendet återkommer under nästkommande år med en handlingsplan för beslut.

  Propositionsordning

  Ordförande föreslår tekniska nämnden att godkänna informationen från gatu- och parkchefen, och finner det godkänt.

  Ordförande föreslår nämnden att bifalla tillägget om att ärendet återkommer under nästkommande år med en handlingsplan för beslut, och finner det bifallet.

 • Gatu- och parkchefen redogör för tekniska kontorets rutiner kring nedtagning av träd.

  Yrkanden

  Ordförande föreslår att nämnden godkänner informationen med tillägget att nämnden inväntar kommunstyrelsens behandling av pågående motion.

  Ordförande föreslår att uppdra till tekniska kontoret att formulera ett brev som ska gå ut till de fastighetsägare som har ockuperat allmän platsmark om att detta material ska plockas bort. En fastighetskarta ska bifogas för att förtydliga fastighetsgränserna.

   

  Propositionsordning

  Ordförande föreslår tekniska nämnden att godkänna informationen, och finner den godkänd.

  Ordförande föreslår nämnden bifalla förslaget om att invänta kommunstyrelsens behandling av pågående motion.

  Ordförande föreslår nämnden att bifalla förslaget om att uppdra till tekniska kontoret att formulera ett brev som ska gå ut till de fastighetsägare som har ockuperat allmän platsmark om att detta material ska plockas bort samt att bifoga en fastighetskarta för att förtydliga fastighetsgränserna, och finner det bifallet.

 • Information från ekonom som presenterar sig för tekniska nämnden.

  Propositionsordning

  Ordförande föreslår tekniska nämnden att godkänn informationen, och finner den godkänd. 

 • Efter tidigare beslut i tekniska nämnden återkommer ärendet om ekonomiuppföljning.

  Fastighetschef redovisar fastighetsenhetens driftsuppföljning.

  Teknisk chef redogör övergripande för ekonomin.

  Fastighetsenheten närmar sig 0 i helårsprognos och VA ca -500 tkr, helårsprognos för skattefinansierat är -500 tkr, med stor osäkerhet för vintervägshållningsinsats. Uppföljningen gjordes för oktober månad.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna informationen, och finner den godkänd.

 • Tekniska nämnden beslutade 2019-10-29 § 139 att återremittera ärendet till tekniska kontoret för en ny översyn av förslaget om ny lokal trafikföreskrift i Vaggeryds centrum. Detta efter att det under sammanträdet framkom att det ska tillkomma en ny förskoleverksamhet inom det aktuella området i Vaggeryd.

  Propositionsordning

  Ordförande föreslår tekniska nämnden att bifalla förslaget, och finner det bifallet.

 • Fullmäktigeledamoten Kenth Williamsson (S) har lämnat in en motion daterad 2019-09-24 med förslag om att enskilt duschbås ska installeras i alla sim- och sporthallar som brukas av skolorna i Vaggeryds kommun.

  Motionen har remitterats till tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast den 3 februari 2020.

  Yrkanden

  Ordförande och Maritha Bengtsson (KD) föreslår att bifalla förslaget till yttrande med tillägget om att barn- och utbildningsnämnden ska utreda frågan.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslag till yttrande med tillägget om att barn- och utbildningsnämnden ska utreda frågan, och finner det bifallet.

 • Tilldelning för överföringsledning Hagafors – Svenarum – Hok beräknas ske tisdagen den 17 december varpå ett extra sammanträde med tekniska nämnden sätts in.

  Yrkanden

  Ordförande föreslår bifall till förslaget med tillägg om att även andra ärenden kan komma att behandlas under det extrainsatta sammanträdet den 17 december.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget om att tekniska nämnden kallas till ett extrainsatt sammanträde tisdagen den 17 december klockan 16:00 för tilldelning överföringsledning Hagafors – Svenarum – Hok, och finner det bifallet.

  Ordförande frågar om nämnden kan bifalla förslaget att ytterligare ärenden kan komma att behandlas under det extrainsatta sammanträdet, och finner det bifallet.

 • Teknisk chef redogör för den yttre miljön kring Mejeriet (allmän platsmark) där tekniska nämnden har fått en förfrågan från Mejeriets styrgrupp om yttra sig kring trafiksäkerheten och cykelväg vid Mejeriet.

  Yrkanden

  Ordförande anser att i förhållande till kostnaderna och med hänsyn till att cykelvägen mellan Storgatan och Kaffegatan inte är till större nytta är det en orimlig lösning. Ordförande föreslår ett yttrande om att tekniska nämnden prioriterar cykelvägen som går från Kaffegatan mot Infanterigatan, Gullbäckens förskola. Cykelvägen mellan Storgatan och Kaffegatan har låg prioritet och bör utgå.

  Propositionsordning

  Ordförande föreslår tekniska nämnden bifalla föreslaget yttrande att tekniska nämnden prioriterar cykelvägen som går från Kaffegatan mot Infanterigatan, Gullbäckens förskola. Cykelvägen mellan Storgatan och Kaffegatan har låg prioritet och bör utgå, och finner det bifallet.

 • Historiska investeringsvolymer

  Slutredovisningar:

  - Ombyggnad Storgatan, Vaggeryd

  - Valdshultsvägen

  - Nya Bullerbyns förskola med tillagningskök i Skillingaryd, Sörgården 1:4

  - Stjärnfabriken (gamla Salvan), Hasseln 7

  - Oden 9-16 (AME)

  Förlängning tillstånd avloppsreningsverk

  Slutbesiktning Stigamo

  Pågående investering- Mejeriet

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna informationen, och finner den godkänd.

   

 • Nämnden får uppdra åt utskott, åt en ledamot, ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i viss grupp av ärenden. Delegation innebär medgivande att en annan person får fatta beslut i nämndens ställe.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna redovisningen av delegationsbesluten, och finner det godkänt.

  • KSAU:s beslut 2019-10-16 §175 gällande utveckling Skillingaryds centrum, dnr TU 2018/034.
  • Trafikverkets beslut 2019-10-24 om transportdispens gällande undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt och bredd, Kalvsjöholmsbolaget AB, dnr TN 2019/018.
  • Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28 §121 gällande Bolagisering av Vaggeryds kommuns Elverk med bolagsordning för Vaggeryds Elverk och ägardirektiv för bolagskoncernen, dnr KS 2018/033.
  • Polismyndighetens beslut 2019-11-14 gällande tillståndsbevis för offentlig tillställning-julmarknad på Artillerigatan i Skillingaryd, Lions Club, dnr TN 2019/017.
  • Kommunstyrelsens beslut 2019-11-06 §210 gällande Försäljning av fastigheter inom Vaggeryds kommun, dnr TN 2019/127.
  • Kommunstyrelsens beslut 2019-11-06 §208 gällande Investeringsstopp- ej påbörjade skattefinansierade investeringar och självfinansierade investeringar 2019-11-06, dnr TN 2019/128.
  • Polismyndighetens beslut 2019-11-15 gällande tillståndsbevis för offentlig tillställning-julmarknad i Vaggeryd, Limmareds Blomstershop Acleja BLomsterhandel, dnr TN 2019/017.
  • Trafikverkets beslut 2019-11-19 om transportdispens gällande undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt och bredd, K. Mark TransportService AB, dnr TN 2019/018.
  • Trafikverkets beslut 2019-10-11 om statlig medfinansiering till bussfil i korsningen Nådastigen/Storgatan i Vaggeryd, dnr TN 2019/073
  • Trafikverkets beslut 2019-10-11 om statlig medfinansiering till parkering och cykelparkering på Ljungberghsgatan, Skillingaryd station, dnr TN 2019/073.
  • Trafikverkets beslut 2019-10-11 om statlig medfinansiering till bussprioritering signalljus i Skillingaryd och Vaggeryd, dnr TN 2019/073.
  • Trafikverkets beslut 2019-10-11 om statlig medfinansiering till väderskydd hållplats Verkstadsgatan, Skillingaryd, dnr TN 2019/073.
  • Miljö- och byggförvaltningens beslut 2019-11-14 gällande Slutbesked- Marklov för utfyllnad, Pålen 1:1, dnr TN 2019/129.
  • Trafikverkets beslut 2019-11-22 om transportdispens gällande undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd, Tabergs Åkeri AB, dnr TN 2019/018.
  • Trafikverkets beslut 2019-11-22 om transportdispens gällande undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd, FLEXILAST Ek. förening, dnr TN 2019/018.

  Propositionsordning

  Ordförande föreslår tekniska nämnden att godkänna delgivningarna, och finner det godkänt.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.