Hoppa över navigering
 • § 54

  Godkännande av dagordning av direktjusterade ärenden

 • Jönköpings länstrafik kommer att trafikera sträckan Värnamo – Jönköping med halvtimmestrafik från och med halvårsskiftet 2020, sjukhus till sjukhus. Busstoppen har diskuterats utifrån restid och resenärer mellan Jönköpings länstrafik och kommunen. Nuvarande planerade busstopp i Skillingaryd är järnvägsstationen och på Storgatan i höjd med Proton. I Vaggeryd är planerade stopp Nådastigen och Torsbo i höjd med Fenix.

  För att hålla en attraktiv restid med få trafikstörningar så att tidtabellen kan hållas begär Jönköpings länstrafik att åtgärder göras på den kommunala infrastrukturen. Jönköpings länstrafik har överlämnade en ny lista den 30:e april på åtgärder till kommunen. Åtgärder på kommunal infrastruktur som berör kollektivtrafiken är möjliga att söka statsbidrag (50 %) för att genomföra. Om inte åtgärder görs kommer busstoppen ske utmed väg 846 i samhällenas utkanter för att slippa trafikstörningar som påverkar tidtabellen.


  Åtgärdslista
  • Signalreglerad bussprioritering 4 st. Ljungbergsgatan/Sturegatan,
  Jönköpingsvägen/Ringvägen, Götaforsvägen/Nådastigen och Storgatan/Jönköpingsvägen
  • Prioriterad vänstersväng 3 st. Jönköpingsvägen/Ringvägen Nådastigen /Storgatan och
  Storgatan/Jönköpingsvägen.
  • Nya väderskydd i glas: Torsbo samt Skillingaryd norra

  Tekniska utskottet har tidigare begärt (15 mars) 600 tkr 2020, för tidigare kända kollektivåtgärder i samband med halvtimmestrafiken. Dessa begärda medel räcker inte till hela Jönköpings länstrafiks nya lista. Bedöm kommunal medelsbrist utifrån begärda medel uppgår till 400 tkr och förutsätter bidrag från staten för ett genomförande. Ny begäran för ID 9203 kollektivförbättringar 1 000 tkr för år 2020.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget, och finner det bifallet.

  Ordförande frågar om nämnden kan besluta att denna paragraf är omedelbart justerad, och finner det bifallet.

   

 • I olika sammanhang efterfrågas hur tekniska nämnden prioriterar investeringar utifrån medelsbrist eller vid kapacitetsbrist i genomförande.

  Yrkanden

  Ordförande föreslår att ärendet återremitteras för fortsatt handläggning.

   

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget att ärendet återremitteras för fortsatt handläggning, och finner det bifallet.

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta att paragrafen är omedelbart justerad, och finner det bifallet.

 • § 57

  Godkännande av dagordning

 • Gatu- och parkverksamhetens organisation:

  Myndighetsutövande
  Gata- och väghållaransvar
  Mark- och skogsförvaltning
  Park- och grönyteförvaltning

   

  Enheten består av elva heltidsanställda och två sommaranställda och har följande resurser:

  Förrådet, materialupplag, redskapsbärare (traktorer), fordon, småmaskiner

  Propositionsordning

  Ordförande föreslår tekniska nämnden att godkänna informationen från gatu- och parkchefen, och finner den godkänd.

 • Tekniska nämndens ledamöter ges tillfälle att under varje sammanträde anmäla ett ärende som berör nämndens verksamhet. Ärendet besvaras sedan vid kommande sammanträde.

   

  Yrkanden

  Roger Ödebrink (S) påpekar att det på Riksettan finns skador i asfalten som bör ses över.

   

  Ordförande föreslår att tekniska kontoret får i uppdrag att redovisa resultatet av undersökningen Vägskadeinventering 2016 vid kommande sammanträde.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget att undersökningen redovisas vid kommande sammanträde, och finner det bifallet.

   

   

 • Efter att flera medborgarförslag har inkommit om att sänka hastigheten på vissa sträckor, bygga hastighetsbegränsande åtgärder och övergångsställen beslutade tekniska utskottet 2017-04-04 att uppdra till tekniska kontoret att ta fram ett förslag på hur trafiksäkerhetsarbetet skulle kunna förbättras i kommunen.
  Tekniska utskottet beslutade 2018-10-16 att programmet ska skickas på remiss till olika instanser.
  De inkomna remissvaren redovisades för tekniska nämnden 2019-03-05 och beslut togs då att tekniska kontoret ska redovisa ett reviderat trafiksäkerhetsprogram på tekniska nämndens sammanträde 2019-05-14.

  Yrkanden

  Ordförande föreslår att godkänna förslaget med tillägget att frågan om hastighet tas upp igen på ett kommande sammanträde samt att tekniska kontoret får i uppdrag att förtydliga för allmänheten varför kommunen har valt att inte ha övergångsställen på vissa platser i kommunen.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna och anta det reviderade trafiksäkerhetsprogrammet, med tillägget om att frågan om hastighet tas upp igen på ett kommande sammanträde samt att tekniska kontoret får i uppdrag att förtydliga för allmänheten varför det saknas övergångsställen på vissa platser i kommunen, och finner det bifallet.

 • Efter flytt av tätortsgränser inom Vaggeryd ändras de lokala trafikföreskrifterna.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget, och finner det bifallet. 

   

 • Efter flytt av tätortsgränser i Vaggeryd görs en ny bedömning av hastighetsgränser för villagator.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget, och finner det bifallet.

 • Efter flytt av tätortsgränser i Vaggeryd görs en ny bedömning av hastighetsgränser för villagator.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan biifalla förslaget, och finner det bifallet.

 • Efter flytt av tätortsgränser i Vaggeryd görs en ny bedömning av hastighetsgränser för villagator.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget, och finner det bifallet.

 • Efter flytt av tätortsgränser i Vaggeryd görs en ny bedömning av hastighetsgränser för villagator.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget, och finner det bifallet.

 • Efter flytt av tätortsgränser i Vaggeryd görs en ny bedömning av hastighetsgränser för villagator.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget, och finner det bifallet.

 • Enbacken 1 har fått större sättningsskador på sin fastighet. Området är ganska kuperat med varierande undergrund, från berg i dagen till väldigt blöta partier med instängt vatten. På lägre nivå inom bostadsområdet är det dräneringsproblem viket resulterat i fuktproblem på fastigheter. Kommunen har utfört dräneringsåtgärder i området. Tomtmarken i direkt anslutning till Enbacken 1 har klassats som icke byggbar mark utifrån problematiken i området och kommer inte att bebyggas. Denna tomtyta har återfyllt med massor för att förhindra erosion från Enbacken 1.

  Kommunens försäkringsbolag har hanterat ett skadeanspråk från Enbacken 1. Försäkringsbolaget har beslutat avslag på ställt skadeståndsanspråk. Göran Forss, stadsjurist i Jönköpings kommun som ingår i kommunernas juristsamverkan har granskat försäkringsbolagets hantering av ärendet.

  Historiskt har kommunen antagit detaljplan, grovterraserat tomtmarken, givit bygglov och slutbesked för husbyggnation.

  Yrkanden

  Roger Ödebrink (S), Claes Nord (SD) och Maritha Bengtsson (KD) föreslår att nämnden avslår en uppgörelse om förlikning.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget att avslå en uppgörelse om förlikning, och finner det bifallet.

   

 • I samband med planerad utbyggnad av separerad gång- och cykelväg på Storgatan i Vaggeryd mot Vaggeryds gård har det förts diskussioner i tekniska utskottet hur trafiksäkerheten kan förbättras för oskyddade trafikanter. Ny gång- och cykelvägsbro alternativt enklare åtgärder på befintlig bro har diskuterats. Behovet uppmärksammades genom en motion som behandlats i fullmäktige med bifall under 2017. Tekniska kontoret har tagit fram en skiss över enklare åtgärder för separering av gång- och cykelväg över Lagan på befintlig bro.

  Propositionsordning

  Ordförande föreslår att tekniska nämnden bifaller förslaget, och finner det bifallet.

 • Allmän nedskräpning är ett problem som upplevs växande. Nedskräpningar förfular miljöer och kan leda till en sanitär olägenhet. Bedöms nedskräpningen som sanitär olägenhet kan ärendet resultera i föreläggande från tillsynsmyndigheten till kommunen. Tidigare har renhållningen finansierat städning av nedskräpning eftersom stor andel av skräpet har klassats som hushållssopor, undantaget gatumark. Efter bildandet av SÅM klargjordes att renhållningsförbundet inte ser ett lagligt stöd att finansiera städning av nedskräpning. Tekniska nämnden har en begäran om budgetmedel för att utföra uppdraget från och med 2020.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget att utföra städning av allmän nedskräpning utefter behov och bortse från att uppgiften är ofinansierad inom tekniska nämnden, och finner det bifallet.

   

 • I samband med genomförande av detaljplaner uppstår ofta ett trafiksäkerhetsproblem när vändplaner i bostadsområden blir för små för att utgöra vändmöjligheter för bil eller sopbil utan backning. I dialog har planarkitekterna efterfrågat en anvisning för dimensionering av vändplaner. Detta eftersom storleken på vändplaner inte har varit samstämmig över tid.

  I vissa områden används inte vändplanerna utan backning sker hela gatans längd. Kommunens antagna detaljplan är helt styrande för Lantmäteriet när tomtavstyckning sker. En gata och vändplan har lång livslängd och antalet trafikfarliga fordonsrörelser med risk för olyckor blir stor över tid. Kommunens ambition är att införa fastighetsnära insamling av förpackningsmaterial m.m. vid bostaden. Detta innebär också att sopbilarna blir längre på grund av flerfackssystem. Storleken på vändplan har framarbetats i samarbete med SÅM (renhållningsförbundet).

  Propositionsordning

  Ordförande föreslår tekniska nämnden att bifalla förslaget, och finner det bifallet.

   

   

 • Kommunfullmäktige gav tekniska nämnden i uppdrag att ta fram lämplig placering för postbrevlådor i enlighet med medborgarförslaget i samråd med Post Nord med hänsyn till trafiken i Vaggeryd och Skillingaryd.
  Tekniska kontoret har varit i kontakt med Post Nord och påpekat önskemålet om flytt/ändring utifrån drive-in möjlighet och trafiksäkerhetsbrister. Post Nord mottog synpunkterna positivt och har för avsikt att möjliggöra drive-in på Järnvägsgatan samt Bondstorpsvägen i Vaggeryd.

  Yrkanden

  Ordförande föreslår att ärendet återremitteras till tekniska kontoret för vidare handläggning.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar tekniska nämnden om den kan bifalla att ärendet återremitteras för vidare handläggning, och finner det bifallet.

 • Tekniska nämnden redovisar per den 30 april 2019 ett negativt resultat, - 3 399 tkr. Vissa avvikelser inom den skattefinansierade verksamheten uppstår därför kostnaderna inte är periodiserade, t. ex. driftbidrag för enskilda vägar. Utöver dessa avvikelser som är självläkande över tid finns det stor orsak att bearbeta kostnadsmassan inom tekniska nämnden eftersom alla skattefinansierade programmen har negativa budgetavvikelser. Stor återhållsamhet kommer att krävas inom den skattefinansierade verksamheten. Tekniska nämnden har begärt budgettillskott för att upprätthålla nuvarande ambitionsnivå inför budget 2020 inom den skattefinansierade verksamheten. Utfallet av begäran är avgörande för nämnden för att överväga beslut om minskad servicenivå.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna redovisningen av budgetuppföljningen per den 30 april 2019, och finner den godkänd.

   

 • En process pågår kring framtagande av nya mål för mandatperioden.

   

  Målen har skickats ut till kommunens nämnder och bolag för att stämmas av internt i organisationen.

   

  Alla som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun uppnår tillsammans visionen genom fyra mål:

   

  Vaggeryds kommun ska vara en plats ...

  • med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen
  • med hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet
  • med en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv- för en god hälsa
  • som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka

   

  Propositionsordning

  Ordförande föreslår tekniska nämnden att godkänna informationen, och finner den godkänd.

   

   

   

   

 • Budgetberedning

  Pågående projekt

  Energiförsörjning Stigamo

  Luft- och vattenspolning av vattenledningsnät

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna informationen, och finner den godkänd.

 • Nämnden får uppdra åt utskott, åt en ledamot, ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i viss grupp av ärenden. Delegation innebär medgivande att annan person får fatta beslut i nämndens ställe.

   

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna redovisningen av delegationsbeslut för april-maj, och finner det godkänt.

  Bilagor

 •  

        Följande handlingar delges tekniska nämnden:

  1. Miljö- och byggförvaltningens beslut 2019-04-01 om bygglov och startbesked för skyltanordning inom fastigheten Lägret 1:1, dnr TU 2016/066.

  2. Miljö- och byggförvaltningens beslut 2019-04-01 om bygglov och startbesked för skyltanordning inom fastigheten Båramo 1:7, dnr TU 2016/066.

  3. Miljö- och byggförvaltningens beslut 2019-04-01 om bygglov och startbesked för skyltanordning inom fastigheten Götastrand 1:1, dnr TN 2016/066.

  4. Miljö- och byggförvaltningens beslut 2019-04-01 om bygglov och startbesked för skyltanordning inom fastigheten Södra Park 1:1, dnr TU 2016/066.

  5. Polismyndighetens beslut 2019-04-05 om tillståndsbevis enligt ordningslagen/lokala trafikföreskrifter gällande allmän sammankomst- 1:a majdemonstration, dnr TN 2019/017.

  6. Miljö- och byggförvaltningens beslut 2019-04-18 om bygglov och startbesked för nybyggnad av pergola inom fastigheten Södra park 1:2, dnr TU 2016/066.

  7. Polismyndighetens beslut 2019-04-26 om tillståndsbevis enligt ordningslagen gällande offentlig tillställning- Knallemarknad i Skillingaryd, dnr TN 2019/017

   Propositionsordning

   Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna delgivningen, och finner den godkänd.

   

   

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.