Hoppa över navigering
 • § 94

  Godkännande av dagordning

 • Upphandlingsenheten har på uppdrag av tekniska nämnden genomfört upphandling gällande GC-väg utmed LV 806 Skillingaryd-Tallnäs. I upphandlingsunderlag begärdes två anbud in. Ett huvudanbud som avser en 3 meter bred GC-väg samt ett alternativt anbud med 2 meter bred cykelväg. 

  Totalt har 10 anbud inkommit från 5 anbudsgivare. Samtliga anbudsgivare lämnade både huvud- och alternativt anbud.

  Upphandlingsenheten föreslår att Tekniska nämnden avbryter upphandlingen eftersom inkomna anbud ej ryms inom projektets budget.

   

  Propositionsordning


  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta enligt förslaget att upphandlingen avbryts eftersom inkomna anbud ej ryms inom projektets budget, och finner det bifallet.

  Ordförande frågar om denna paragraf kan vara omedelbart justerad, och finner det bifallet.

 • § 96

  Godkännande av dagordning

 • Tekniska utskottet godkände senast 2018-09-18 § 89 en revidering av GC-planen för Vaggeryds kommun. Sedan dess har några GC-vägar byggts:

  Gång- och cykelväg utmed Valdshultsvägen mellan Åkersvägen och Önnemovägen i Skillingaryd (pågår).

  Gång- och cykelväg utmed Storgatan över bron i Vaggeryd.

   

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla revideringarna, och finner det bifallet.

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan fastställa GC-planen med föreslagna revideringar, och finner den fastställd.

 • Inför införandet av halvtimmestrafik mellan Jönköping och Värnamo 2020 har tekniska kontoret ansökt om medfinansiering för åtgärder kopplade till kollektivtrafikanläggningar.

  I samband med införandet av ovan nämnda halvtimmestrafik förväntas även en tätare busstrafik genom Skillingaryd. För att öka trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter behöver säkra passager anläggas på Ljungberghsgatan, Stationsgatan samt Artellerigatan i Skillingaryd

  Tidigare utförda mätningar på Jönköpingsvägen i Vaggeryd visar att bilar färdas i mycket höga hastigheter utanför Hjortsjöskolan där det idag råder en hastighetsbegränsning på 30 km/tim. Samtidigt rör det sig många oskyddade trafikanter i området, framförallt elever till och från Hjortsjöskolan och Fenix. En säker passage på Jönköpingsvägen och gång- och cykelväg på Linnarvägen skulle bidra till att få ner bilarnas hastighet och öka trafiksäkerheten.

   

  Propositionsordning

  Ordförande föreslår tekniska nämnden att godkänna tekniska kontorets ansökan om medfinansiering av kollektivtrafikanläggningar i samband med införandet av halvtimmestrafik mellan Jönköping och Värnamo 2020, och finner den godkänd.

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla att uppdra till tekniska kontoret att ansöka om statlig medfinansiering för trafiksäkerhet och miljöförbättrande åtgärd för föreslagna åtgärder, och finner det bifallet.

 • 2019-08-28 inkom en privat förfrågan till tekniska kontoret om möjligheterna för att göra iordning en del av Hjortsjön och rensa 450 kubikmeter i anslutning till befintlig brygga. Frågeställaren har varit i kontakt med Länsstyrelsen för att ansöka om vattenverksamhet och fick beskedet att det behövs ett tillstånd från fastighetsägaren (Vaggeryds kommun) för detta.

  Avsikten är att få gräva/muddra botten för att få bort all vass med rötter, ta bort sedement och återställa tills man kommer till sandbotten samt eventuellt sänka botten så att djupet är tillräckligt för båtar samt undvika att återväxt sker. Om nödvändigt önskar frågeställaren även tillåtelse att återfylla med sand så botten blir tilltalande och motståndskraftig mot återväxt.
  Avsikten är att låta ett lokalt företag utföra arbetet då frågeställaren anser att de har stor kunskap om Hjortsjön och hur arbetet ska utföras för att påverkan på miljön blir så liten som möjligt.

  Tekniska kontoret anser att man i första hand behöver se över hur tillsynen av strandskydd samt allmänrättsliga principer ska utövas innan man kan ta ställning till enskilda personers påverkan på strandmiljöer och allmän platsmark.

   

  Propositionsordning


  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget om att avslå den privata förfrågan om att rensa 450 kubikmeter i södra Hjortsjön i anslutning till befintlig brygga, och finner det bifallet.

 • Projektet med att ta fram en grönstrukturplan för Vaggeryds kommun har gjorts på uppdrag av kommunstyrelsen. Mellan den 2 september och den 1 november är grönstrukturplanen ute på remiss.

  Grönstrukturplanen ska utgöra ett underlag i den fysiska planeringen och plattform för kommunens arbete med grönstruktur. Projektet grundas i nationella miljömål och folkhälsomål.

  Tekniska nämnden är den nämnd som berörs av flest delar i planen.

  Tekniska nämnden behöver främst fokusera på utvecklingsförslagen. Särskilt intressant är rapport 2, 6 och 7.

  Propositionsordning


  Ordförande frågar om nämnden kan godkänna informationen, och finner den godkänd.

 • Efter ombyggnationen av korsningen på Storgatan/Götaforsvägen samt för att förbättra trafikflödet ändras de lokala trafikföreskrifterna enligt ovan.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget, och finner det bifallet.

 • Efter ombyggnationen av korsningen på Storgatan/Götaforsvägen samt för att förbättra trafikflödet ändras de lokala trafikföreskrifterna enligt ovan.

  Propositionsordning


  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget, och finner det bifallet.

 • Efter ombyggnationen av korsningen på Storgatan/Götaforsvägen samt för att förbättra trafikflödet ändras de lokala trafikföreskrifterna enligt ovan.

  Propositionsordning


  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget, och finner det bifallet.

 • Med anledning av att sikten är tillräcklig i korsningen upphävs stopplikten och väjningsplikt införs. Denna åtgärd kommer även att förenkla för busstrafiken i samband med införandet av halvtimmestrafiken 2020.

  Propositionsordning


  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget, och finner det bifallet.

 • Lokala trafikföreskrifter införs enligt ovan då trafikskyltar redan finns på platsen sedan tidigare.

  Propositionsordning


  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget, och finner det bifallet.

 • Lokala trafikföreskrifter införs enligt ovan då trafikskyltar redan finns på platsen sedan tidigare.

  Propositionsordning


  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget, och finner det bifallet.

 • Lokala trafikföreskrifter införs enligt ovan då trafikskyltar redan finns på platsen sedan tidigare.

  Propositionsordning


  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget, och finner det bifallet.

 • På grund av anslutning avfart införs nya lokala trafikföreskrifter.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget, och finner det bifallet.

   

 • Fullmäktigeledamoten Marijo Corkovic (S) har inlämnat en motion daterad 2019-04-14 med förslag att Vaggeryds kommun i samverkan med Vägverket tillskapar en ny vägsträcka för Valdshultsvägen för huvudtrafik och tung nyttotrafik väster om Smålands Bandfabrik till Stenvadet.

  Kommunstyrelsen har överlämnat motion till tekniska nämnden för yttrande.

  En utredning och kostnadsuppskattning på två olika vägsträckningar (inom och utanför kommunalägd mark) har genomförts. Utbyggnad av vägsystem behöver samordnas i den kommunala översiktsplanen (ÖP) för att harmonisera med ÖP och för att möjliggöra ökad samhällsnytta som motiverar kostnaden för vägen.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan avslå motionen, och finner det bifallet.

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan begära att en utbyggnad av vägsystem behöver samordnas och prövas i översiktsplanarbetet, och finner det bifallet.

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla att alternativ två är att föredra över kommunal mark, och finner det bifallet.

  Bilagor

 • En förvaltningsövergripande dagvattenstrategi har tagits fram för Vaggeryds kommun. Del 2 av denna är nu ute på remiss hos berörda, bland annat tekniska nämnden. VA-chefen redogör för de delar som berör nämnden. Remissyttrandena ska skickas in senast 30 oktober 2019.

   

  Propositionsordning


  Ordförande föreslår tekniska nämnden att godkänna informationen från VA-chefen, och finner den godkänd.

 • VA-chefen informerar kring det höga inläckaget av ovidkommande vattnet i de spillförande ledningarna i Hagafors, Bondstorp, Hok och Skillingaryd. Tekniska kontoret har sedan tidigare ett föreläggande från Miljö- och byggnämnden att ange vilka årgärder som ska vidtas kring detta när det  gäller Hagafors och Bondstorp. 

   

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna informationen, och finner den godkänd. 

  Ordförande frågar om nämnden kan bifalla att ärendet återkommer på nästkommande nämndsammanträde, och finner det bifallet.

 • VA-chefen redogör för Vaggeryds kommuns vattenförsörjning.

  Propositionsordning


  Ordförande föreslår tekniska nämnden att godkänna informationen, och finner den godkänd

 • Tekniska nämndens ledamöter ges tillfälle att under varje sammanträde anmäla ett ärende som berör nämndens verksamhet. Ärendet besvaras vid kommande sammanträde.

  Yrkanden

  Jörgen Johansson (C) efterfrågar en mer regelbunden redovisning till tekniska nämnden av ekonomin, intäkter och utgifter.

   

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget att tekniska kontoret gör en mer regelbunden redovisning av ekonomin till nämnden, och finner det bifallet.

   

 • Under en längre tid finns det ungdomar och vuxna som söker sig till platser där det finns Wifi som inte är skyddat av lösenord. En sådan plats har varit utanför UG i Skillingaryd. Detta medför i viss mån störningar för boende runt dessa platser då det kan bli ganska högljutt. Ett medborgarförslag har inlämnats 2019-06-24 med följande förslag: Bygg ett tak med sittplatser under, belysning, laddmöjlighet för telefon och gratis Wifi vid skateparken i Skillingaryd. Även papperskorgar i direkt anslutning till platsen. På detta sätt får de en plats att gå till där det redan finns viss aktivitet och de behöver inte störa boende.


  Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut, som sedan delges kommunfullmäktige.

  Medborgarförslaget berör inte tekniska nämnden. Det är kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde som berörs i medborgarförslaget.

   

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna förslaget, och finner det godkänt.

 • I februari förlängdes Vaggeryds kommuns vision- Här gör vi plats för att göra skillnad, i syfte att skapa nya mål för mandatperioden som kan hjälpa till att uppfylla visionen. Vaggeryds kommuns övergripande mål beslutades av kommunfullmäktige 2019-05-27.
  Samtliga nämnder och bolag ska bidra till alla fyra övergripande mål som även tar hänsyn till FN:s globala mål inom Agenda 2030.

  Propositionsordning


  Ordförande föreslår tekniska nämnden att godkänna informationen, och finner den godkänd.

 • Samfällighetsföreningen Järven i Skillingaryd inkom med synpunkter och önskemål angående dels användningen av fastigheten Räven 8, kommunal obebyggd tomt och trafiksituationen på Fabriksgatan.

  Föreningen saknar parkeringsplatser inom egen tomtmark och befarar att Illern 1 också har behov av fler parkeringsplatser.

  Efterlevnaden av gällande trafikföreskrifter i området är låg och trafikflödet bedöms som högt vilket skapar en otrygg trafiksituation. Sträckan utgör skolväg för oskyddade trafikanter.

  Enligt beslut i kommunstyrelsens tjänstemannaberedning överlämnas bifogat ärende avseende frågan om trafiksituationen till tekniska nämnden för yttrande.

   

  Förslag till yttrande

  Det kan konstateras att gällande trafikföreskrifter inte efterlevs. Kommunen kan inte beivra trafiköverträdelser. Dessa befogenheter har polisen. Tekniska nämndens avsikt är att utreda möjligheten till ökad trafiksäkerhet på Fabriksgatan utifrån sina befogenheter.

  Tekniska nämnden ansvarar för allmänna tidsbegränsade parkeringsplatser, inte boendeparkering. Tekniska nämnden ser inget behov av allmän parkering på aktuell plats. Att ordna boendeparkering på tomtmark är de boendes ansvar.

  Framtaget arbetsmaterial för kommunens grönstrukturplan föreslår att svalkande grönstruktur anläggs på Räven.

  Tekniska nämnden anser att upplåta (alternativt sälja) del av marken för bostadsparkering enligt föreningens önskemål är en möjlighet för kommunstyrelsen.

   

   

  Propositionsordning

  Ordförande föreslår nämnden att godkänna yttrandet, och finner det godkänt.

  Ordförande föreslår tekniska nämnden att bifalla att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till ökad trafiksäkerhet på Fabriksgatan i Skillingaryd, och finner det bifallet.

 • Digitalisering gör det möjligt att söka lov- och tillståndsansökningar digitalt. Detta medför en enklar och kostnadseffektivare hantering.
  En digital ansökan kräver e-legitimation som gör det möjligt för företag, banker, organisationer och myndigheter att identifiera sig på Internet. En elektronisk ID-handling är jämförbar med pass, körkort och andra fysiska legitimationshandlingar.

  De tjänstemän som söker kommunens olika tillståndsprövningar regleras utifrån reglemente och delegation Tekniska nämndens delegationsordning antagen 2019-01-22, punkt 5.5 ger genomförandeansvaret för lov- och tillståndsansökningar till projektledare och chefer inom tekniska kontoret.

  För att styrka sökande (person) och möjliggöra digitala ansökningar behöver sökande rätt att använda egen e-legitimation för att identifiera sig som sökande för Vaggeryds kommun. Denna e-legitimering jämställs med namnteckning. Vaggeryds kommun har idag ingen avsikt att skapa ett specifikt kommunalt tjänstesystem för e-legitimation.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla att projektledare och chefer har rätt att använda egen e-legitimation för att identifiera sig som sökande för Vaggeryds kommun vid digitala ansökningar, och finner det bifallet.

 • Teknisk chef redogör för avtalet mellan Vaggeryds kommun och Lundbyholms koloniförening.

  Yrkanden

  Ordförande föreslår att teknisk chef och eventuellt någon mer från tekniska kontoret ska träffas med koloniföreningen och diskutera hur de ser på framtiden.

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna informationen, och finner den godkänd.

  Ordförande frågar om nämnden kan uppdra till teknisk chef och eventuellt någon mer från tekniska kontoret att träffa koloniföreningen och diskutera hur de ser på framtiden, och finner det bifallet.

 • Teknisk chef redogör för delårsrapporten 2019.

   

  RESULTATRÄKNING, TKR

  Prognos 2019

  Budget

  2019

  Avvikelse

  Prognos

  Delår
  201908

  Delår
  201808

  Verksamhetens intäkter

  79 960

  83 921

  -3 955

  51 792

  54 064

  Verksamhetens kostnader

  -88 497

  -96 835

  -8 338

  -58 998

  -58 982

  Verksamhetens nettokostnader

  -10 837

  -12 914

  -2 077

  -7 225

  -4 918

  Kapitalkostnader

  -25 213

  -19 830

  5 383

  -16 809

  -12 084

  Resultat efter avskrivningar

  -33 744

  -32 744

   

  -24 015

  -17 002

  Kommunbudget

  32 744

  32 744

   

  21 796

  19 285

  ÅRETS RESULTAT

  -1 000

  0

   

  -2 219

  2 283

   

  Ekonomisk analys programområden

  Tekniska nämnden infördes 2019 efter att tidigare ha varit tekniskt utskott. Budget för dess verksamhet bröts ut från kommunstyrelsen.  Nämnden har fem ledamöter och åtta planerade möten per år. Det kan konstateras att avsatt budget motsvarar mindre än halva förväntade utfallet.

  Huvuddelen av resterande förväntade insatser under året för vinterväghållning sker utan budgetmedel. Gatubelysningen belastas med ökade energikostnader, fasta kostnader och kapitaltjänst (utan kompensation). Den ökade kapitaltjänsten uppstår vid utbyte till LED-lampor som är ett mål i miljöprogrammet. Den minskade elförbrukningen skulle möta den ökade kapitaltjänsten. Eftersom fasta kostnader och energikostnaderna har ökat täcks inte den ökade kapitaltjänstkostnaden som var grunden i investeringen.

   

  Reningstekniken för avloppsvatten med vassbäddar medför att bäddarna behöver tömmas vart tredje år. I år tömdes vassbäddarna ned för att upprätthålla reningsfunktionen. Kapitaltjänsten har ökat med 60 % i förhållande till förra året. Ökningen beror på ökad investeringsvolym. Större investeringar som genererar ökad kapitaltjänst under 2019 är vattenverket i Vaggeryd, ledningsförnyelse och exploateringsområden. Kapitaltjänsten finansieras genom Va-drifttaxan.

   

  Ett behov av anpassningar för att nå budget i balans över tid behöver genomföras som kommer att påverka servicenivån i de skattefinansierade verksamheterna inom nämnden. Tekniska nämnden har över tid byggt upp en positiv resultatregleringsfond inom den skattefinansierade verksamheten på drygt + 6,8 mkr . Årets resultat belastar resultatregleringsfonden.

   

  Propositionsordning


  Ordförande föreslår att tekniska nämnden godkänner redovisningen av delårsbokslut för den tekniska verksamheten, och finner den godkänd.

 • § 120

  Förordnande av parkeringsvakt

 • På tekniska nämndens beredning framkom ett önskemål om att få ändra datum för tekniska nämndens sammanträde i oktober. Tisdag den 29 oktober förslogs som nytt sammanträdesdatum.

  Propositionsordning


  Ordförande föreslår tekniska nämnden att bifalla förslaget och finner det bifallet.

   

 • Rambudget tekniska nämnden 2020

  Bussangöring Fenix

  Fastighetsdrift

  Utveckling och synpunkter (önskemål), medborgardialog 1 april Fenix, inom tekniska nämndens ansvarsområde

  Belysning

  Yttre miljö Mejeriet/Storgatan

  Stigamo

  Propositionsordning


  Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna informationen, och finner den godkänd.

   

 • Nämnden får uppdra åt utskott, åt en ledamot, ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i viss grupp av ärenden. Delegation innebär medgivande att annan person får fatta beslut i nämndens ställe

  Propositionsordning


  Ordförande föreslår tekniska nämnden att godkänna redovisningen av delegationsbeslut, och finner den godkänd. 

  Bilagor

 • Följande handlingar delges tekniska nämnden:

  • Trafikverkets beslut 2019-06-10 om transportdispens gällande undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt och bredd, Westdijk Sweden, dnr TN 2019/018.
  • Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-27 §60 om mål för ny mandatperiod, dnr KS 2019/017.
  • Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-27 §61 om införande av ärendeportal för politiker och medborgare- Meetings Plus, dnr KS 2018/303.
  • Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-27 §63 om Vaggeryds kommuns Dagvattenstrategi Del 1- mål och strategier, dnr TN 2019/081.
  • Polismyndighetens beslut 2019-06-11 om tillståndsbevis angående sprängning enligt 3 kap. 6§ ordningslagen- Stigamo etableringsområde, dnr TU 2018/018.
  • Polismyndighetens beslut 2019-06-17 om tillståndsbevis enligt ordningslagen gällande tältgudtjänster, Klevshults Pingstförsamling, dnr TN 2019/017.
  • Kommunstyrelsens beslut 2019-06-04, §130 om delegationsordning för kommunstyrelsen, dnr KS 2019/135.
  • Polismyndighetens beslut 2019-06-19 om tillståndsbevis gällande Radiohjälpens penninginsamling, dnr TN 2019/017. 
  • Förvaltningsrätten i Jönköpings underrättelse och föreläggande 2019-06-18 gällande ansökan från Primär Fastighetsförvaltning AB om överprövning av tilldelningsbeslut i upphandlingen avseende förvaltning av byggnader och installationer, dnr TN 2019/029.
  • Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-06-12 §121 om Utveckling Skillingaryds centrum, dnr TU 2018/034.
  • Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-06-12 §135 om Uppdrag att upprätta förslag till parkeringsnorm, dnr TN 2019/045
  • Polismyndighetens beslut 2019-06-25 om tillståndsbevis enligt ordningslagen/lokala föreskrifter gällande offentlig tillställning- Julmarknad i Åker, dnr TN 2019/017. 
  • Mark- och miljödomstolens beslut 2019-06-13 om beviljande av begärt anstånd gällande Kvarndammen, dnr KS 2013/171.
  • Vaggeryds kommuns yttrande 2019-06-25 i mål 3307-19 gällande överprövning av tilldelningsbeslut i upphandlingen avseende förvaltning av byggnader och installationer, dnr TN 2019/029.
  • Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24 §69 gällande Motion- Kolonilotter i Skillingaryd, dnr TN 2019/038.
  • Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24 §71 gällande Motion-kanotled genom Vaggeryd, dnr TU 2018/032.
  • Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24 §072 gällande Medborgarförslag- Bygg väg från Västra strand till södra motorvägsavfarten i Vaggeryd, dnr TU 2017/077.
  • Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24 §73 gällande Medborgarförslag- Bygg ett plank runt ställverket vid campingen i Vaggeryd och plantera klängväxter, dnr TU 2017/083.
  • Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24 §75 gällande Budgetuppföljning för Vaqggeryds kommun per 30 april 2019, dnr TU 2017/103.
  • Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24 §76 gällande Strategisk plan och budget 2020-2022, dnr TN 2019/024.
  • Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24 §77 gällande Taxor 2020, dnr TN 2019/024.
  • Trafikverkets beslut 2019-07-03 om transportdispens gällande undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd, AkkaFRAKT i Skåne ek för, dnr TN 2019/018. 
  • Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut 2019-07-08 gällande ansökan om undantag av kontroll enligt 13 § och § 24 i Naturvårdsverkets föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten, dnr TN 2019/092.
  • Polismyndighetens beslut 2019-08-02 om tillståndsbevis gällande allmän sammankomst- Hokbygdens frikyrkoförsamling, dnr TN 2019/017.
  • Polismyndighetens beslut 2019-08-13 om tillståndsbevis gällande offentlig tillställning, Waggerydsdagen, dnr TN 2019/017. 
  • Trafikverkets beslut 2019-08-19 om transportdispens gällande undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt, bredd och längd, WMT Konsult AB, dnr TN 2019/018.
  • Kommunstyrelsens beslut 2019-08-14 §154 gällande miljö- och byggnämndens reglemente, dnr KS 2019/103.
  • Trafikverkets beslut 2019-08-26 gällande undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt, bredd och längd, Tabergs Åkeri AB, dnr TN 2019/018.
  • Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut gällande tillstånd till tävling på väg med cykel m.m. "Värnamo tempo och "Värnamo linje" i Värnamo och Vaggeryds kommuner, dnr TN 2019/019.
  • KSAU:s beslut 2019-08-28 §145 gällande Strategiskt utvecklingsprogram- ramar och upplägg, dnr TN 2019/062.
  • Trafikverkets beslut 2019-09-06 om transportdispens gällande undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt, bredd och längd, WMT Konsult AB, dnr TN 2019/018.
  • Miljö- och byggförvaltningens beslut gällande slutbesked för skyltanordning på Götastrand 1:1, dnr TU 2016/066
  • Miljö- och byggförvaltningens beslut gällande slutbesked för skyltanordning på Södra Park 1:1, dnr TU 2016/066
  • Miljö- och byggförvaltningens beslut gällande slutbesked för nybyggnad av pergola på Södra Park 1:2, dnr TU 2016/066

  Propositionsordning


  Ordförande föreslår tekniska nämnden att godkänna delgivningen, och finner den godkänd.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.