Hoppa över navigering
 • Socialchefen informerar om det pågående arbetet med omställning till en nära vård.

  Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Målet är att den vård som behövs ska komma närmare invånarna. Det handlar inte enbart om geografisk närhet, utan även om tillgänglighet i form av exempelvis digitala verktyg, samt om relationell närhet, att det finns en trygghet och kontinuitet mellan vårdtagare och vårdgivare och även kollegor emellan.

   

  Vården behöver komma närmare patienten och brukaren. Utvecklingen av en nära vård pågår på lokal, regional och nationell nivå.

  För att hälso- och sjukvården och den kommunala vård- och omsorgen ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet, och kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt, krävs en omställning i hela vårdkedjan.

   

  Region Jönköpings Län har formulerat ett antal definitioner för vad som är nära vård. Den nära vården:

  är en personcentrerad vård och omsorg som utgår från patientens/brukarens och närståendes behov och förmåga att hantera sin sjukdom

  är att vården skapas tillsammans mellan patient och vårdgivare arbetar preventivt och proaktivt och möter problemen uppströms

  är det stöd kommuner, region och civilsamhälle kan ge för att möjliggöra en personcentrerad vård

  är en kultur av tillit och samverkan, där var och en tar ansvar för sitt arbete och underlättar för steget före och efter för att skapa en sammanhållen vårdkedja

  har vårdcentralen som bas

  använder e-hälsans alla möjligheter att möta patientens behov

  är att delar av den vård som idag ges i slutenvård kan ges i annan form nära patienten

   

  En mer tillgänglig, närmare vård där den enskilda patientens förmåga tillvaratas kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler. Inriktningen är att den nära vården ska stå för en större del av den totala hälso- och sjukvården år 2030.

   

  Socialchefen informerar kort om arbetet på regional nivå.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.