Hoppa över navigering
 • Ordföranden frågar om dagordningen godkänns.

  Förvaltningen har ingen särskild information att informera om idag, så punkten nr. 9 föreslås tas bort från dagordningen.

 • Johanna Rangerstedt och Jenny Hansen som är projektledare för Vaggeryds kommun heltidsprojekt, "Vägen mot heltid" informerar om projektet.

  Bakgrunden till projektet är att fackförbundet Kommunal tillsammans med SKL (Sveriges kommuner och landsting) har tagit fram heltidsprojektet för ett mer jämställt arbetsliv och för att klara kompetensförsörjningsutmaningen.

  Inom flera yrkesområden i Vaggeryds kommun är det idag svårt att rekrytera rätt kompetens. Det finns flera dellösningar för att Vaggeryds kommun ska klara av att bemanna verksamheterna kommande år och en av lösningarna är att fler av oss anställda jobbar heltid eller går upp i tid.

  Idag är deltidsanställningar vanligast bland kvinnor vilket gör heltid till en viktig jämställhetsfråga. Att alla kan välja att arbeta heltid, och genom sin heltidslön vara självförsörjande är grunden för ett jämställt arbetsliv.

  Kommunstyrelsen som fattat beslut om projekten har följande mål för projektet:

  • fler ska öka sin tjänstgöringsgrad
  • att alla som vill ha en heltidstjänst har det
  • nyanställningar är på heltid

   

 • Maria Nordgren, myndighetschef inleder med en kort beskrivning om hur utbildningen är upplagd. Den kommer att inledas idag men även fortsätta på nämnden i maj månad 2019. Tanken är att även informera om trygg och säker hemgång samt att personal från hälso- och sjukvårdsorganisationen kommer att delta.

  Vid dagens möte informerar enhetscheferna Johan Stewart, vuxen och Ulrika Svensson, barn och unga. De inleder med en organisationsskiss som beskriver hur de är bemannade, därefter presenteras vilka utmaningar de står inför och följande områden nämns:

  • översyn av socialtjänstlagen
  • digitalisering
  • samverkan med andra myndigheter
  • hemmaplanslösningar kontra placeringar
  • psykisk ohälsa
  • ökat krav på snabbare mottagande
  • utbildningskrav på personal och framtida krav
  • statistik och felkällor

   

  En redovisning över nuvarande placeringar presenteras, även statistik på aktualiseringar (ärenden som inkommit genom anmälan eller ansökan).

   

   

   

   

   

   

 • Lisbet Bärenholdt, ekonom från ekonomienheten presenterar utfall för perioden 2019-01-01 t o m 2019-03-31 som visar ett negativt preliminärt utfall på 1 376 tkr. Då ordinarie ekonom för socialförvaltningen är sjukskriven finns det ff en del oklarheter som kan innebära förändringar i bokföringen och förändra utfallet. Inom EKB-verksamheten har inte samtliga återsökningar verkställts. Lisbeth kommenterar programmen med störst avvikelse.

  Eftersom det snart är dags för apriluppföljning görs en noggrannare uppföljning till den.

   

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott har riktat förfrågan till socialnämnden om förslag till nya fullmäktigemål. Följande mål, vilka utgår från Agenda 2030, är förslag till nya fullmäktigemål;
  1. Hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen,
  2. Hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet,
  3. Ökad kunskap, aktivare fritid och rikare kulturliv för en god hälsa,
  4. Vaggeryds kommun ska vara en trygg och tillgänglig plats där alla känner
      delaktighet och kan påverka.

   

 • Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en kommun. Vissa uppgifter sköter fullmäktige, styrelsen och nämnderna enligt denna lag, författning eller enligt statlig myndighets beslut. Reglementet reglerar socialnämndens ansvar och beslutanderätt. Syftet med socialnämndens reglemente är att komplettera de bestämmelser som finns i kommunallagen med föreskrifter som behövs för socialnämndens sammanträden och handläggning av ärenden. Reglementet tydliggör också gränsdragningar mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder.

  Kommunfullmäktige har beslutat att alla nämnder ska göra en översyn av sina reglementen utifrån en ny framtagen mall som i utgångsläget ska delas av alla nämnder inom kommunen. Det nya formatet lyfter fram kommunens vision och värdegrund utifrån Vision 2030 och
  lyfter fram de gemensamt fastställda målen som är fastställda av fullmäktige och som alla nämnder ska sträva efter, men det ger även en tydligare överblick över nämndernas egna arbetsområden och vad som reglerar dessa. Det nya reglementet tar även sikte på en modernare inriktning vad gäller bland annat
  möjligheten för ledamöter att delta digitalt på distans på möten om detta är möjligt, att hänsyn till GDPR tas och internt kvalitetsarbete.

  För att få en tydligare överblick har även vissa återkommande punkter från tidigare reglemente plockats bort om de ändå framkommer i det kommunövergripande förslaget.

  Reglementet följer i så stor utsträckning som möjligt SKL:s rekommendationer från 2018 som harmonierar med nya kommunallagen, detta skapar en större möjlighet för insyn för medborgare, politiker, tjänstemän och samverkansaktörer.

 • En ny Lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018/2088) har inrättats som innebär att endast den som har tillstånd får bedriva detaljhandel eller partihandel med tobaksvaror. Lagen träder i kraft 1 juli 2019, och partihandel med tobaksvaror får bedrivas utan tillstånd fram till den 1 november 2019. Kommunen får ta ut en avgift för prövning av ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 kap 1 § enligt de grunder som beslutats av kommunfullmäktige.

  Följande avgifter föreslås:

  • Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd              6 000 kronor
  • Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd                       4 500 kronor
  • Ändrade förutsättningar i bolag (nya bolagsmän/ägare)  4 500 kronor
  • Anmälan om ändring som påverkar tillsynen                   2 500 kronor


   

 • Följande anmälningar delges: 

  • Förvaltningsrätten i Jönköping Dom 2019-04-01, mål nr. 498-19, överklagat beslut om avlösarservice.
  • Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2019-04-09, mål nr 2309-18, överklagat beslut om retroaktivt underhållsstöd.

   Socialchefen informerar om Dom 2019-04-01 om överklagat beslut om avlösarservice, där förvaltningen fick rätt i sin bedömning. Överklagandet avslogs.

   

   

   

   

   

 • Förvaltningen och ordföranden har påkallat behov av ändring av sammanträdesdagar för socialnämnden och arbetsutskottet.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.