Hoppa över navigering
 •   1

  Information/utbildning i ekonomi

 •   2

  Budget 2020

 •   3

  Patientsäkerhetsberättelse 2018

 •   4

  Beslutsattestanter 2019

 •   5

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   6

  Delgivningar, meddelanden

 •   7

  Anmälan av delegationsbeslut, redovisning

 •   8

  Information från förvaltningen

 •   9

  Övrigt

 • Ordföranden frågar om dagordningen godkänns.

 • Ekonomichef Jörgen Hansson har bjudits in till dagens sammanträde för information/utbildning gällande kommunens ekonomiprocess.

  Han beskriver budget- och uppföljningsprocessen i följande steg:

  Analysera - planera - stödja - följa upp.

  Ekonomichefen har även tagit fram riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomiskt hushållning som antogs av kommunfullmäktige 2018-06-25 § 109.

  I riktlinjerna beskriver ett avsnitt roller och ansvar. Det är viktigt att nämnderna tar sitt fulla ansvar för den budget som är antagen och att de svarar för att eventuella åtgärder vidtas när så är påkallat med anledning av verksamheten och dess utfall.

   

 • Planeringsförutsättningar (PFÖ) har skickats ut 2019-03-05 från ekonomichefen.

  För socialnämndens del innebär det ett tillskott på 1 900 tkr inför 2020 enligt resursfördelningsmodellen samt en rättelse med minus 226 tkr. Rättelsen innebär  att 52 tkr flyttas avseende nattvandring till Kultur och fritidsförvaltningen samt 174 tkr för HR-specialist till personalenheten.

  Socialchefen redovisar de behov förvaltningen ser vilka även har presenteras för budgetberedningen.

  Förvaltningen gör följande prioriteringsordning: psykiatrisjuksköterska,  mobil tjänst inom funktionshinderomsorgen samt kompetenshöjande insatser.

  Socialchefen flaggar även för ett antal riskområden som t ex brist på personal och specialistkompetens samt otillräckliga förutsättningar.

  Under 2020 kommer även en taxa för hantering av ärenden enligt nya tobakslagen att inrättas.

 • Förvaltningen ska varje år anmäla till ekonomienheten vem som har rätt att attestera/kontera förvaltningens ID, en lista över beslutsattestanter.
  Listan uppdateras kontinuerligt av förvaltningen då förändringar av personal sker.

 • § 30

  Anmälan av beslut

 • Sedan 1 januari 2011 ska varje vårdgivare upprätta en patientsäkerhetsberättelse. I den ska det framgå vilket patientsäkerhetsarbete som bedrivits föregående år och vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat som uppnåtts. Den skall även innehålla mål och strategier för kommande år. Socialförvaltningen redogör i samma skrivelse för årets sammanställda avvikelser samt för årets kvalitetsarbete.

  Caroline Lundgren, MAS redovisar och kommenterar året patientsäkerhetsberättelse.

 • Följande delgivningar anmäls:

  Protokoll

  1.     Kommunfullmäktige 2019-01-28, § 14 val av ny ersättare i socialnämnden, fyllnadsval efter Thore Ohlsson (L).

  2.     Kommunfullmäktige 2019-02-25 § 25 Förlängning av Vaggeryds kommuns vision och värdegrund.

  3.     Kommunstyrelsen, 2019-03-06 § 62 Kommunstyrelsen- handlingsplan för budget i balans. 

  Domar

  4.      Kammarrätten i Jönköping Dom 2019-02-18, Mål nr 990-187, överklagat beslut om försörjningsstöd. 

  5.      Kammarrätten i Jönköping Dom 2019-03-01, Mål nr 3831-18

  Övrigt

  6.      Öppet brev till socialchefen, socialnämnden och alla dess ledamöter 2019-02-13 samt svar på skrivelsen 2019-03-14.

   

   

 • § 33

  Anmälan av delegationsbeslut, redovisning

 • Förvaltningen lämnar följande information:

  • Myndighetschef Maria Nordgren informerar om hanteringen av förändringen av nattorganisationen.Maria informerar om den reviderade tidslinjen samt handlingsplanen.MBL-förhandling har ägt rum och avslutats 2019-03-13, Kommunal godkänner den reviderade handlingsplanen men ej personalneddragningen.
  • Verksamhetschef äldreomsorg Liv Svensson informerar om kommande förändringar för anpassning av budget 2019.
  • Socialchefen Lotta Damberg, informerar om att det även för 2019 finns statsbidrag till kommunerna för habiliteringsersättning.

   

   

   

   

   

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.