Hoppa över navigering
 • § 127

  Dagordning

 • Målen ingår i kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde och har ett medborgarfokus. Målen kräver samarbete med andra nämnder samt andra aktörer i samhället. Målen är få och övergripande och underlättar för verksamheterna att skapa effekt för deras målgrupper.
  Målen pekar på en utveckling, en förflyttning jämfört med idag. Målen är mätbara.

   

  Förslag till nämndmål presenteras för nämnd den 17 oktober för ett slutligt beslut. Delmål för åren under mandatperioden ska ingå i nämndens budgetarbete. Målen kan komma att redigeras under mandatperioden.

   

  Målen ingår i Programbudget som presenteras för KSAU 16 oktober med KFN målförslag, och för KS samt KF i november med av nämnd beslutade mål och metod för uppföljning.

   

  Mätbarhet: Generellt kan en ökad användning/ökat antal besökare och deltagare/ av kultur- och fritidsnämndens verksamheter vara grunden för mätning av måluppfyllelsen för samtliga fyra mål. Resultatet kan sedan fördjupas genom att analysera och mäta olika delar, exempelvis olika målgrupper enligt en särskild beskrivning för varje mål. I början av 2020 behöver nämnden få ett nuläge presenterat för att kunna definiera en ambitionsnivå med delmål för året/åren framåt.

  En särskild önskan finns att i mätningen inte bara ta hänsyn till de som besöker verksamheterna, utan även de som inte gör det idag. En metodik för detta får undersökas av förvaltningen.

   

  Hantering av ärendet under sammanträdet:

  Beredningen har fått i uppdrag av nämnden att med hjälp av förvaltningen se över målförslagen inför ett slutligt beslut den 17 oktober.

  Beredningen för dialog med stöd av verksamhetsutvecklare omkring de fyra målförslagen, ett för varje fullmäktigemål, och svarar på kontrollfrågor för att säkerställa att målen uppfyller uppsatta kriterier.

  Ett av målen ändras något (mål 1) i syfte att förtydliga en förflyttning från idag, övriga förblir samma. Önskad effekt och mätbarhet diskuteras och ett förslag till detta formuleras för varje mål.

   

  Kommunens verksamhetsutvecklare Camilla Wallin Kupferberg föredrar ärendet.

 • Förvaltningen har sammanställt ett preliminärt utdrag för delårsbokslut med utgångspunkt från det ekonomiska och verksamhetsmässiga läget till och med 2019-08-30. Uppföljningen omfattar även en prognos för helåret 2019.

  Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

 • Chefen för kultur- och fritidsförvaltningen Göran Svensson redogör för ärendet och de budgetförutsättningar som gäller för 2020 utifrån kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30

   

  Nämndens verksamhetsmål för åren 2020-2022 är framtagna med utgångspunkt från fullmäktiges nya mål för mandatperioden. Kommunfullmäktiges beslut innebär ett effektiviseringskrav på 60 tkr år 2020. Vidare utebliven kompensation för inflation.

   

  Nämndens totala driftbudgetram för år 2020 uppgår till 31 001 tkr.

   

  Förvaltningens förslag är att effektiviseringskravet på 60 tkr uppnås genom reducerade anslag på kontot till nämndens förfogande samt studieförbundens lokalsubventioner. För att möta ökade hyreskostnader, vilket inte kompenseras för, finns behov att bl.a. justera hyresavgifterna i sporthallarna. Övriga kostnadsökningar hanteras inom ramen för respektive verksamhets budgetram.

 • Kultur- och fritidsnämnden har mottagit en begäran om ökat driftanslag på 365 000 kr från styrelsen Föreningen Vaggeryds IP.

   

  Begäran sker pga. ändrade personalbehov.

 • Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-12-19 att ställa sig bakom förslaget att etablera UC i före detta postens lokaler i Vaggeryd.

 • Kommunfullmäktige har avsatt 900 000 kr i investeringsmedel till ny
  belysning på elljusspåret i Skillingaryd.

  Det är nu aktuellt för upphandling inför den kommande upprustningen av elljusspåret i
  Skillingaryd.

 • Kultur- och fritidsnämnden har under förra mandatperioden utsett en arbetsgrupp som tog fram förslag på kulturpristagare till nämnden.

  Tidigare har beredningen behandlat ärendet innan nämnden.

   

  Tanken med arbetsgruppen är att utveckla rutinerna kring nominering av kulturpriset och Sophie Sagers Jämställdhetsutmärkelse.

   

  Arbetsgruppen ska bestå av en ledamot i var parti samt tjänsteman från kultur- och fritidsförvaltningen.

 • Kommunledningskontoret begär att nämnder och styrelser redovisar planerade
  sammanträdesdagar för år 2020.

  Under år 2019 har nämnden 10 st. inplanerade sammanträdesdagar på torsdagar jämna veckor med början kl.14:00.

  Inför år 2020 föreslås 9 st. sammanträden:
  - Sammanträdesdag torsdag, jämna veckor
  - Sammanträdestid kl. 16:00
  - Datum för sammanträden: 6 februari, 5 mars, 2 april, 14 maj, 25 juni, 4 september, 15 oktober, 12 november och 10 december.

   

  Förslaget grundar sig att de effektiviseringskrav som kultur- och fritidsnämnden har.

 • Kulturforum är en årlig mötesplats för dialog och kunskapsutbyte mellan kultursektorns aktörer i Jönköpings län. Kulturforumet ger möjligheter att utbyta tankar för att utveckla kulturlivet i Jönköpings län och att nätverka med kulturintresserade föreningar, organisationer, enskilda aktörer, politiker, tjänstepersoner och professionella kulturskapare.

   

  Årets fokus är på barn och ungas rätt till kultur och sker den 16 november.

   

  Handläggaren Beata Vilkhed föredrar ärendet.

 • Region Jönköpings län anordnar ett seminarium 22 oktober om "Det utmaningsdriva biblioteket. Om bibliotekens betydelse för lokalsamhället i Vaggeryd, Värnamo, Gislaved och Gnosjö."

   

  Seminariet vänder sig till tjänstemän och politiker inom GGVV (Vaggeryd, Värnamo, Gislaved och Gnosjö) regionen.

 • Grönstrukturplanen för Vaggeryds kommun och dess sju tillhörande underlagsrapporter är nu framtagna. Arbetet fokuserar på ekosystemtjänsterna och berör bland annat biologisk mångfald, sociala värden, folkhälsa, friluftsliv, jordbruksmark och klimatanpassning. Remissen för planeringsunderlaget skickas lämpligen ut internt i organisationen till berörda nämnder samt till partigrupperna. Remissen skickas även ut till externt berörda organisationer, föreningar, grannkommuner och myndigheter.

   

  Kultur- och fritidsnämnden berörs av 4 underlagsrapporter inom sociala och hälsofrämjande ekosystemtjänster.

  Underlagsrapport 1Medborgardialog

  Underlagsrapport 2 Sociotopkartering

  Underlagsrapport 3 Befolkningens hälsa

  Underlagsrapport 4 Friluftslivets värden

   

  Kommunens hållbarhetsstrateg Madeleine Larsson och planarkitekt Hanna Grönlund föredrar ärendet 2019-10-03.

   

  Kultur- och fritidsförvaltningen har haft dialogmöte med Hembygdsrådet och Tofteryds-Hagshults Hembygdsförening med projektansvariga för planen.

   

  Handläggare Beata Vilkhed föredrar ärendet.

 • Svenarumskretsen ansöker om ett ekonomiskt stöd till ”PåÄngen” i Hok/Svenarum lördagen den 14 september 2019.

  ”PåÄngen” är en gemenskapsdag för barn och ungdomar från 0 till en bit in på högstadiet.
  Aktiviteter under dagen kommer vara bl.a. hoppborgar, bollkastning, fiskdamm, ansiktsmålning m.m.
  Kostnaden för arrangemanget är ett samarbete mellan Svenarumskretsen och studieförbundet Bilda och beräknas kosta 20 000 kr. Finansiering sker med hjälp av
  bidrag och organisations kassa.

  Kultur- och fritidsnämnden har tidigare år anslagit ett bidrag till studieförbundet SENSUS på 2 000 kr ur kontot för studieförbundens ungdomsverksamhet.

 • Hjortsjöns camping har under säsong 2019 drivits av utomstående arrendator.

  Kultur- och fritidsnämnden behöver ta ställning till hur framtida driftsskötsel ska hanteras och inför ett nytt avtal inför 2020 behöver en upphandling ske.

   

  Nuvarande arrendator närvarar beredningens sammanträde och påpekar kring de åtgärder som skulle vara färdiga under sommaren inte har införlivats.

 • § 141

  Anmälningsärenden

 • Nedanstående redovisning av delegationsbeslut finns för godkännande.

  • Upphandlingsärenden, kultur- och fritidsförvaltningen, beslut 2019-08-29, dnr UH 2019/059
 • Lars Seger (M) lyfter frågan gällande kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-05-16 om att avsätta 50 000 kr för en dusch på den kommunala badplatsen vid Rasjön Bondstorp.

   

  Förvaltningen informerar om att det inte har skett någon anslutning av en dusch till kommunalt vatten vid badplatsen.

 • Jan Sjögren (SD) ställer frågan kring lägesrapportering gällande idrottsplatsutredningen.

   

   Förvaltningen informerar att styrelserna för Föreningarna Movalla IP och Vaggeryds IP har tagit emot utredningen för yttrande.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.