Hoppa över navigering
 • § 91

  Dagordning

 • Kultur- och fritidsförnämnden fortsätter de planerade informations- och utbildningstillfällena och besöker sim- och sporthallen i Skillingaryd. Sim- och sporthallschefen Kent-Åke Svensson presenterar verksamheten samt visar simhallens behov av renovering.

 • Kultur- och fritidsförnämnden fortsätter de planerade informations- och utbildningstillfällena och besöker Movallas idrottsplats. Vaktmästaren Jan Eric Aronsson visar anläggningen och redogör kring idrottsplatsens verksamhet.

 • Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-29 att bifalla motionen "Kulturskola för alla" och ge kulturskolan i uppdrag att ta reda på hur fler barn och ungdomar ska kunna delta i kulturskolans verksamhet.

  Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast juni 2019.

   

  Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-12-19 att utredningsuppdraget ska redovisas för kultur- och fritidsnämnden innan det överlämnas till kommunfullmäktige. Detta för att nämnden ska få möjlighet att yttra sig över utredningens innehåll.

   

  Utredaren Jan Holmkvist närvarar sammanträdet 2019-06-27 och redovisar resultatet av utredningen.

 • Hembygdsrådet i Vaggeryds kommun har skickat in en skrivelse med begäran om att få träffa kultur- och fritidsnämndens beredning för att diskutera hembygdsrådets inventering av kulturbyggnader från 2013, den årliga fördelningen och utbetalningen av kulturarvspengar och kommunens ägda kulturbyggnader.

   

  Kultur- och fritidsnämnden har årligen beviljat till Hembygdsrådet 149 000 kr för kulturarv, där av 50 000 kr är öronmärkta för hembygdsföreningarnas räkning. Tidigare i år beviljades hembygdsrådet 114 500 kr som förskottering för verksamhetskostnader under år 2019.

  Den huvudsakliga verksamhetsperioden sker under sommarmånaderna och hembygdsrådet har 3 listade projekt som behöver åtgärdas under 2019.

  - Kvarnaberg industrimuseum
  - Uthus skolmuseet i Ålaryd
  - Braskabo ladugård

   

  Hembygdsrådets ordförande Torild Bornetun och ledamöterna Ola Hugosson och Lars Erik Joakimson närvarar beredningens sammanträde 2019-06-13 för att diskutera fördelningen av resterande på 34 500 kr av kulturarvspengarna.

   

  Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.
   

 • Förvaltningen har sammanställt ett preliminärt utdrag för delårsbokslut med utgångspunkt från det ekonomiska och verksamhetsmässiga läget till och med 2019-04-31. Uppföljningen omfattar även en prognos för helåret 2019.

  Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

 • Chefen för kultur- och fritidsförvaltningen Göran Svensson redogör för ärendet och de budgetförutsättningar som gäller för 2020 utifrån kommunfullmäktiges styrdokument.

  Nämndens verksamhetsmål för 2020 kommer att tas fram hösten 2019 med utgångspunkt från fullmäktiges nya mål.

  Med oförändrade budgetram är förvaltningens bedömning för 2020 att kan verksamheten fortsätta som planerat. Ett frågetecken finns dock vad gäller kulturskolans verksamhet i förhållande till tilldelade medel.

  Noterbart är omfördelningen av kostnader för nattvandring på 146 tkr. Medel som överförs till kultur- och fritidsnämnden för att administrera utbetalning av bidrag till de föreningar som deltar i vandringarna.

   

  Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-04-04  att begära av kommunfullmäktige att godkänner en omfördelning av tidigare beslutade investeringsmedel till år 2020 vad avser aktivitetsplatser i Skillingaryd och Vaggeryd, Hjortsjöns camping och Vaggeryds simhall. Vidare ett utökat investeringsanslag med sammanlagt 300 tkr för byte av belysning vid elljusspåren i Vaggeryd och Skillingaryd. Vidare begär nämnden ett ökat anslag på 100-200 tkr för ramhöjning av kulturskolans driftbudget samt arvodesmedel till idrottsplatserna enligt kommunstyrelsens beslut 2019-03-06 § 66.

 • Kultur- och fritidsnämnden har 2016 beslutat om 2 aktivitetsplatser inom kommunen. En i Skillingaryd och en i Vaggeryd.

  Kommunfullmäktige har beviljat pengar till de planerade aktivitetsplatserna och det är dags att planera dem. Förvaltningen har fått i uppdrag att säkerställa att de planerade aktivitetsplatserna kan anläggas utan att detta sker i strid med gällande detaljplaner.

   

  Med anledning av ändrade ekonomiska förutsättningarna behöver projekten med aktivitetsplatser i Vaggeryd och Skillingaryd avbrytas. Enligt investeringsplanen har tidigare medel till aktivitetsplatser reducerats från 1 Mkr till 500 tkr och flyttas fram till 2021.

   

  Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

 • Föreningarna Movalla IP och Vaggeryds IP har kommit in med begäran om fördelning av det årliga anslaget på 400 000 kr.

  Under 2019 har idrottsplatserna fått utökat anslag på 400 000 kr vilket innebär att kultur- och fritidsnämnden har 800 000 kr att fördela mellan idrottsplatserna utifrån de behov som redovisas.

  Movalla IPs investeringsbehov
  Renovering 2 duschutrymmen, 250 000 kr
  Inbyggnad avbytarbås, 35 000 kr
  Inköp av kombiskurmaskin,  25 090 kr
  Uppgradering bevattningsanläggning B plan, 30 000 kr
  Robotgräsklippare, 147 500 kr
  Investering i staket, 17 500 kr
  Summa 505 090 kr

  Vaggeryds IPs investeringsbehov
  Renovering kompressor 3, 90 000 kr
  Kompressor 1 o 2 Överströmningsventiler, 18 000 kr
  Gafflar traktor, 5 000 kr
  Vält till gräsytor, 11 000 kr
  9 mannamål 2 st, 40 000 kr
  Summa          164 000 kr

   

  Det gemensamma äskandet uppgår till 669 000 kr. Föreningarna har samverkat kring skrivelserna och behoven.

   

  Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

 • Föreningen Vaggeryds Idrottsplats har lämnat in en ansökan om lån för inköp till en ny gräsklippare för skötsel av gräsytor.

  Kostnaden för en gräsklippare beräknas vara mellan 160 och 200 000 kr.

   

  Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

 • Bakgrund
  Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt
  i en kommun. Vissa uppgifter sköter fullmäktige, styrelsen och nämnderna enligt annan lag,
  författning eller enligt statlig myndighets beslut. Reglementet reglerar socialnämndens ansvar
  och beslutanderätt. Syftet med socialnämndens reglemente är att komplettera de bestämmelser
  som finns i kommunallagen med föreskrifter som behövs för kommunstyrelsens
  sammanträden och handläggning av ärenden. Reglementet tydliggör också gränsdragningar
  mellan socialnämnden, kommunstyrelsen och övriga nämnder.
  Det är kommunfullmäktige som beslutar om socialnämndens reglemente.
  Socialnämnden beslutar om socialnämndens delegationsordning, vilket är en vidaredelegation
  av socialnämndens beslut till arbetsutskott samt till olika funktioner.
  I samband med beslut i fullmäktige kring flytt av försörjningsstöd och ny kommunallag
  förnyas socialnämndens reglemente. Reglementen och delegationsordningar ses över av
  samtliga nämnder och kommunstyrelsen för att effektivisera verksamheten och säkerställa
  beslutsordningen.

  Enligt SKLs rekommendation
  Nämnders reglementen bör i så stor utsträckning som möjligt följa SKLs uppdaterade
  rekommendation från 2018 som harmonierar med nya kommunallagen, detta skapar en större
  möjlighet till insyn för medborgare, politiker, tjänstemän och samverkansaktörer.

  Förändringar gentemot gällande reglemente är bl.a. förtydligande kring bl.a. sammanträdesformer:
  Nya ekonomiska riktlinjer enligt beslut KF 2018-06-25 § 109
  Kommungemensamt förhållningssätt till vision, värdegrund m.m.

   

  Handläggaren Beata Vilkhed föredrar ärendet.

 • Kulturskolan redovisar åtgärder för att få budget i balans. Förväntat underskott är 190 000 kr för 2019 för att uppnå en budget i balans 2020 med förslag om äskande på 200 000 kr i ramhöjning 2020.

  Kultur- och fritidsnämnden återremitterade ärendet 2019-03-07 till beredningen och gav förvaltningschefen med kulturskolans ledning i uppdrag att titta på andra möjligheter med mer långsiktiga lösningar för en budget i balans.

  Förvaltningen lämnar förslag på delfinansiering på åtgärder för att få en budget i balans för 2019. Underskottet bygger på nämndens beslut 2018 om att bild och form verksamhet ska erbjudas till barn och unga.

  55 000 kr omdisponeras ur kontot för kulturarrangemang till kulturskolans verksamhet bild och form. Resterande underskott på 135 000 kr återkommer nämnden till efter att vårproposition antagits av riksdagen.

   

  Kulturskolchefen Jan Eric Victor närvarar beredningens sammanträde 2019-06-13 och redogör kring nyinkommen information som påverkar kulturskolans verksamhet för att nå en budget i balans.

   

  Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

 • Lars Seger (M) lyfter frågan 2019-01-17 att möjlighet ges till elever på kulturskolan ett sommarjobb där eleverna får åka runt på äldreboenden och spela musik.

  Förvaltningen har varit i kontakt med arbetsmarknadscentrum för information kring årets sommarjobb för ungdomar i Vaggeryds kommun.

   

  Kulturskolan har tidigare fått i uppdrag att utreda möjligheten med sommarferie för ungdomar.

   

  Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

 • Sim- och sporthallschefen aktualiserar behovet av att justera taxan/avgiften för HLR-utbildning från 3 500 kr till 4 000 kr.

  För att motverka konkurrens mellan Räddningstjänsten och sim- och sporthallsverksamheten behöver kultur- och fritidsnämnden höja nuvarande taxor med 500 kr.

   

  Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

 • Kultur- och fritidsnämnden har mottagit en skrivelse från Waggeryds Atletklubb om att utveckla verksamheten i Vaggeryds simhall och den nerlagda solarieverksamheten.

  Föreningen har förslagit att kommunen gör en bubbelpool och ångbastu.

   

  Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

 • Kultur- och fritidsnämnden har mottagit en skrivelse där föreningen önskar kunna utnyttja och använda motionslokalen eller Handbollsklubbens klubblokal till gymverksamhet i Vaggeryds sim- och sporthall.

   

  Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

 • Waggeryds Atletklubb har skickat in en skrivelse till kultur- och fritidsnämnden angående beslut 2011 gällande kostnad för ventilation vid utökning av gymverksamheten. Föreningen flyttade in de nya lokalerna 2013. Sim- och sporthall har debiterat föreningen under 2 års tid för ventilationen på sammanlagt 35 000 kr.

   

  Föreningens nuvarande styrelse begär att pengarna ska betalas tillbaka till föreningen eftersom föreningen inte anser att det är rimligt att behöva betala renovering utav ventilation i en lokal som föreningen endast hyr av kommunen.

   

  Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

 • Förvaltningen planerar att som inledning på höstens verksamhet genomföra en personalutbildning, då all personal inom organisationen samlas.

  Huvudtemat för utbildningen kommer att vara ”Ett hälsofrämjande arbete – en viktig kvalitet för en framgångsrik arbetsplats”.

   

  Förvaltningen har önskemål om att nämnden anslår medel till medfinansiering av utbildningen.

   

  Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

 • Bidrag

  Kommunalt aktivitetsstöd KFN 2019/006

 • § 111

  Delgivningar

 • § 112

  Rapporter & Information om pågående ärenden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.