Hoppa över navigering
 •   1

  Information Kommunal Utveckling Fritid

 • Räddningstjänsten, fastighetsenheten samt representanter för föreningen Movalla har besökt Movalla ishall i syfte att säkerställa att gällande regelverk för brand och utrymning efterföljs.

  Vid genomgången har det framkommit att det finns brister som behöver åtgärdas.
  Utrymningslarm måste installeras, dörrar måste förses med panikregel, belysta skyltar för utrymning måste sättas upp.

  Fastighetschefen har beräknat kostnaden för dessa åtgärder till 350 000 kr. Fastighetschefen anser att åtgärderna måste vidtas omgående för att säkerställa ishallens publika säkerhet.

  I budget 2019 för idrottsplatserna finns inga medel budgeterade till dessa åtgärder.

  Bilagor

 • Föreningen Vaggeryds Idrottsplats har lämnat in en ansökan om lån för inköp till en ny gräsklippare för skötsel av gräsytor.

  Kultur- och fritidsnämnden anslår 2019-06-27, 200 000 kr ur 2019 års investeringsbudget till Vaggeryds IP för inköp av en ny gräsklippare.

   

  En upphandling är slutförd. Lägsta anbudet är på 230 000 kr, 30 000 kr mer än vad nämnden har anslagit.

  Bilagor

 • Bibliotekspersonalen i Vaggeryds kommun planerar en resa till Oslo 1-3 oktober 2019 för att ha möjlighet till studiebesök på några mindre bibliotek som ligger långt framme när det gäller verksamhet för barn och unga, inkludering, medskapande och biblioteket som kreativt rum, områden som också är relevanta för biblioteksverksamheten i Vaggeryds kommun. Resa och boende finansieras med den ersättning biblioteket fått från Valmyndigheten per röst vid valet.

  Bilagor

 • Kommunfullmäktige har beslutat 2019-06-24 att ge kultur- och fritidsnämnden tillsammans med tekniska nämnden i uppdrag att undersöka möjligheterna för kanotled i samband med Mötesplats Lagan och att uppdraget följs upp i samband med återrapportering av samma projekt.

   

  Uppdraget bygger på en motion från fullmäktigeledamoten Lennart Karlsson (- ) daterad 2018-01-29 med förslag gällande kanotled genom Waggeryd.

  Motionen innebär ett förslag att göra Lagan farbar med kanot och båt från Kvarnen via Hjortsjöån och ut i Hjortsjön i syfte att göra området mer attraktivt. Motionen innebär också konkreta förslag till åtgärder och utförandeansvar.

  Kultur- och fritidsnämnden och tekniska utskottet har tidigare lämnat ett samlat remissvar.

   

  Motionen är delvist bifallen då de konkreta förslagen kring fördjupning under broar avslås på grund av tillstånds och utredningsbehov. Vilket innebär att möjligheterna undersöks till att göra Lagan farbar via kanot i samband med pågående projekt, medan de konkreta förslag som föreslås kring fördjupning under broar m.m. har avslagits.

  Bilagor

 • Hembygdsrådet i Vaggeryds kommun har skickat in en skrivelse med begäran om att få träffa kultur- och fritidsnämndens beredning för att diskutera hembygdsrådets inventering av kulturbyggnader från 2013, den årliga fördelningen och utbetalningen av kulturarvspengar och kommunens ägda kulturbyggnader.

   

  Kultur- och fritidsnämnden har årligen beviljat till Hembygdsrådet 149 000 kr för kulturarv, där av 50 000 kr är öronmärkta för hembygdsföreningarnas räkning. Tidigare i år beviljades hembygdsrådet 114 500 kr som förskottering för verksamhetskostnader under år 2019.

  Den huvudsakliga verksamhetsperioden sker under sommarmånaderna och hembygdsrådet har 3 listade projekt som behöver åtgärdas under 2019.

  - Kvarnaberg industrimuseum
  - Uthus skolmuseet i Ålaryd
  - Braskabo ladugård

   

  Hembygdsrådets ordförande Torild Bornetun och ledamöterna Ola Hugosson och Lars Erik Joakimson närvarar beredningens sammanträde 2019-06-13 för att diskutera fördelningen av resterande på 34 500 kr av kulturarvspengarna.

   

  Kultur- och fritidsnämnden har under år 2019 anslagit sammanlagt 124 500 kr till verksamhetskostnader och renovering av ladugården vid hembygdsgården Braskabo, Bondstorp. 

   

  Hembygdsrådet har lämnat in en skrivelse 2019-0815 gällande reparation av taken på två uthus Ålaryds skola. Byggnader som ingår i kommunens ägo. Hembygdsrådet begär att 20 000 kr lyfts ur rådets budget och anslås till att reparera taken.
   

  Bilagor

 • Bakgrund

  Inför framtagandet av nya mål för mandatperioden har en tidsplan och en process beslutats, och ett förslag till beslut att förlänga vision och värdegrund till 2030 har godkänts av fullmäktige 25 februari. Kommunstyrelsen har genom dialog tagit fram ramar som i korthet innebär att de övergripande målen skall ha ett medborgarperspektiv, de skall vara utvecklande och det skall synas en förflyttning. Mål och medel skall höra samman och hänsyn måste tas till underhåll och förvaltning. Målen skall vara få och styrande och med målen skall direktiv ges till nämnder hur de skall förhålla sig till målen. De övergripande målen skall vara långsiktiga och kunna hålla över mer än en mandatperiod. Målen skall ha en fortsatt koppling till vision och värdegrund och sättas inom fyra målområden med ursprung i kommunstyrelsens egna måleffektiviseringsarbete där kopplingen till Agenda 2030 är tydlig och hänsyn tagits till de tidigare övergripande målen.

  Den 1 april hölls en medborgardialog med 100 deltagare från 9 olika målgrupper där det fördes samtal kring olika frågeställningar kopplade till de fyra olika målområdena som kommunstyrelsen fastställt.

  Med hjälp av underlaget från medborgardialogen har ett förslag till nya fullmäktigemål  skickats till nämnder och bolag för dialog.

  Den 24 juni beslutade kommunfullmäktige att godkänna de nya målen för mandatperioden.

   

  Dialog i kultur- och fritidsnämnden kring förslaget av nya mål för mandatperioden

  Kultur-och fritidsnämnden har tidigare haft dialog kring förslaget av de nya målen dels med budgetberedning, dels under beredning 30 april, och föreslag till några ändringar har skickats in som kommunstyrelsen tagit hänsyn till i den slutliga formuleringen av målen. Kultur- och fritidsnämnden för dialog under sammanträdet den 16 maj i syfte att få fram ett underlag till framtida nämndmål som bidrar till de nya övergripande målen.

   

  När förslaget till nya fullmäktigemål godkänts av kommunfullmäktige kommer nämnden att använda underlaget från dialogen den 16 maj för att formulera egna mål.

   

  Hur kan Kultur och fritidsnämnden bidra till följande mål? Själva och/eller tillsammans med andra?

  Vaggeryds kommun ska vara en plats

  …med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen: Vaggeryds kommun ska vara en plats

  …med en hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet Vaggeryds kommun ska vara en plats

  …med en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv – för en god hälsa Vaggeryds kommun ska vara en plats

  …som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka

  Bilagor

 • Enligt Vaggeryds kommun kulturplans handlingsplan är ett av prioriterad områden revidering av kulturföreningsbidrag.

  Nuvarande bidragsnormer ger kulturföreningar möjlighet att söka verksamhetsbidrag årligen.
  Utöver verksamhetsbidrag kan även kulturföreningar söka särskilt bidrag och även olika bidrag i projektform för evenemang.

  Fördelningen av verksamhetsbidrag sker mellan 21 olika kulturföreningar inom kommunen med olika verksamhetsområden som föreläsning, hembygd, musik och övrig kultur.

  I budgeten finns det avsatt 90 000 kr för fördelning mellan föreningarna.

  Kultur- och fritidsnämnden beslutar om verksamhetsbidrag 1 ggr år under decembermånad utifrån en individuell bedömning efter föreningars redovisning.

  Fördelning sker genom dömning för den verksamhet som föreningarna utövat under föregående år. Till ansökan ska verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och ekonomisk redovisning bifogas.

  Verksamhetsbidraget bygger på antal betalande medlemmar, årsavgift per medlem, om föreningen har en förenings- eller samlingslokal och eventuell årshyra samt information om årsmötets datum. De senaste åren finns även en redovisning för medlemsantal fördelat på ålder och kön.

  Bilagor

 • Förvaltningen tar upp frågan kring 2019 års mål nr 8, att ta fram ett föreningspolitiskt program. Programmet  förväntas inte bli klart under innevarande år.

  Bilagor

 •   10

  Delgivningar

 •   11

  Rapporter & Information om pågående ärenden

 •   12

  Övriga frågor

 • § 113

  Dagordning

 • FoUrum fritid organiseras inom Region Jönköpings län och verksamhetsområdet Kommunal utveckling. Utvecklingsledare Eva Gunnarsson är inbjuden till kultur- och fritidsnämnden för att informera om hur länet driver fritidsverksamheter.

   

  Kommunerna i Jönköpings län samarbetar inom fritidssektorn. Länets kommuner driver och finansierar partnerskapet tillsammans. Verksamheten styrs av länets fritidschefer.

   

  FoUrum ska särskilt arbeta för att skapa bättre förutsättningar för att fler barn och unga rör sig mer på sin fritid. Tillsammans med kommunerna ska vi också möjliggöra en meningsfull och aktiv fritid för alla barn och unga oavsett funktionsvariation.

   

  FoUrum fritids aktiviteter omfattar allt från att ingå i forskningsprojekt till utbildningsinsatser, förbättringsarbete, metodstöd och omvärldsbevakning. Tillsammans med olika nätverk med representanter från varje kommun bestäms vad och hur som ska göras inom varje område.

 • Räddningstjänsten, fastighetsenheten samt representanter för föreningen Movalla har besökt Movalla ishall i syfte att säkerställa att gällande regelverk för brand och utrymning efterföljs.

  Vid genomgången har det framkommit att det finns brister som behöver åtgärdas.
  Utrymningslarm måste installeras, dörrar måste förses med panikregel, belysta skyltar för utrymning måste sättas upp.

  Fastighetschefen har beräknat kostnaden för dessa åtgärder till 350 000 kr. Fastighetschefen anser att åtgärderna måste vidtas omgående för att säkerställa ishallens publika säkerhet.

  I budget 2019 för idrottsplatserna finns inga medel budgeterade till dessa åtgärder.

   

  Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

 • Föreningen Vaggeryds Idrottsplats har lämnat in en ansökan om inköp till en ny gräsklippare till idrottsplatsen.

  Kultur- och fritidsnämnden anslog 2019-06-27, 200 000 kr ur 2019 års investeringsbudget till Vaggeryds IP för inköp av en ny gräsklippare.

   

  En upphandling är gjord. Lägsta anbudet är på 230 000 kr, 30 000 kr mer än vad nämnden har anslagit.

   

  Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

 • Bibliotekspersonalen i Vaggeryds kommun planerar en resa till Oslo 1-3 oktober 2019 för att ha möjlighet till studiebesök på några mindre bibliotek som ligger långt framme när det gäller verksamhet för barn och unga, inkludering, medskapande och biblioteket som kreativt rum, områden som också är relevanta för biblioteksverksamheten i Vaggeryds kommun. Resa och boende finansieras med den ersättning biblioteket fått från Valmyndigheten per röst vid valet.

   

  Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

 • Kommunfullmäktige har beslutat 2019-06-24 att ge kultur- och fritidsnämnden tillsammans med tekniska nämnden i uppdrag att undersöka möjligheterna för kanotled i samband med Mötesplats Lagan och att uppdraget följs upp i samband med återrapportering av samma projekt.

   

  Uppdraget bygger på en motion från fullmäktigeledamoten Lennart Karlsson (- ) daterad 2018-01-29 med förslag gällande kanotled genom Vaggeryd.

  Motionen innebär ett förslag att göra Lagan farbar med kanot och båt från Kvarnen via Hjortsjöån och ut i Hjortsjön i syfte att göra området mer attraktivt. Motionen innebär också konkreta förslag till åtgärder och utförandeansvar.

  Kultur- och fritidsnämnden och tekniska utskottet har tidigare lämnat ett samlat remissvar.

   

  Motionen är delvist bifallen då de konkreta förslagen kring fördjupning under broar avslås på grund av tillstånds och utredningsbehov. Vilket innebär att möjligheterna undersöks till att göra Lagan farbar via kanot i samband med pågående projekt, medan de konkreta förslag som föreslås kring fördjupning under broar m.m. har avslagits.

   

  Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

 • Hembygdsrådet i Vaggeryds kommun har skickat in en skrivelse med begäran om att få träffa kultur- och fritidsnämndens beredning för att diskutera hembygdsrådets inventering av kulturbyggnader från 2013, den årliga fördelningen och utbetalningen av kulturarvspengar och kommunens ägda kulturbyggnader.

   

  Kultur- och fritidsnämnden har årligen beviljat till Hembygdsrådet 149 000 kr för kulturarv, där av 50 000 kr är öronmärkta för hembygdsföreningarnas räkning. Tidigare i år beviljades hembygdsrådet 114 500 kr som förskottering för verksamhetskostnader under år 2019.

  Den huvudsakliga verksamhetsperioden sker under sommarmånaderna och hembygdsrådet har 3 listade projekt som behöver åtgärdas under 2019.

  - Kvarnaberg industrimuseum
  - Uthus skolmuseet i Ålaryd
  - Braskabo ladugård

   

  Hembygdsrådets ordförande Torild Bornetun och ledamöterna Ola Hugosson och Lars Erik Joakimson närvarar beredningens sammanträde 2019-06-13 för att diskutera fördelningen av resterande på 34 500 kr av kulturarvspengarna.

   

  Kultur- och fritidsnämnden har under år 2019 anslagit sammanlagt 124 500 kr till verksamhetskostnader och renovering av ladugården vid hembygdsgården Braskabo, Bondstorp. 

   

  Hembygdsrådet har lämnat in en skrivelse 2019-0815 gällande reparation av taken på två uthus Ålaryds skola. Byggnader som ingår i kommunens ägo. Hembygdsrådet begär att 20 000 kr lyfts ur rådets budget och anslås till att reparera taken.
   

  Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

 • I februari förlängdes Vaggeryds kommuns vision, Här gör vi plats för att göra skillnad, i syfte att skapa nya mål för mandatperioden som kan hjälpa till att uppfylla visionen.

  Vaggeryds kommuns övergripande mål för mandatperioden är enligt kommunfullmäktige 2019-05-27:

  Alla som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun uppnår tillsammans visionen genom fyra mål:

  Vaggeryds kommun ska vara en plats…

  …med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen

  …med hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet

  …med en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa

  …som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka

   

  Ett strategiskt utvecklingsprogram (tidigare beslutat hållbarhetsprogram) ska tas fram under hösten i syfte att förtydliga målen som har ett medborgarperspektiv och även tar hänsyn till FNs globala mål inom Agenda2030.

  De interna finansiella målen, målen för arbetsgivarperspektiv och det egna miljöarbetet, följs upp i samband med redovisning och rapportering.

  Samtliga nämnder och bolag skall bidra till alla fyra övergripande mål genom att formulera nämndmål. Nämndmålen redovisas i Programbudget i fullmäktige i november och ska vara formulerade i oktober.

  Nämndmålen kan vara ettåriga eller hålla flera år över mandatperioden och ska peka på någon form av effekt för kultur- och fritidsnämndens målgrupp och visa någon form av utveckling. Målen ska vara få, övergripande och mätbara och ge verksamheterna möjlighet att bidra med aktiviteter i syfte att skapa nytta för kultur- och fritidsnämndens målgrupper.

  Under målens interna remissomgång inhämtades de olika nämndernas möjligheter till att bidra till de fyra övergripande målen.

   

  Dialog i kultur- och fritidsnämnden kring förslaget av nya mål för mandatperioden in

  Den 16 maj förde kultur- och fritidsnämnden dialog kring fullmäktiges nya målförslag inför fortsatt arbete efter sommaren.

   

  Vaggeryds kommuns verksamhetsutvecklare Camilla Wallin Kupferberg föredrar ärendet.

   

  Chefen för biblioteken Åsa Storck och chefen för öppna ungdomsverksamheten Tommy Wallin närvarar sammanträdet med utgångspunkt ifrån sina verksamhetsområden.

   

  Förslag till Kultur- och fritidsnämndens mål 2020-2022:

  1. Stödja ideella krafter för tillväxt i hela kommunen

  2. Tillsammans inspirera och stödja utveckling och utbildning för samhällsengagemang och framtida yrkesliv

  3. Medborgare skall känna att de kan påverka och vara skapare av utbudet för en god hälsa och ett eget välbefinnande

  4. Skapa trygga, tillgängliga och attraktiva möjligheter till kultur-, fritid- och friluftsaktiviteter för alla

   

  Målen ingår i Programbudget som presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott 16 oktober med kultur- och fritidsnämndens målförslag, och för kommunstyrelsen samt kommunfullmätige i november med av nämnd beslutade mål och metod för uppföljning.

 • Enligt Vaggeryds kommun kulturplans handlingsplan är ett av prioriterad områden revidering av kulturföreningsbidrag.

  Nuvarande bidragsnormer ger kulturföreningar möjlighet att söka verksamhetsbidrag årligen.
  Utöver verksamhetsbidrag kan även kulturföreningar söka särskilt bidrag och även olika bidrag i projektform för evenemang.

  Fördelningen av verksamhetsbidrag sker mellan 21 olika kulturföreningar inom kommunen med olika verksamhetsområden som föreläsning, hembygd, musik och övrig kultur.

  I budgeten finns det avsatt 90 000 kr för fördelning mellan föreningarna.

  Kultur- och fritidsnämnden beslutar om verksamhetsbidrag 1 ggr år under decembermånad utifrån en individuell bedömning efter föreningars redovisning.

  Fördelning sker genom dömning för den verksamhet som föreningarna utövat under föregående år. Till ansökan ska verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och ekonomisk redovisning bifogas.

  Verksamhetsbidraget bygger på antal betalande medlemmar, årsavgift per medlem, om föreningen har en förenings- eller samlingslokal och eventuell årshyra samt information om årsmötets datum. De senaste åren finns även en redovisning för medlemsantal fördelat på ålder och kön.

   

  Handläggaren Beata Vilkhed föredrar ärendet.

 • Förvaltningen tar upp frågan kring 2019 års mål nr 8, att ta fram ett föreningspolitiskt program. Programmet  förväntas inte bli klart under innevarande år.

   

  Handläggaren Beata Vilkhed föredrar ärendet.

 • § 123

  Delgivningar

 • § 124

  Rapporter & Information om pågående ärenden

 • Kim Andersson ställer frågan om skrivelsen från Skillingaryds Gymnastikförening och Skillingaryd bandyklubbs kommit in och om det kommer att tas upp på nämnden.

   

  Förvaltningen informerar att ärendet är planerat att tas upp till nästa beredning 3 oktober.

 • Lars Seger (M) ställer frågan till förvaltningen hur kommunens informatörer arbetar med att marknadsföra olika evenemang och arrangemang.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.