Hoppa över navigering
 • § 68

  Dagordning

 • Kultur- och fritidsförnämnden fortsätter de planerade informations- och utbildningstillfällena och besöker idrottsplatsen i Vaggeryd. Ordförande för Föreningen Vaggeryds IP Peter Johansson och vaktmästaren Peter Ahnberg redogör om idrottsplatsen verksamhet och planer. 

 • Kultur- och fritidsförnämnden fortsätter de planerade informations- och utbildningstillfällena och besöker sim- och sporthallen i Vaggeryd. Sim- och sporthallschefen Kent-Åke Svensson presenterar verksamheten samt visar simhallens behov av renovering.

 • Kultur- och fritidsförnämnden fortsätter de planerade informations- och utbildningstillfällena och besöker öppna ungdomsverksamheten i UC s lokaler i Vaggeryd och alternativa lokaler i de tidigare postlokalerna i Vaggeryd.

  Fritidsledaren på öppna ungdomsverksamheten Andreas Ljung visar lokalerna i Vaggeryd.

 • Bakgrund

  Inför framtagandet av nya mål för mandatperioden har en tidsplan och en process beslutats, och ett förslag till beslut att förlänga vision och värdegrund till 2030 har godkänts av fullmäktige 25 februari. Kommunstyrelsen har genom dialog tagit fram ramar som i korthet innebär att de övergripande målen skall ha ett medborgarperspektiv, de skall vara utvecklande och det skall synas en förflyttning. Mål och medel skall höra samman och hänsyn måste tas till underhåll och förvaltning. Målen skall vara få och styrande och med målen skall direktiv ges till nämnder hur de skall förhålla sig till målen. De övergripande målen skall vara långsiktiga och kunna hålla över mer än en mandatperiod. Målen skall ha en fortsatt koppling till vision och värdegrund och sättas inom fyra målområden med ursprung i kommunstyrelsens egna måleffektiviseringsarbete där kopplingen till Agenda 2030 är tydlig och hänsyn tagits till de tidigare övergripande målen.

  Den 1 april hölls en medborgardialog med 100 deltagare från 9 olika målgrupper där det fördes samtal kring olika frågeställningar kopplade till de fyra olika målområdena som kommunstyrelsen fastställt. Parallellt fanns frågeställningarna att besvara digitalt för de som inte deltog den 1 april.

  Med hjälp av underlaget från medborgardialogen har kommunstyrelsens arbetsutskott under sammanträdet den 10 april formulerat ett förslag till nya fullmäktigemål som skickats ut till nämnder och bolag för dialog kring de övergripande målen. Möjligheten för koncernen att bidra till en framtida måluppfyllelse skall omhändertas inför framtagande av ett förtydligande strategiskt utvecklingsprogram. Dialogen skall genomföras inom nämndernas egna sammanträden samt under budgetdialoger 24/4 och 9/5.

  Den 8 maj beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna de nya målen för mandatperioden den 27 maj 2019 samt gav i uppdrag till kommunledningskontoret att påbörja planeringen av ett strategiskt utvecklingsprogram. Målen skall ingå i SPB20 (rambudget) som beslutas av kommunfullmäktige 24 juni.

  Eftersom kommunstyrelsen valt att föra dialog med medborgare och medarbetare kring de framtida målen beaktas en hög grad av transparens i det fortsatta arbetet.

  Dialog i kultur- och fritidsnämnden kring förslaget av nya mål för mandatperioden

  Kultur-och fritidsnämnden har tidigare haft dialog kring förslaget av de nya målen dels med budgetberedning, dels under beredning 30 april, och föreslag till några ändringar har skickats in som kommunstyrelsen tagit hänsyn till i den slutliga formuleringen av målen.

  Kultur- och fritidsnämnden för dialog under sammanträdet den 16 maj i syfte att få fram ett underlag till framtida nämndmål som bidrar till de nya övergripande målen.

  När förslaget till nya fullmäktigemål godkänts av kommunfullmäktige kommer nämnden att använda underlaget från dialogen den 16 maj för att formulera egna mål.

   

  Hur kan Kultur och fritidsnämnden bidra till följande mål? Själva och/eller tillsammans med andra?

  Vaggeryds kommun ska vara en plats
  med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen:

  Vaggeryds kommun ska vara en plats
  …med en hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet

  Vaggeryds kommun ska vara en plats
  …med en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv – för en god hälsa

  Vaggeryds kommun ska vara en plats
  …som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka

   

  Vaggeryds kommuns verksamhetsutvecklare Camilla Wallin Kupfenberg föredrar ärendet.

 • Kultur- och fritidsförvaltningen fick i uppdrag av nämnden 2019-03-07 §37, att ta fram en risk och konsekvensanalys för krav på medlemsavgift och ta fram underlag kring grannkommunernas krav. Krav på medlemsavgift ingår i revidering av bidragsnormerna avseende allmänna bestämmelser oavsett verksamhet.

  Översikt över grannkommunernas krav på medlemsavgifter utgår ifrån en studie gällande 10 kommuner i Jönköpings län. Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Habo, Jönköping, Mullsjö, Nässjö, Tranås, Vetlanda och Värnamo. Alla nämnda kommuner har någon form av krav på medlemsavgift för att erhålla kommunalt bidrag.

  Nämnden behöver ta ställning till allmänna bestämmelser oavsett verksamhet och för barn- och ungdomsverksam.
  Inom de allmänna bestämmelserna finns det ett antal punkter att ta ställning till.

   

  Handläggare Beata Vilkhed föredrar ärendet.

 • Kommunfullmäktige har avsatt pengar till renovering av Vaggeryds simhall med start år 2022/23.

   

  Förvaltningen aktualiserar behovet av åtgärder vid ett eventuellt läge där verksamheten vid simhallen inte kan fortsätta till följd av anläggnings låga standard . Detta kan medföra att Vaggeryds simhall kan komma att stängas innan en renovering kan påbörjas. Stängning av simhallen i Vaggeryd skulle innebära att simundervisningen som är nämndens huvuduppdrag får flyttas till simhallen i Skillingaryd.

   

  Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

 • Kulturskolan redovisar åtgärder för att få budget i balans. Förväntat underskott är 190 000 kr för 2019 för att uppnål en budget i balans 2020 med förslag om äskande på 200 000 kr i ramhöjning 2020.

   

  Kultur- och fritidsnämnden återremitterade ärendet 2019-03-07 till beredningen och gav förvaltningschefen med kulturskolans ledning i uppdrag att titta på andra möjligheter med mer långsiktiga lösningar för en budget i balans.

   

  Förvaltningen lämnar förslag på delfinansiering på åtgärder för att få en budget i balans för 2019. Underskottet bygger på nämndens beslut 2018 om att bild och form verksamhet ska erbjudas till barn och unga.

  55 000 kr omdisponeras ur kontot för kulturarrangemang till kulturskolans verksamhet bild och form. Resterande underskott på 135 000 kr återkommer nämnden till efter att vårproposition antagits av riksdagen.  

   

  Kultur- och fritidsnämnden återremitterade ärendet till beredningen 2019-04-04.

  Kulturskolchefen Jan Eric Victor och biträdande kulturskolchefen Christer Sandén föredrar ärendet 2019-04-30.

  Kulturskolans förslag på åtgärd är att dra in på inköpt extern undervisning på tjänstgöringsgraden 50%. Ett antal smalare verksamheter påverkas med bortfall på ca:60 elever med genomsnittlig avgift 500 kr per elev. Förutom minskat utbud på kulturskolan blir det ett inkomstbortfall på ca: 30 000 kr.

   

  Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

 • Chefen för kultur- och fritidsförvaltningen Göran Svensson aktualiserar behov av en snabbt sammankallande arbetsgrupp med delegation gällande kulturskolans fortsatta verksamhet.

  Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2019-04-04 att tillsätta en arbetsgrupp bestående av ordinarie ledamöter och förvaltningschef gällande kulturskolans verksamhet.

  Kulturskolchefen har lämnat in en avskedsansökan och slutar sin tjänst fr.o.m. 2019-08-31.

 • Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-29 att bifalla motionen "Kulturskola för alla" och ge kulturskolan i uppdrag att ta reda på hur fler barn och ungdomar ska kunna delta i kulturskolans verksamhet. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast juni 2019.

   

  Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2018-12-19 att utredningsuppdraget ska redovisas för kultur- och fritidsnämnden innan det överlämnas till kommunfullmäktige. Detta för att nämnden ska få möjlighet att yttra sig över utredningens innehåll.

   

  Utredningsuppdraget utförs av konsultföretaget Jahoo Kultur.

   

  Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

 • Kommunfullmäktige har överlämnat en medborgarmotion till kultur- och fritidsnämnden för beredning och besvarande som ska delges kommunfullmäktige.

  Medborgarförslaget handlar om gratis tillgång för pensionärer till kommunens badhus på vissa tider under veckans alla dagar då badhusen är öppna.

  Förslaget hänvisar till att gratis bad och simning får fler pensionärer i aktivitet, social samvaro med motions som förebygger skador.

  Vaggeryds kommun är den kommun i GGVV området som inte har subventionerade priser för pensionärer.
  Däremot har kommunen starkt subventionerande årskort för vuxna jämfört med grannkommunerna.

   

  Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

 • Bibliotekschefen har aktualiserat behov av revidering av taxor och avgifter för biblioteket.
  Kultur- och fritidsnämnden tog senast beslut 2018-10-24 om att godkänna biblioteks förslag till ändring och taxor och avgifter och överlämnande ärendet till kommunfullmäktige för antagande.

  Tyvärr så fick kommunfullmäktige fel underlag för beslut och nya taxor blev inte antagna fr.o.m. 2019-01-01.

  Bibliotekschefen har kommit med en komplettering av förslag på nya avgifter gäller förkomna/skadade medier, fotostatkopior, inskanning och plastkassar.
  Övrig förändring är att avgifter för förkomna eller skadade språkkurser och telefax tas bort.

  Den enda skillnaden mellan förslaget från oktober 2018 och det förslag som lämnas nu är att taxan för kopieringen från böcker/tidskrifter och utskrift från dator blir högre.

  Nya taxorna ska gälla fr.o.m. 2019-07-01.

   

  Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

 • Sommarkul är en kostnadsfri sommarlovsaktivitet för alla ungdomar mellan 7-15 år och som bedrivs under åtta sommarlovsveckor, från vecka 25 (17/6) till vecka 32 (9/8). Sommarkul har öppet måndag till fredag och är lokaliserad i fritidsgården UC:s lokaler i Vaggeryd. Nytt för i år är att varje onsdag kommer ett dagläger att bedrivas i IOGT/NTO lokal Bäckalyckan, som ligger precis utanför Vaggeryd. Sommarkul erbjuder även kommunens ungdomar skjuts i minibussar från Skillingaryd till Vaggeryd, i samband med att verksamheten öppnar och stänger.

  I år får Sommarkul ett budgetmässigt tillskott på 226 669 kr från staten (summan är framräknad enligt en socioekonomisk princip), utöver den årliga budgeten på 150 000 kronor. Dessa pengar är ett välkommet tillskott som möjliggör att Sommarkul kan skapa en personaltät och kvalitativ verksamhet. Pengarna går främst till att utöka personaltätheten, anlita lokala föreningar till att skapa aktiviteter, köpa in material och till diverse olika aktiviteter. De aktiviteter som genomförs är i många fall skapade och genomförda av ungdomar, alla aktiviteter är dock skapade efter ungdomarnas egna önskemål.

  Sommarkul samarbetar varje år med externa aktörer som Svenska kyrkan som ställer upp med personal, lokal och aktiviteter. I övrigt ett mycket gott samarbete med föreningslivet i kommunen. Dessa aktörer är väldigt viktiga för sommarkul och ökar dess kvalitet samt visar även på att civilsamhället vill vara en del av Sommarkul.

 • 2019 års anslag till kulturarrangemang är 185 000 kr och ska utgå ifrån den lokala
  kulturplan som godkändes av kultur- och fritidsnämnden §208, 2018-12-19.

  Nämnden har avsatt 50 000 kr till ungdomsprojekt 2019-03-07 och 20 000 kr till teaterföreställning för barn och unga 2019-04-04, sammanlagt 70 000 kr.

  Det innebär att nämnden har att avsätta 110 000 kr till andra former av kulturarrangemang.

  Planeringen av årets kulturarrangemang bygger på att tydliggöra den lokala ambitionen kring
  kulturen i kommunen. Öka dialog och samverkan med föreningslivet och samverkan mellan
  nämnder i Vaggeryds kommun.

  Konstutskottet har i uppdrag att anordna en tillfällig graffitivägg i samband med andra
  officiella aktiviteter och lov inom kommunen. Det finns inga pengar avsatta till den formen av aktivitet. Förslag till budget 10 000 kr.

  6-8 september är det internationella kulturarvsdagar, årets tema är konst och underhållning. En summa bör avsättas för att skapa ett evenemang för ungdomar i samverkan med kultur- och fritidsverksamheterna och föreningslivet. Förslag till budget 15 000 kr.

   

  Handläggaren Beata Vilkhed föredrar ärendet.

 • Enligt den lokala kulturplanen 2018-2020 ska kommunen sträva efter samverkan med region och GGVV.

  Kultur- och fritidsnämnden beslutade § 19, 2019-02-07, att avslå medborgarmotion om anslag till musikcaféserien till kommunen som anordnas av SMOT (Smålands musik och teater) med hänvisning till kostnaden och att utbudet inte vänder sig till barn och ungdomar som är nämndens huvudsakliga prioritet.

  Förvaltningen har varit i kontakt med Värnamo kommun för att föra dialog kring samverkan mellan Vaggeryds kommun och Värnamo kommun som idag erbjuder Musikcaféserie program för åren 2019 och 2020.

  Syftet med samverkan är dels att tillgodose efterfrågan kring evenemanget Musikcaféserien och skapa samverkan med närkommun som erbjuder ett Regionalt producerat program. Målgruppen för projektet är alla med musikintresse i kommunen.

  En samverkan mellan kommunerna skulle innebära följande:
  - Vaggeryds kommun köper antal biljetter eller års abonnemang, ex. vis 10 st, av Värnamo kommun till de kommande 7 föreställningar som ingår i programmet.
  - De inköpta biljetterna säljs vidare av Vaggeryd kommun genom biblioteken för en subventionerad summa. Ex. vis. 100 kr.

  Överenskommelsen mellan Vaggeryds kommun och Värnamo kommun är att kultur- och fritidsnämnden avsätter en summa pengar till projektet.

  Kostnaden för en pilotsatsning för samverkan mellan Vaggeryd och Värnamo under hösten 2019 och våren 2020 beräknas på ca 15 000 kr.
  I projektbudgeten ingår följande:
  - Premiär satsning september med gratis tur och retur bussförbindelse mellan Vaggeryd-Skillingaryd-Klevshult och Värnamo. Subventionerade biljetter till musikupplevelserna samt marknadsföring och administrativa omkostnader.

  Bakgrund

  Kultur- och fritidsnämnden har i budget 2019, 185 000 kr att fördela till olika kulturarrangemang.

  Nämnden har beslutat att avsätta 70 000 kr av summan till ungdomsprojekt och teaterföreställning för mindre barn.

  Förvaltningen har lämnat 2 andra förslag för fördelning av anslaget på sammanlagt 25 000 kr.

  Vilket innebär att om nämnden godkänner 25 000 kr till övrigt nämnda projekten återstår det 90 000 kr för nämnden att disponera till bl.a. samverkan kring Musikcaféserien.

   

  Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

 • Frågan ställs från förvaltningen om kultur- och fritidsnämnden anser att det ska vara en kulturhelg 2020.
  Tidigare år har en konst- och kulturhelg anordnats vartannat år med olika inriktningar och har anordnats sedan 2008. Den senaste konst- och kulturhelgen var 2018 där konstutskottet var projektledare för evenemanget.

  Om nämnden avser att avsätta pengar till en kulturhelg är konstutskottet beredda på att anta sig projektledningen som tidigare år.

  Vid anordning av en eventuell konst- och kulturhelg behöver nämnden ta ställning till följande punkter.
  - Projektledning
  - Budget
  - Tidpunkt för kulturhelgen
  - Verksamhetsmål och lokal
  - Arbetsgrupp

 • Kultur- och fritidsnämnden har mottagit en remiss från kommunstyrelsens tjänstemannaberedning gällande utveckling av grönområdet kring Movalla idrottsplats med uppdrag att lämnat ett förslag på svar till kommunstyrelsen.

  Tekniska utskottet har tidigare yttrat sig positivt till motionen.

   

  Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

 • Från och med den 1 januari 2019 omregleras den svenska spelmarknaden och en ny lag träder i kraft – spellagen (2018:1138).

  Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier.

  Det innebär att kultur- och fritidsförvaltningen är tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotterier anordnade av allmännyttiga föreningar inom kommunen. Kommunen kan godkänna registreringslotterier om det sker i riktlinjerna med kapitel 6, 9 § i spellagen.

  En förening kan registreras av kommunen och får då arrangera lotterier för högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod. Vilket motsvarar ca: 1,5 miljoner kr och kan beviljas i högst 5 år. Tillstånd för ett år innebär försäljning för ca 306 000 kr.
  Kommunen avgör hur många år som tillstånden beviljas för.

  Nuvarande regler ger tillstånd i Vaggeryds kommun avser 3 år, avgiften är 500 kr.
  Vilket motsvarar ca: 920 000 kr i försäljning för en förening under 3 års tid.

  Nya taxor och avgifter måste antas av kommunfullmäktige.

 • Samhällsföreningen i Bondstorp och Bondstorps idrottsförening har lämnat in en skrivelse till nämnden gällande installering av en enkel utomhusdusch i den kommunala badplatsen vid Rasjön, Bondstorp.

  Badplatsen har under flera år haft problem med vattenloppor som sprids av sjöfåglar som leder till klåda om badgästen inte duschar av sig direkt efter bad. Det finns möjligheter till anslutning till kommunalt vatten i närheten av badplatsen.

  Nämnden har avsatta pengar på ca: 150 000 kr till en avloppsansluten toalett.

  Nämnden beslutade 2018-07-27 att nämnden är beredd att anslå medel till material för uppförande av en dusch vid badplatsen i Rasjön. Detta under förutsättning om att de sökande föreningarna är villig att stå för arbetet att uppföra duschen.

  Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2018-06-27 att ge förvaltningen i uppdrag att kontakta berörda föreningar för att hitta en möjlig lösning för installering av en dusch.

   

  Nämnden behöver avsätta medel till anslutning av en dusch till kommunalt vatten, förslaget är 50 000 kr.

 • Följande handlingar delges kultur- och fritidsnämnden.

  Kommunfullmäktige dnr KS 2019/111, § 47, 2019-04-29 - Beviljande av ansvarsfrihet

  Kommunfullmäktige dnr KS 2018/123, § 54, 2019-04-29 - Biblioteksplan 2018-2020

  Kommunfullmäktige dnr KS 2019/046, § 55, 2019-04-29 - Kulturplan för Vaggeryds kommun

  Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2018/080, § 50, 2019-04-30 – Bibliotek - Återbesättande av tjänst som bibliotekschef

  Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2019/009, § 63, 2019-04-30 – Bondstorps IF - Ansökan om särskilt bidrag

  Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2019/001, § 64, 2019-04-30 – Nämnden som representant vid offentliga tillställningar

  Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2019/008, § 65, 2019-04-30 – Rapporter och information om pågående ärenden

  Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2016/095, § 66, 2019-04-30 – Övrig fråga - Folkets Hus i Vaggeryd, hjärtstartare 100 års gåva

 • Förvaltningschefen Göran Svensson informerar om den kommande invigningen av Fågelforsleden den 25 maj.

 • Tuula Ingner sammankallande i konstutskottet, aktualiserar behovet av att synlig göra den nyinköpta konsten för anställda och allmänheten.

   

  Förslag är att hänga den ny inköpta och även tidigare inköpt konst i UGs gamla lokaler. Fastighetschefen har blivit tillfrågad om kultur- och fritid får disponera väggarna hyresfritt.

 • Tuula Ingner sammankallande för konstutskottet, lyfter frågan kring att uppmärksamma kulturarvsidealisten Ola Hugosson för hans ideella arbete och långa samarbete med kommunen.

  Förslaget är att uppmärksamma Ola Hugosson under nationaldagsfirandet i Skillingaryd.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.