Hoppa över navigering
 • § 91

  Godkännande av dagordning

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-09-19 § 212 att ge VD Rikard Larsson tillsammans med ekonomichef Jörgen Hansson i uppdrag att utreda bolagisering av Elverket som dotterbolag till Vaggeryds Energi AB. I uppdraget ryms att ta fram ett beslutsunderlag innehållande en omvärldsanalys av närliggande elnätspriser, värdering med köpeskilling av Elverket, överlåtelseavtal, ansvarsfrågor, finansiering samt nytt förslag på ägardirektiv samt konsekvenser för säljaren (kommunen) m.m.

   

  Sammanfattningsvis talar argumenten i utredningen för en bolagisering av verksamheten.

   

  Vid bolagisering av kommunal verksamhet krävs att kommunfullmäktige tar ställning till en rad frågor. Beslutet att bilda ett bolag ska fattas av kommunfullmäktige som därutöver också ska besluta om bland annat:

  Organisatorisk tillhörighet
  Fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten

  • Bolagsordning
  • Ägardirektiv
  • Styrelsens sammansättning
  • Finansiering
  • Överlåtelseavtal
  • Övriga avtalsfrågor

   

  Kommunfullmäktiges beslut utgör grunden i ett fortsatt arbete och anger förutsättningarna för bolagisering av verksamheten. Efter att kommunfullmäktige fattat beslut återstår dock mycket arbete för bolagets nytillträdda styrelse och Vaggeryds kommuns förvaltningar. Angeläget är att styrelsen, så snart kommunfullmäktige fattat beslut om bolagisering, utser en VD för bolaget som företräder bolaget i de förhandlingar som krävs för att slutföra verksamhetsöverlåtelsen. Kommunfullmäktiges beslut bör också innefatta bemyndigande för kommunstyrelsen att slutföra verksamhetsöverlåtelsen.

   

  Ekonomichef Jörgen Hansson och VD Rikard Larsson Vaggeryds Energi AB samt Anna Elmfeldt PwC och Anton Nordström PwC deltar vid dagens sammanträde och redogör för utredningsuppdraget.

   

 • Boendena Berget och Talludden med sammanlagt 18 ungdomar drivs sedan januari i år utan personalresurs. Vi kan konstatera att gruppen i stor utsträckning klarar sin dagliga livsföring utan hjälp. Dock ser vi brister och risker med att gruppen inte får sina behov av trygghet och säkerhet tillgodosedda. I jämförelse med andra grupper som tidigare varit placerade som barn är den här gruppen lämnad utan något stöd. Tvärtemot vad riktlinjer säger. Bristen på stöd och trygghet har visats sig i både praktiska problem och några incidenter inom gruppen och på boendet. Samverkan med civilsamhället är i grunden bra men når inte ända fram i relationerna till ungdomarna.

   

  Områdeschef integration och försörjning Anna Gradeen och arbetsmarknadsenhetschef Jenny Andersson deltar vid dagens sammanträde och redogör för ärendet. Nytt sedan tjänsteskrivelsen upprättades är att regeringen meddelat om ett extra kommunbidrag om 602 tkr för ensamkommande unga asylsökande mm. Bidraget är baserat utifrån hur många asylsökande ensamkommande unga som var inskrivna i mottagningssystemet 31 mars 2019.

   

  Yrkanden

  Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående.

   

  Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår att arbetsmarknadsenheten får i uppdrag att använda det extra kommunbidraget om 602 tkr för att kunna ge den aktuella målgruppen sina behov av trygghet och säkerhet tillgodosedda.

   

  Propositionsordning

  Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla förslaget och finner det bifallet.

   

 • Kommunstyrelsen som nämnd redovisar sammantaget en negativ prognos om minus 1,4 mnkr inklusive Räddningstjänst och Överförmyndarverksamheten. Inom kommunstyrelsens verksamhet beräknas minus 1 mnkr och inom överförmyndarverksamheten minus 0,4 mnkr. Räddningstjänsten balanserar med budget. Inom kommunstyrelsens verksamhet har den politiska verksamheten varit extra aktiv med flera genomförda insatser kopplat till uppstarten av ny mandatperiod. Det påverkar i dagsläget prognosen som för denna verksamhet bedöms bli ungefär minus 1 mnkr. Verksamhetsdelen utgör ungefär 550 tkr av avvikelsen och i den avvikelsen finns engångssatsningar i form av utbildningar och måldialog som inte återkommer nästa år. En större verksamhet än den normalt planerade mötesordningen för 2019 ryms inte i budget 2019 utan kräver i så fall mer budgetmedel.

  Kommunledningskontorets verksamhet beräknas även denna bli något dyrare än beräknat, minus 0,3 mnkr. Mindre avvikelser inom de olika verksamheterna såväl positiva som negativa summer denna prognos.

  Arbetsmarknadspolitiken är just nu i en stor förändring, vilket skapar en osäkerhet i prognosen och förväntas påverka utfallet under hösten. Utifrån nuvarande lägesbild görs bedömningen att programområde arbetsmarknad kan hålla sig inom beslutad budget 2019. Likaså programområde integration har viss osäkerhet inbyggd eftersom den verksamheten bygger på statliga bidrag i stor utsträckning. Speciellt medlen från Migrationsverket. Det ekonomiska utfallen för både integration och arbetsmarknad per sista april ger stöd för att budgeten för 2019 balanserar väl med tilldelade medel. Ekonomiskt bistånd, där försörjningsstöd ingår ser emellertid ut att gå minus under 2019 jämfört med budget. Det är ett ökat tryck av ansökningar i kombination med färre antal välfärdstjänster som i huvudsak förklarar bedömningen. Det finns också ett tjugotal extra tjänster på Arbetsmarknadsenheten som kommer att avslutas under hösten 2019 och som då troligen inte kommer i sysselsättning utan till försörjningsstöd. I detta tidiga skede ser det något ljusare ut inom arbetsmarknad och integration medan det ser något sämre ut inom ekonomiskt bistånd. Prognosen har inte nyanserats utan budgetföljsamhet redovisas för samtliga tre områden i denna tidiga prognos.

  Överförmyndarverksamheten behandlas i budget och uppföljningssammanhang som egen verksamhet men följs upp inom ramen för kommunstyrelsens uppföljningsarbete. Verksamheten beräknas lämna ett underskott vid årets slut om minus 0,4 mnkr. Underskottet är föremål för budgetberedning, då det förefaller vara en för låg budgetnivå i förhållande till påverkbara kostnader i nuläget. Samverkan inom GGVV, med säte i Värnamo samt en över tid ökad efterfrågan av gode män och samtidigt ett minskat stöd av statliga medel, i huvudsak från Migrationsverket utgör hörnstenar fånga i budget.

  Räddningstjänstens prognos för 2019 visar på ett nollresultat för de två programmen. Följande bedömningar har gjorts: Räddningstjänstens kostnader och intäkter är inte jämnt fördelade över året, trots en kostsam räddningsinsats i samband med en trafikolycka med kemikalielastad tankbil under januari så ligger utfallet i linje med budget. En osäkerhetsfaktor är dock att sommarperioden normalt sett genererar större personalkostnader på grund av långvariga insatser. När det gäller programmet ”Befolkningsskydd och krisberedskap” så förväntas ett resultat enligt budget. Detta då de statliga medel som MSB tilldelar tillsammans med i budgeten planerat uttag av sparade statliga medel täcker kostnaderna.

  Måluppfyllelsen 2019 inom kommunstyrelsen beräknas bli medelgod, och de flesta mål (fem av åtta) uppfyllas delvis mer än till 50 % och/eller visa en positiv utveckling utifrån den ambitionsnivå kommunstyrelsen valt för året. Mycket arbete pågår för att få långsiktig effekt, och flera av målen kommer ge full effekt, på sikt, kommande år.

  Mål 02. Möjligheten till egen försörjning skall öka för alla målgrupper, beräknas kunna uppfyllas helt med redan pågående aktiviteter samt med beräknade resurser. Effekten beräknas bli samma som föregående år.

  Mål 05. Vi skall bli en friskare kommun, kommer inte följa tidsplanen med hänsyn till att de kommunala råden inte beräknas kunna vara fullt igång innan året är slut. Däremot kommer hänsyn till folkhälsoaspekten finnas med i den fysiska planeringen.

  Mål 07. Vi skall utveckla vår internationella omvärldsbevakning till ett lärande och en tydlig nytta för våra invånare, kommer inte följa tidsplanen då det inte finns avsatta resurser för de aktiviteter som krävs. Målet kommer därför inte att kunna uppfyllas där kommunstyrelsens ambitionsnivå är att hitta en annan kommun i annat land. Dock kommer en kort redovisning kunna göras för vilka kontakter andra interna/externa aktörer har internationellt (Barn- och utbildningsförvaltningen, Leader Västra Småland, EU-samordnare regionalt m.fl.) i syfte ett under kommande år ha möjlighet att göra en förfrågan om att få medverka och utveckla redan befintligt samarbete.

   

  Ekonomichef Jörgen Hansson och verksamhetsutvecklare Camilla Wallin Kupferberg redogör för varsina delar i ärendet.

   

 • Kommunledningskontoret har överlämnat rapport över budgetuppföljning för perioden 2019-01-01 – 2019-04-30 inklusive helårsprognos för nämnderna och kommunen som helhet.

  Budgetuppföljningen består av:
  • Budgetuppföljning för nämnderna tom april 2019
  • Prognoser över nämndernas beräknade avvikelser för helår 2019
  • Prognoser över nämndernas och kommunens måluppfyllelse för helår 2019

   

  Ekonomichef Jörgen Hansson och verksamhetsutvecklare Camilla Wallin Kupferberg redogör för varsina delar i ärendet.

   

   

 • Enligt kommunallagen får kommunen ta ut avgifter och taxor. I handlingen ”Taxor och avgifter 2020” finns förslag till taxor och avgifter för 2020.

   

 • Länsstyrelsen i Jönköpings län har fått i uppdrag av Regeringen att med ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan. Länsstyrelsen har i samarbete med andra aktörer i länet, bland annat kommunerna, tagit fram en klimat- och energistrategi för Jönköpings län med sikte på 2050. Strategin visar en gemensam inriktning för klimat- och energiarbetet i offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle i Jönköpings län.

  Visionen är att Jönköpings län ska vara ett klimatsmart plusenergilän senast år 2050. Till visionen finns tre övergripande mål:
  - Senast år 2050 är de totala utsläppen av växthusgaser i Jönköpings län lägre än 1 ton per invånare och år.
  - Senast 2050 producerar Jönköpings län mer energi än vi använder. Energin vi producerar är förnybar och mängden är minst 10 000 GWh/år.
  - Klimatförändringarna möts aktivt i Jönköpings län genom att skapa ett samhälle som minskar sårbarheten och tillvaratar möjligheter, för ett varmare, torrare och blötare län.

  I strategin beskrivs sju olika fokusområden. Inom fokusområdena Transporter och resor, Planering, Byggande, Konsumtion och livsstil, Energiproduktion, Markanvändning och gröna näringar samt Näringsliv och affärsutveckling finns ett eller flera områdesmål, indikatorer samt beskrivning av de utmaningar som finns och insatser som krävs för att vi ska nå de övergripande målen.

  Kommunledningskontoret föreslår att Vaggeryds kommun ställer sig bakom klimat- och energistrategin för Jönköpings län.

   

  Miljöstrateg Lina Larsson föredrar ärendet.

   

 • Planbesked har getts för framtagande av ny detaljplan för Östra Strand. En redovisning av status föreligger för det fortsatta arbetet med att ta fram nya bostäder.

   

  Samhällsutvecklare Tina Blomster och planarkitekt Hanna Grönlund redogör för ärendet.

   

   

 • Årsredovisning och revisionsberättelse har inkommit för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden för räkenskapsåret 2018.

  Måluppfyllelsen av åtaganden i verksamhetensplan som redovisas är god med 12 mål uppfyllda, 1 delvis och 1 ej uppfyllt mål.

  Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

   

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott gav tekniska nämnden i uppdrag att utreda placeringen av postbrevlådor i kommunen med hänsyn till tillgänglighet och trafiksäkerhet. Tekniska kontoret har sammanställt och bedömt tillgänglighet och trafiksäkerhet på Post Nords ”gula” postbrevlådor. Bedömningen är anpassad utifrån trafikmängd och förutsättningar till parkering inom rimligt avstånd till postbrevlådan.

   

 • Karriärtjänster infördes i av staten 2013 som ett led i att utveckla karriärmöjligheterna samt lönespridningen inom skolans verksamhetsområde. Finansieringen av reformen sker via statsbidrag.
  Initialt togs beslut i kommunen att införa karriärtjänster som visstidsanställningar. Frågan om tillsvidareanställningar har sedan prövats en gång tidigare i kommunstyrelsens arbetsutskott 2016 där beslutet blev att visstidsanställningarna kvarstår.

  Beslutet är en viktig del i skolans framtida kompetensförsörjning. På en attraktiv arbetsplats har medarbetare en trygghet i anställningen. I dag har alla lärare med karriärtjänster en tillsvidareanställning, på sin grundtjänst och en visstidsanställning på karriärtjänsten som är lönesatt med tillägg för tjänsten.
  Ett stort antal av alla kommuner i landet har av den anledningen valt att permanenta karriärtjänsterna för att vara attraktiva som arbetsplatser.
  Regeringen har uttryckt vid ett flertal tillfällen att de inte har för avsikt att ta bort finansieringen via stadsbidraget för karriärtjänster.

   

  Personalchef Åsa Öhrn föredrar ärendet.

   

  Yrkanden


  Ulf Abrahamsson (C) föreslår att arbetsutskottet avslår kommunledningskontorets förslag.

   

  Ordförande Gert Jonsson (M), Thomas Axelsson (KD) och Kenth Williamsson (S) föreslår att arbetsutskottet bifaller kommunledningskontorets förslag.

   

  Propositionsordning

  Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunledningskontorets förslag och Ulf Abrahamssons förslag, och ställer förslagen mot varandra och finner att kommunledningskontorets förslag antas.

   

   

 • För att avstyckning av fastigheten Skogslund 5 ska kunna verkställas krävs att tomtindelningar för angränsande fastigheter upphävs. En samrådshandling har framtagits som syftar till att upphäva tomtindelningar inom kvarteret Skogslund, Vaggeryds tätort.

   

 • Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en kommun. Vissa uppgifter sköter fullmäktige, styrelsen och nämnderna enligt annan lag, författning eller enligt statlig myndighets beslut. Reglementet beslutas av kommunfullmäktige och reglerar kommunstyrelsens ansvar och beslutanderätt.
  Kommunstyrelsen beslutar om kommunstyrelsens delegationsordning, vilket är en vidaredelegation av kommunstyrelsens beslut till arbetsutskott samt till olika funktioner som exempelvis kommundirektör, kommunstyrelsens ordförande, personalchef, ekonomichef, samhällsutvecklare o.s.v.
  I samband med en rad beslut i fullmäktige kring flytt av försörjningsstöd, planfrågor, bildande av teknisk nämnd samt ny kommunallag har kommunstyrelsens reglemente förnyats och även delegationsordningen ses över under 2018-2019 för att effektivisera verksamheten och säkerställa beslutsordningen.
  Kommunstyrelsens reviderade delegationsordning ska fungera som riktlinje även för andra nämnder kring exempelvis personal och ekonomifrågor.

  Tillfälliga delegationsordningar har gällt under senaste halvåret i syfte att kunna bedriva verksamhet för dels markfrågor, dels ekonomiskt bistånd. Båda dessa har nu implementerats i kommunstyrelsens reviderade delegationsordning.
  Kommunstyrelsen som räddningsnämnd hanteras i en separat delegationsordning.

  Större ändringar:
  Delegationsordningens omarbetning innebär ett förtydligande kring uppdelningen mellan behov av politiska beslut och ren verkställighet.
  Delegationsordningen förtydligar också det lagrum som ligger till grund för delegatens beslutsfattande samt kopplar delegationsbeslut till typ av ärende.
  Delegationsordningen omhändertar politiskt beslutade förändringar som innebär att tekniska frågor tagits bort, ekonomiskt bistånd samt planfrågor har lagts till.
  Nya områden i övrigt är framför allt krisledning och ett förtydligande av upphandling. I övrigt har främst delegation till ekonomichef förtydligats med ärenden som tidigare delegerats till kommunstyrelsens arbetsutskott eller kommundirektör. Personalansvar för underställd personal har också delegerats närmare ansvarig chef.

   

  Verksamhetsutvecklare Camilla Wallin Kupferberg föredrar ärendet.

   

 • Ansökan om planbesked avseende del av fastigheten Bondstorp 3:54 inkom 2019-03-12.
  Ett underlag för planbesked har framtagits som beskriver platsens förutsättningar. Syftet med ansökan är att ta fram ett förslag till detaljplan som möjliggör bostadsbyggnation på del av fastigheten Bondstorp 3:54 m.fl.

   

  Yrkanden


  Arbetsutskottet diskuterar ärendet och enas om att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

   

 • Klas Gustavsson (EMP) har lämnat in en motion 2019-01-28 om att inrätta kolonilotter i Skillingaryd, för uthyrning till privatpersoner och samnyttjande med kommunal social verksamhet. Yttranden har inkommit från tekniska nämnden som föreslår avslag på motionen och socialförvaltningen ser inte något behov av att inrätta kolonilotter. Motionen avslås.

   

 • Lennart Karlsson (V) inkom 2016-04-22 med en motion om att starta arbetet med en detaljplan för bostadsområdet söder om Byarum i höjd med Byarums Hembygdsgård. Motionen beviljas och området kommer utredas som bostadsområde i det kommande översiktsplanearbetet.

   

 • 2017-08-17 inkom ett medborgarförslag om att bygga plank runt ställverket vid campingen i Vaggeryd och plantera klängväxter samt att upplåta 2 ställplatser för husbilar. Ärendet har stämts av med tekniska, kultur- och fritid och Vaggeryds Energi AB. Ställplatserna planeras ordnas på campingen i Vaggeryd. Dessutom kommer ställverket att försvinna på sikt då anläggningen är omodern. Klängväxter kan även orsaka haveri på anläggning. Medborgarförslaget avslås.

   

 • Fullmäktigeledamoten Lennart Karlsson (- ) har lämnat in en motion daterad 2018-01-29 med förslag gällande kanotled genom Waggeryd.

  Motionen innebär ett förslag att göra Lagan farbar med kanot och båt från Kvarnen via Hjortsjöån och ut i Hjortsjön i syfte att göra området mer attraktivt. Motionen innebär också konkreta förslag till åtgärder och utförandeansvar.

  Remissvar gällande motionen har inkommit från kultur- och fritidsnämnden samt tidigare tekniskt utskott och samråd har skett för ett samlat svar enligt följande.

  Ett iordningsställt kanotvatten genom Vaggeryd skulle sannolikt ytterligare öka attraktiviteten och ge orten ytterligare en dimension av ökat attraktionsvärde.

  Att tänka på för att förverkliga detta projekt är att berörda mark- och vattenägare behöver kontaktas och informeras och i förekommande fall godkänna de åtgärder som behöver göras utmed leden. För att projektet ska kunna genomföras krävs även ideell arbetsinsats, då det saknas kommunala resurser att ta sig an projektet.

  Det är inte utrett mm det krävs planmässiga ställningstaganden för att kunna anlägga kanotleden. Däremot kräver en del åtgärder tillstånd från myndigheter. Hur komplexa tillståndsprocesserna är har samband med åtgärdernas påverkan på djur och natur. En naturvärdesinventering och en miljökonsekvensbeskrivning behövs som underlag till en tillståndsansökan vid större ingrepp.

  Motionen föreslås att delvis bifallas, vilket innebär att möjligheterna undersöks till att göra Lagan farbar via kanot i samband med pågående projekt, medan de konkreta förslag som föreslås kring fördjupning under broar m.m. avslås tills vidare.

  Uppdrag ges till kultur- och fritidsnämnden att tillsammans med tekniska nämnden undersöka möjligheterna i samband med Mötesplats Lagan och att uppdraget följs upp i samband med återrapportering av samma projekt. I återrapportering ska det framkomma eventuella ekonomiska konsekvenser i form av investering eller driftskostnader samt hur föreslagna lösningar kan kopplas till politiska mål och planer.

   

  Yrkanden


  Thomas Axelsson (KD) föreslår att arbetsutskottet bifaller kommunledningskontorets förslag.

   

  Propositionsordning


  Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla kommunledningskontorets förslag och finner det bifallet.

   

 • Ett medborgarförslag om att bygga väg från Västra Strand i Vaggeryd till södra motorvägsavfarten i Vaggeryd, har behandlats av kommunen och slutsatsen är att det inte kommer att byggas någon väg, då kostnaden blir för hög i förhållande till nyttan av vägen. Däremot föreslås att frågan om väg och dess eventuella placering bör diskuteras i partigrupperna inför/i kommande översiktsplanearbete, enligt plankommittén 2018-10-03 . Medborgarförslaget avslås.

   

 • Klas Gustavsson (V) inkom 2017-08-28 med motion om att planera för nybyggnation i Bondstorp. Arbete med planbesked för nybyggnation i Bondstorp pågår och beräknas beslutas under maj, 2019. Motionen bifalls.

   

  Yrkanden

  Arbetsutskottet diskuterar ärendet och enas om att överlämna det utan politiskt ställningstagande till kommunstyrelsen i avvaktan på beslut om planbesked avseende del av fastigheten Bondstorp 3:54.

   

 • Årsredovisning och revisionsberättelse har inkommit för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län för räkenskapsåret 2018.

  Förbundet beskriver en bred verksamhet som utförts under år 2018, verksamhetens resultat speglar enligt revisorernas bedömning de uppsatta målsättningarna förhållandevis väl, balanskravet har hållits.

  Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns av respektive fullmäktige och att direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

   

 • Sveriges kommuner och landsting (SKL) har 2018-12-14, rekommenderat Sveriges kommuner och landsting om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2024).
  För att tjänsterna ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKL behöver merparten av kommunerna anta rekommendationen.
  En förändring som påverkar SKL:s arbete, med de områden som förslaget omfattar, är att de statsbidrag som förut var riktade till området nu, efter önskemål från kommunerna, är generella statsbidrag. Kommunerna kan själva prioritera hur dessa medel ska användas – tex. genom att i samverkan finansiera, driva och förvalta avgörande delar för kunskapsstyrning inom socialtjänsten.
  För de områden där kommunen ser behov av en hållbar och långsiktig samverkan, struktur och stöd krävs således nu en mer långsiktig finansiering, drift och förvaltning., Kommunerna behöver gemensamt identifiera och långsiktig säkerställa finansiering för de verksamheter och funktioner de vill samverka kring och samordna tillsammans med SKL.

  Länets socialchefer har gemensamt tagit beslutet att följa rekommendationen att finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket innebär ca 1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2024).

  För Vaggeryds kommun innebär det att vi kan hålla fast vid socialnämndens upparbetade kvalitetsarbete. Vi kan fortsätta bidra med vår information likväl som att använda information ur nationella kvalitetsregister som är viktiga för att utveckla och förbättra kommunens verksamheter i jämförelse med andra kommuner.

   

 • Styrelsen för Vaggeryds Näringslivsråd har beslutat att kommanditbolaget, Vaggeryds Näringslivsråd KB, ska upplösas för att istället utveckla nya former för ett ännu bättre lokalt näringslivsarbete framåt.

   

  Kommunledningskontoret har uppdragits att beskriva hur näringslivsarbetet kan upprätthållas under tiden som kommanditbolaget avvecklas och till dess att ett nytt uppdrag för näringslivsarbetet har beslutats av kommunstyrelsen.

   

  Yrkanden

  Kenth Williamsson (S) vill ha en protokollsanteckning eftersom socialdemokraterna inte delar beskrivningen i tjänsteskrivelsen om skälet till att Näringslivsrådet KB ska upplösas.

   

  Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående och enas om att ställa sig bakom intentionerna i övergångsplanen för näringslivsarbetet som beskrivs i PM daterat 2019-05-07.

 • Kommundirektören har fått i uppdrag att starta rekryteringen av ny förvaltningschef till kultur- och fritidsförvaltningen.

  En kravprofil för tjänsten har tagits fram i samarbete med upphandlade rekryteringsföretaget Experis och kommunledningskontoret. Samverkan har skett med nämndens presidium och medarbetare i förvaltningen kring utformning av innehållet i profilen.

   

  Kommundirektör Annika Hedvall föredrar ärendet.

   

 • Arbetsutskottet informeras om följande:

   

  Holma Magasin (KS 2018/103)
  Möte har ägt rum med Fortifikationsverket. Därefter har Fortifikationsverket fått klartecken från Försvarsmakten att hyra ut byggnaden. Fortifikationsverket har börjat skissa på ett avtal och har därför bjudit in till ett möte den 5 juni för att fortsätta diskutera möjligheten att hyra ut Holma Magasin.

   

   

 •  

  Möte med Miljörådet
  Thomas Axelsson (KD) informerar från möte med Miljörådet den 21 maj. Tekniska nämnden har tagit beslut om att börja röja vid Höga Bränna. VSOK har efterfrågat detta.

   

  Nedskräpning vid kommunens informationstavlor
  Kenneth Åberg (S) har blivit kontaktad av företagare angående nedskräpning vid kommunens informationstavlor. I synnerhet är det vid informationstavlan krysset Kinnarp - Q-Star i Skillingaryd. Det behövs en upprensning.

  Eftersom det är tekniska kontorets ansvarsområde kommer ordförande Gert Jonsson (M) vidarebefordra budskapet till tekniska kontoret.

   

  Coop köper Netto-butiker
  Med anledning av att Coop köper upp Netto-butikerna vill Kenth Williamsson (S) att kommunen tar kontakt med Coop Sverige för att visa intresse av en etablering i kommunen.

  Ordförande Gert Jonsson (M) tar till sig frågan.

   

  Nedläggning av Scanbio
  Med anledning av Scanbios nedläggning i Vaggeryd vill Ulf Abrahamsson (C) att kommunen tar kontakt med ägaren för fastigheten för att höra om deras framtidsplaner för fastigheten.

  Ordförande Gert Jonsson (M) svarar att det har tagits en informell kontakt.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.