Hoppa över navigering
 • § 69

  Godkännande av dagordning

 • Inför framtagandet av nya mål för mandatperioden har en tidsplan och en process beslutats, och ett förslag till beslut att förlänga vision och värdegrund till 2030 har godkänts av fullmäktige 25 februari. Kommunstyrelsen har genom dialog tagit fram ramar som i korthet innebär att de övergripande målen ska ha ett medborgarperspektiv, de ska vara utvecklande och det ska synas en förflyttning. Mål och medel ska höra samman och hänsyn måste tas till underhåll och förvaltning Målen ska vara få och styrande och med målen ska direktiv ges till nämnder hur de ska förhålla sig till målen. De övergripande målen ska vara långsiktiga och kunna hålla över mer än en mandatperiod. Målen ska ha en fortsatt koppling till vision och värdegrund och sättas inom fyra målområden med ursprung i kommunstyrelsens egna måleffektiviseringsarbete där kopplingen till Agenda 2030 är tydlig och hänsyn tagits
  till de tidigare övergripande målen.

  Den 1 april hölls en medborgardialog med 100 deltagare från 9 olika målgrupper där det fördes samtal kring olika frågeställningar kopplade till de fyra olika målområdena som kommunstyrelsen fastställt. Underlaget har sammanställts och presenteras på dagens sammanträde och används som grund i diskussionen inför framtagandet av nya övergripande mål. Parallellt fanns frågeställningarna att besvara digitalt för de som inte deltog den 1 april.

   

  Allt material som framkommit har dels använts som underlag till formulering av övergripande mål, dels kommer det att användas som förtydligande delmål m.m. i ett strategiskt utvecklingsprogram. En del av materialet är kopplat till arbetet med ny översiktsplan och ett boendeförsörjningsprogram och den del är konkreta förslag som kommer lämnas över till berörda verksamheter, främst tekniska kontoret. Återkoppling kommer göras till deltagare från 1 april.

   

  Förslag till nya fullmäktigemål formuleras under dagens sammanträde inför beslut och möjlighet till revidering i kommunstyrelsen den 8 maj, med
  slutlig beredning på arbetsutskottet 22 maj, beslut i kommunstyrelsen 4 juni och slutligt godkännande av kommunfullmäktige 24 juni i samband med budget.

   

  Varje nämnd omhändertar samtliga fyra övergripande fullmäktigemål genom egna nämndmål som redovisas senast i samband med Programbudget 2019. Nämndmålen bör vara få, tydliga och mätbara.

  Under april-maj pågår även utskick och dialog med nämnder och bolag kring de övergripande målen där framför allt möjligheten för koncernen att bidra till en framtida måluppfyllelse ska omhändertas inför framtagande av ett förtydligande strategiskt utvecklingsprogram.
  Dialogen ska genomföras inom nämndernas egna sammanträden samt under budgetdialoger 24/4 och 9/5. Eftersom kommunstyrelsen valt att föra dialog med medborgare och medarbetare kring de framtida målen beaktas en hög grad av transparens i den fortsatta processen för framtagandet av nya mål för mandatperioden.

   

  Följande förslag till nya fullmäktigemål, ett mål för varje målområde, att föreslå kommunstyrelsen 8 maj.

  • Hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen
  • Hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet
  • Ökad kunskap, aktivare fritid och rikare kulturliv för en god hälsa
  • Vaggeryds kommun ska vara en trygg och tillgänglig plats där alla känner delaktighet och kan påverka

   

 • Kommunfullmäktige har 2018-06-25 § 106 godkänt parlamentariska gruppens förslag:
  Hantering av beslutsunderlag till förtroendevalda. En utveckling av såväl hantering som hårdvara ska vara på plats inför kommande mandatperiod. Denna utveckling bör även inbegripa effektiviseringar som exempelvis digital justering av protokoll.

   

  Ett utvecklingsarbete har pågått under 2018 och fortsätter 2019 med målet att alla kallelser och handlingar samt protokoll från nämnder och utskott ska vara publika. Detta innebär att inga separata mail behöver skickas till press eller tjänstemän med publikt material.

   

  Handlingar till utskott kan i vissa fall vara arbetsmaterial och inte publiceras publikt förrän ett politiskt beslut har fattats. Individ- och sekretessärenden ska hanteras genom myndighetsspecifika och nämndspecifika bestämmelser. Beslutet innebär ett uppdrag till kommunledningskontoret att samordna och säkerställa gemensamma rutiner för ärendehantering.

  Nya läsplattor har införskaffats för samtliga politiker och en applikation – Meetings Plus - har installerats för att kunna läsa beslutsunderlag kopplade till politiska sammanträden.
  Nämndsekreterare på de stora förvaltningarna har genomfört ett utvecklingsarbete kring mötesadministration för att få applikationen att kunna läsa handlingarna korrekt.

  Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har övergått till att läsa handlingar genom applikationen med start för kommunstyrelsens arbetsutskott januari 2019.
  Barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden har under vintern testat att publicera handlingar i applikationen och kultur- och fritidsnämnden samt tekniska nämnden testar också. Kvarstår gör miljö- och byggnämnden.

  Tidsplanen innebär att alla kallelser kan vara publika från 1 maj 2019 förutom miljö- och byggnämndens handlingar. Digital justering av protokoll hanteras i separat handlingsplan.

   

 • Skolinspektionen har till Vaggeryds kommun för yttrande remitterat ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren business School Jönköping i Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021.

  Yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 10 maj 2019.

  Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2019-03-27, § 27 att kommunstyrelsen beslutar att inte tillstyrka ansökan då den inte tillför något nytt till Vaggeryds kommun.

   

 • Skolinspektionen har till Vaggeryds kommun för yttrande remitterat ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Drottning Blankas Gymnasieskola Jönköping i Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021.

  Yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 10 maj 2019.

  Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2019-03-27, § 26 att kommunstyrelsen inte tillstyrker ansökan då den inte tillför något nytt till Vaggeryds kommun.

   

 • Skolinspektionen har till Vaggeryds kommun för yttrande remitterat ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Jönköping i Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021.

  Yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 10 maj 2019.

  Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2019-03-27, § 28 att kommunstyrelsen inte tillstyrker ansökan då den inte tillför något nytt till Vaggeryds kommun.

   

 • Tjernobylbarnens Vänner ansöker i skrivelse daterad 2019-03-10 om bidrag för att kunna driva ett planerat läger 2019 för ungdomar från Ukraina (Tjernobylområdet).

  Den beräknade kostnaden för lägerverksamheten är ca 250 000 kronor. De största kostnaderna är transporten med buss, färja, försäkring, mat, logi och aktiviteter i Sverige.

  2018 beviljades Tjernobylbarnens Vänner ett bidrag på 20 000 kronor.

   

 • För att underlätta polisens tillståndsgivning för affischering i samband med val bör platser föreslås som i tätorterna är lämpliga för affischering i samband med val för att gälla tillsvidare. Översyn ska ske vid aktualitet, om exempelvis något av områdena skulle bebyggas eller av annat skäl vara mindre lämpligt för affischering.

   

   

 • Kommunstyrelsen har mottagit en förfrågan om Vaggeryds kommun vill delta i ett projekt som kallas Klimatpiloterna. Klimatpiloterna innebär att 1-5 personer i kommunen antar utmaningen att minska sina utsläpp från sin konsumtion genom att använda en digital klimatkalkylator (i detta fall SVALNA). Deltagarna matar in sitt konsumtionsbeteende från till exempel resor, konsumtion, mat boende och shopping med mera. Klimatkalkylatorn SVALNA räknar sedan ut deltagarnas klimatutsläpp och målet är att under ett år september 2019-september 2020 minska deltagarnas egna utsläpp. Syftet med projektet är att lyfta frågan om hållbar konsumtion och livsstil samt att få deltagarna att minska sina koldioxidutsläpp. Kommunledningskontoret bedömer att det kan vara svårt att få deltagare som vill ställa upp i projektet eftersom deltagarnas personliga utsläpp exponeras. Det deltagarna får tillbaka från projektet är råd och stöd till att ändrade sitt konsumtionsmönster. Kommunledningskontoret bedömer att det är lättare att få deltagare till projektet om det finns ytterligare en belöning. Kommunledningskontoret föreslår att alla deltagare som fullföljer projektet och håller sig till projektets ramar får 5000 kronor från kommunen att donera till valfri förening eller organisation i kommunen. Kommunstyrelsen behöver avsätta 25 000 kr till deltagarna i projektet.

   

  Miljöstrateg Lina Larsson föredrar ärendet.

   

  Yrkanden

  Kenneth Åberg (S) föreslår bifall till att Vaggeryds kommun ska delta i projektet Klimatpiloterna samt avsätta 25 000 kronor till projektet.

   

  Thomas Axelsson (KD) och Ulf Abrahamsson (C) föreslår avslag på att avsätta 25 000 kronor till projektet.

   

  Kenth Williamsson (S) föreslår bifall till att Vaggeryds kommun ska delta i projektet Klimatpiloterna samt avsätta 25 000 kronor till projektet med tillägget att en utvärdering av projektet ska göras.

   

  Ordförande Gert Jonsson föreslår bifall till att Vaggeryds kommun ska delta i projektet, men avslag på att avsätta 25 000 kronor. Gert Jonsson föreslår bifall till Kenth Williamssons tilläggsförslag.

   

  Propositionsordning

  Ordförande ställer först frågan om arbetsutskottet kan bifalla förslaget att Vaggeryds kommun ska delta i projektet och finner det bifallet.

   

  Härefter ställer ordförande frågan om arbetsutskottet bifaller eller avslår förslaget om att avsätta 25 000 kronor till projektet och finner att det avslås.

   

  Votering


  Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång:

  Ja-röst för bifall till att avsätta 25 000 kronor till projektet
  Nej-röst för avslag till att avsätta 25 000 kronor till projektet

   

  Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 1.

   

  Arbetsutskottet beslutar, med 3 Nej-röster mot 2 Ja-röster, att avslå förslaget att avsätta 25 000 kronor till projektet.

   

  Till sist frågar ordförande om arbetsutskottet kan bifalla Kenth Williamssons tilläggsförslag att projektet ska utvärderas och finner det bifallet.

   

   

 • Vaggeryds kommun gick 2012-12-17 med i Sveriges ekokommuner (SEKOM) efter en inkommen motion. Kommunstyrelsen föreslog 2019-01-09 kommunfullmäktige att föreslå ett utträde ur SEKOM. Ärendet remitterades av kommunfullmäktige till kommunledningskontoret 2019-01-28 för vidare utredning och där ett antal frågor ska besvaras.

  Intentionen med SEKOM är god och föreningen arbetar med målet att främja hållbar utveckling och ett hållbart samhälle. SEKOM erbjuder bland annat utbildningar, en årskonferens, nätverk och tillgång till 12 jämförande nyckeltal för miljö. Kommunledningskontoret bedömer att de utbildningar, konferenser och nätverk som finns inom länet fyller en viktig funktion och tillgodoser de frågor och kompetenser som krävs i kommunens miljöstrategiska arbete. Kommunledningskontoret har även köpt in det digitala miljöredovisningssystemet Miljöbarometern vilket ger oss tillgång till obegränsat med nyckeltal. Samtidigt deltar vi i Aktuell hållbarhetsranking och länsstyrelsens uppföljningsarbete med miljöarbetet och kan på så sätt jämföra oss med andra kommuner.

   

  Miljöstrateg Lina Larsson föredrar ärendet.

   

  Yrkanden


  Kenth Williamsson (S) och Thomas Axelsson (KD) meddelar att de inte tar ställning till förslaget idag, utan återkommer till kommunstyrelsen.

   

  Ordförande Gert Jonsson (M) och Ulf Abrahamsson (C) föreslår att arbetsutskottet bifaller kommunledningskontorets förslag.

   

  Propositionsordning


  Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla kommunledningskontorets förslag och finner det bifallet.

   

 • Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden och Miljö- och byggnämnden ansvarar tillsammans för att ta fram en förvaltningsövergripande dagvattenstrategi. I september 2018 formades en arbetsgrupp med tjänstemän från ovan nämnda förvaltningar för att ta fram en gemensam dagvattenstrategi. Dagvattenstrategin delas in i två delar. Del 1 innehåller Mål och strategier och beslutas av kommunfullmäktige. Del 2 Handlingsplan beslutas av respektive nämnd. Upplägget med arbetet för dagvattenstrategin har godkänts av KSAU 2018-10-17.

  Dagvattenstrategi Del 1 har skickats på remiss till Räddningstjänsten, Miljö- och byggnämnden, Tekniska nämnden, Länsstyrelsen i Jönköpings län samt till VSBo under perioden 27 november 2018 – 28 februari 2019. Remissyttranden inkom från Miljö- och byggnämnden, Länsstyrelsen i Jönköpings län samt till VSBo.

   

  Miljöstrateg Lina Larsson föredrar ärendet.

   

 • Ansökan om planbesked för Ammelund 1:6 inkom 2018-11-16.
  Underlag för planbesked har framtagits med beskrivning av projektet. Syftet är att upprätta ett förslag till detaljplan som möjliggör bostadsbyggnation på fastigheten Ammelund 1:6. Underlaget föreslår att konsult anlitas av exploatören för att upprätta förslag till detaljplan.

   

  Planarkitekt Hanna Grönlund föredrar ärendet.

   

 • Ansökan om planbesked för Fridhem 1 och del av Götastrand 1:1 inkom 2018-12-28. Underlag för planbesked har framtagits med beskrivning av projektet. Syftet är att upprätta ett förslag till detaljplan som möjliggör skoländamål på Fridhem 1 samt del av Götastrand 1:1.

   

  Planarkitekt Hanna Grönlund föredrar ärendet.

   

  Yrkanden


  Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående och enas om att ge kommunledningskontoret i uppdrag att inleda ett särskilt program för Fridhem och dess närområde, där planens utgångspunkter och mål framgår. Syftet med programmet är att ta fram en helhet kring hela området i avsikt att belysa och underlätta planbesked. Avgränsning av området är mellan Jönköpingsvägen, Verner Malmstens väg fram till Fenix, Skogsvägen och Jönköpingsvägen.

   

   

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit till kommunledningskontoret att utreda möjligheterna till bostadsbyggnation på norra området av Fåglabäck i västra Skillingaryd.

   

  Yrkanden


  Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår att arbetsutskottet beslutar att inte ge något planuppdrag för bostadsbyggnation på norra området av Fåglabäck i Skillingaryd.

   

  Kenth Williamsson (S) föreslår att arbetsutskottet beslutar att ge ett planuppdrag för bostadsbyggnation på norra området av Fåglabäck i Skillingaryd.

   

  Propositionsordning


  Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar att inte ge något planuppdrag för bostadsbyggnation på norra området av Fåglabäck i Skillingaryd.

   

   

 • Nuvarande förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen avser att gå i pension i början av år 2020. Rekrytering av ny förvaltningschef bör påbörjas innan sommaren. Inför rekryteringen ska, i samverkan med kommunstyrelsens arbetsutskott, kultur- och fritidsnämndens presidium och medarbetare på förvaltningen, en väl genomtänkt profil för tjänsten tas fram.

  Upphandlad rekryteringskonsult kommer att användas i rekryteringsarbetet.

  Målsättningen är att ha en ny förvaltningschef på plats 2020-01-01.

   

  Kommundirektör Annika Hedvall föredrar ärendet.

   

 • Med anledning av personalförändringar vid kommunledningskontorets ekonomienhet föreligger behov av att revidera tidigare beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-18 § 226 avseende firmatecknare för samtliga bankgiro, plusgiro och bankkonton.

   

 • Arbetsutskottet informeras om följande:

  • Almedalen
   Region Jönköping, tillsammans med Högskolan i Jönköping och länets kommuner, kommer att sätta upp en länsgemensam arena i samband med Almedalsveckan. Syftet är att stärka bilden av Jönköpings län som ett attraktivt, dynamiskt och utvecklingsorienterat län med starka framtidsutsikter, genom dess aktörer och spetsområden.
   Det är planerat att Vaggeryds kommun ska delta med två seminarier; Hur vi arbetar med att få nyanlända i arbete samt med projketet "Från förskola till jobb", men det slutliga programmet är inte fullt ut fastställt.

   Arbetsutskottet ställer sig positiva till ett deltagande knutet till projekten för tjänstemän och politikerna Gert Jonsson (M) och Kenth Williamsson (S).
    
  • Servicemätningen SKL Öppna jämförelser Insikt
   Den visar att företagare ger bra betyg till kommunens myndighetsservice 2018. Bygglov får mycket höga resultat inom alla områden.
    
  • Holma Magasin
   Efter ett möte med Skötselrådet framkom att Försvarsmakten inte har något att erinra mot att kommunen tar över Holma Magasin.
    
  • Möte från Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
   Vuxenvandringen ska pågå under 18 veckor
   Ordningsvakter sättas in under vecka 16
    
 • Följande handlingar delges kommunstyrelsens arbetsutskott:
  Skrivelser och meddelanden

  • Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 19:15, Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från fullmäktige
  • Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 19:16, Viktig information från SKL, Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK T – med AkademikerAlliansen
    
 • Som en del av Femklöverns programförklaring ingår att införa utmaningsrätt.

  Kommunledningskontoret behöver utreda detta och återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning av ärendet.

  Utredningen sker i samarbete mellan upphandling och kansli och ett eventuellt genomförande ägs av ekonomienheten. Utredningen skall ske inom befintlig budgetram

  Kommunledningskontorets samlade bedömning är att ett uppdrag om utredning kan genomföras och återrapporteras till arbetsutskottet den 18 september.

   

  Yrkanden


  Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår bifall till kommunledningskontorets förslag.

   

  Kenth Williamsson (S) föreslår avslag på kommunledningskontorets förslag.

   

  Propositionsordning


  Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunledningskontoret förslag bifalls.

   

  Votering


  Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:

  Ja-röst för bifall till kommunledningskontorets förslag
  Nej-röst för avslag på kommunledningskontorets förslag

   

  Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 2.

   

  Arbetsutskottet beslutar, med 3 Ja-röster mot 2 Nej-röster, att bifalla kommunledningskontorets förslag.

   

   

   

 • Det har inkommit en förfrågan om hur kommunen ställer sig till överenskommelse från 1935, separata handlingar. Området är planlagt för industriverksamhet idag.

   

  Yrkanden


  Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår att arbetsutskottet beslutar att kommunen ska avstå från att fullfölja överenskommelsen att köpa fastigheten.

   

  Kenneth Åberg (S) med instämmande av Kenth Williamsson (S) föreslår att arbetsutskottet beslutar att kommunen ska fullfölja överenskommelsen att köpa fastigheten.

   

  Propositionsordning

  Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar att kommunen ska avstå från att fullfölja överenskommelsen att köpa fastigheten.

   

  Votering


  Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:
  Ja-röst för att kommunen ska avstå från att fullfölja överenskommelsen att köpa fastigheten
  Nej-röst för att kommunen ska fullfölja överenskommelsen att köpa fastigheten

   

  Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 3.

   

  Arbetsutskottet beslutar, med 2 Ja-röster och 2 Nej-röster genom ordförandes utslagsröst, att kommunen ska avstå från att fullfölja överenskommelsen att köpa fastigheten.

   

 • För att avstyckning av fastigheten Skoglund 5 ska kunna verkställas och att angränsande fastigheter ska vara ändamålsenliga behövs fastighetsgränser mellan Skogslund 5 och angränsande fastigheter justeras. Detta förutsätter att fastställda tomtindelningar upphävs.

   

 •  

  Stadsarkitekt
  Kenneth Åberg (S) tar upp frågan om stadsarkitektkompetensen.

   

  Arbetsutskottet diskuterar frågan ingående.

   

  Arbetsutskottet ger kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-22 på hur man kan gå tillväga för att säkerställa stadsarkitektkompetensen och en kostnadsberäkning för detta.

   

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.