Hoppa över navigering
 • Förvaltningen ger en preliminär månadsredovisning beträffande personalkostnader och konton med större avvikelser.

   

   

 • Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola och fritidshem samt utveckling av kö presenteras för nämnden.

 • Kommunfullmäktige har beslutat att alla nämnder ska göra en översyn av sina reglementen utifrån en ny framtagen mall som i utgångsläget ska delas av alla nämnder inom kommunen. Det nya formatet lyfter fram kommunens vision och värdegrund utifrån Vision 2020 och lyfter fram de gemensamt fastställda målen som är fastställda av fullmäktige och som alla nämnder ska sträva efter, men det ger även en tydligare överblick över nämndernas egna arbetsområden och vad som reglerar dessa.

  Det nya reglementet tar även sikte på en modernare inriktning vad gäller bland annat möjligheten för ledamöter att delta digitalt på distans på möten om detta är möjligt, att hänsyn till GDPR tas och internt kvalitetsarbete.

  I nytt förslag till reglementet är § 16-48 är hämtat från det kommunövergripande förslaget som har sitt ursprung i mall från SKL, men har anpassats utifrån Barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Om områden saknat punkter från äldre reglementet som bedömts vara aktuella för nämnden och dessa saknas har de lyfts in i det nya förslaget.
  För att få en tydligare överblick har även vissa återkommande punkter från tidigare reglemente plockats bort om de ändå framkommer i det kommunövergripande förslaget.

 • Förvaltningen har under 2018 arbetat fram en ny organisation för hanteringen av skolskjutsen och ett arbete att kvalitetssäkra och effektivisera skolskjutsen har inletts.
  I detta arbete har vi konstaterat att en översyn av nuvarande riktlinjer har varit nödvändig då den bland annat vilar på den gamla skollagen och vi är en kommun i förändring avseende byggnation och hur våra skolenheter ser ut.
  Skolskjutsteamet har därför gjort en överblick utifrån de frågor vi ställts inför under året och där vi tycker nuvarande riktlinjer saknar den tydlighet som vi anser behövs för att ha möjlighet att fatta tydliga, likvärdiga och rättssäkra beslut.

  För att kvalitetssäkra föreslagna ändringar har vi gjort en utblick till våra grannkommuner inom GGVV-området och stämt av våra riktlinjer mot deras, men även via SKL:s handbok för skolskjutsfrågor.

 •   5

  Ansökan från Drottning Blanka Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun, dnr.SI 2019:928

 •   6

  Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun, dnr.SI 2019:792

 •   7

  Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun, dnr.SI 2019:968

 • Förvaltningen vill ta upp ärendet för diskussion inför 2020. Detta inför en dragning inför budgetberedningen 15 mars.

 •   9

  Mål och uppföljning

 • I Vaggeryds kommun har alla förstelärare en visstidsanställning något som förvaltningen nu anser skall ändras till en tillsvidareanställning. Det främsta argumentet är att förstelärarna har en mycket viktig roll i att driva skolutveckling i vår kommun, skolutveckling är ett arbete på lång sikt och därför är det viktigt att de som driver detta arbete har långsiktiga anställningar och en trygghet i att uppdraget finns kvar. Det andra argumentet är att kompetensförsörjningsproblematiken inom skolan blir allt större, våra närliggande kommuner har infört tillsvidaretjänster varför Vaggeryd har en konkurrensnackdel med visstidstjänster för våra allra främsta lärare.

 • Fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (EMP) har lämnat in en motion 2018-11-13 med förslag att Vaggeryds kommun inför webbfiltrering i skolan gällande porr, våld och illegal nedladdning av upphovsrättsskyddat material.
  Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast 1 april 2019.

  På arbetsutskottet 2019-01-15 § 3 fick förvaltningen uppdrag att utreda och sammanställa ett förslag och återkomma till utskottet.

 • Förvaltningen informerar:

  1.

  2.

 • Förvaltningen ger en preliminär månadsredovisning beträffande personalkostnader och konton med större avvikelser

 • Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola och fritidshem samt utveckling av kö presenteras för nämnden.

 • Kommunfullmäktige har beslutat att alla nämnder ska göra en översyn av sina reglementen utifrån en ny framtagen mall som i utgångsläget ska delas av alla nämnder inom kommunen. Det nya formatet lyfter fram kommunens vision och värdegrund utifrån Vision 2020 och lyfter fram de gemensamt fastställda målen som är fastställda av fullmäktige och som alla nämnder ska sträva efter, men det ger även en tydligare överblick över nämndernas egna arbetsområden och vad som reglerar dessa.

  Det nya reglementet tar även sikte på en modernare inriktning vad gäller bland annat möjligheten för ledamöter att delta digitalt på distans på möten om detta är möjligt, att hänsyn till GDPR tas och internt kvalitetsarbete.

  I nytt förslag till reglementet är § 16-48 är hämtat från det kommunövergripande förslaget som har sitt ursprung i mall från SKL, men har anpassats utifrån Barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Om områden saknat punkter från äldre reglementet som bedömts vara aktuella för nämnden och dessa saknas har de lyfts in i det nya förslaget.
  För att få en tydligare överblick har även vissa återkommande punkter från tidigare reglemente plockats bort om de ändå framkommer i det kommunövergripande förslaget.

 • Förvaltningen har under 2018 arbetat fram en ny organisation för hanteringen av skolskjutsen och ett arbete att kvalitetssäkra och effektivisera skolskjutsen har inletts.
  I detta arbete har vi konstaterat att en översyn av nuvarande riktlinjer har varit nödvändig då den bland annat vilar på den gamla skollagen och vi är en kommun i förändring avseende byggnation och hur våra skolenheter ser ut.

  Skolskjutsteamet har därför gjort en överblick utifrån de frågor vi ställts inför under året och där vi tycker nuvarande riktlinjer saknar den tydlighet som vi anser behövs för att ha möjlighet att fatta tydliga, likvärdiga och rättssäkra beslut.

  För att kvalitetssäkra föreslagna ändringar har vi gjort en utblick till våra grannkommuner inom GGVV-området och stämt av våra riktlinjer mot deras, men även via SKL:s handbok för skolskjutsfrågor.

   

 • Skolinspektionen har till Vaggeryds kommun för yttrande remitterat ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Drottning Blankas Gymnasieskola Jönköping i Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021

  Yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 10 maj 2019.

  Ärendet översänds härmed till barn- och utbildningsnämnden för yttrande till kommunledningskontoret senast 22 mars 2019.

 • Skolinspektionen har till Vaggeryds kommun för yttrande remitterat ansökan från Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Jönköping i Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021

  Yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 10 maj 2019.

  Ärendet översänds härmed till barn- och utbildningsnämnden för yttrande till kommunledningskontoret senast 22 mars 2019.

  Beslutsunderlag:
  Remiss kommunledningskontoret
  Ansökan

 • Skolinspektionen har till Vaggeryds kommun för yttrande remitterat ansökan från Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021

  Yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 10 maj 2019.

  Ärendet översänds härmed till barn- och utbildningsnämnden för yttrande till kommunledningskontoret senast 22 mars 2019.

  Beslutsunderlag:
  Remiss kommunledningskontoret
  Ansökan

 • Förvaltningen vill ta upp ärendet för diskussion inför 2020. Förvaltningschefen lämnar förslag till presentation för budgetberedningen 15 mars 2019.

 • Ärendet gäller att regelbundet ge utskottet och nämnden en sammanfattning om utvecklingsfaser samt om vikten av hur vi uppfattas. Samt om vårt uppdrag utifrån kommunens ”Plats att göra skillnad”. Allt för att arbeta för en skola i framkant.

  Anna Ullman, verksamhetschef 1365, medverkar och informerar om sökning till Fenix till höstterminen.

  Ärendet diskuteras. Inga sökande till gymnasiesärskolan. Det är en sökande till handelsprogrammet.

 • I Vaggeryds kommun har alla förstelärare en visstidsanställning något som förvaltningen nu anser skall ändras till en tillsvidareanställning. Det främsta argumentet är att förstelärarna har en mycket viktig roll i att driva skolutveckling i vår kommun, skolutveckling är ett arbete på lång sikt och därför är det viktigt att de som driver detta arbete har långsiktiga anställningar och en trygghet i att uppdraget finns kvar. Det andra argumentet är att kompetensförsörjningsproblematiken inom skolan blir allt större, våra närliggande kommuner har infört tillsvidaretjänster varför Vaggeryd har en konkurrensnackdel med visstidstjänster för våra allra främsta lärare.

  Yrkanden

  Ordföranden föreslår utskotytet att besluta enligt förvaltningens förslag.

  Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår utskottet att avslå att inrätta tillsvidaretjänster som förstelärare och lektorer med ett tydligt gemensamt kommunövergripande uppdrag.  

  Propositionsordning

  Ordföranden frågar om utskottet förordar föreslå nämnden enligt punkt ett och finner det taget.

  Ordföranden frågar om utskottet förordar föreslå nämnden enligt punkt två och finner det taget

   

 • Fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (EMP) har lämnat in en motion 2018-11-13 med förslag att Vaggeryds kommun inför webbfiltrering i skolan gällande porr, våld och illegal nedladdning av upphovsrättsskyddat material.
  Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast 1 april 2019.

  På arbetsutskottet 2019-01-15 § 3 fick förvaltningen uppdrag att utreda och sammanställa ett förslag och återkomma till utskottet.

  Ärendet diskuteras. Önskemål att byta namn på ärendet till webbfilter vilket är den rätta benämningen.

 • Förvaltningschefen informerar:

  1. Beslut från Förvaltningsrätten avslag på förvaltningens överklagan. Förvaltningen fortsätta utreda.

  2. Martin Alkemark slutar som rektor på Fenix KKC. Tjänsten är utannonserad.

  3. Friskus inkom 15 mars 2019 med en anmodan om ersättning. Förvaltningen utreder.

  Jan-Olof Svedberg (SD) tog upp fråga om klassrum med högtalarfunktion. Ärendet diskuteras. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.