Hoppa över navigering
 • Förvaltningen ger en preliminär månadsredovisning beträffande personalkostnader och konton med större avvikelser.

 • Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola och fritidshem samt utveckling av kö presenteras för nämnden.

  Information från förvaltningen om bemanningen i Bondstorp. Svårt att få personal till lediga tjänst.

 • Ärendet gäller att regelbundet ge utskottet och nämnden en sammanfattning om utvecklingsfaser samt om vikten av hur vi uppfattas. Samt om vårt uppdrag utifrån kommunens ”Plats att göra skillnad”. Allt för att arbeta för en skola i framkant.

  Kvalitetsstrategen informerar om det systematiska kvalitetsarbetet. Om de allmänna råden om vad huvudmannens bör göra. Hur huvudmannen kan följa resultatuppföljningen på huvudmannanivå och enhetsnivå, delaktighet  och enkäter. 

  Enkäterresultaten kommer att redovisas för nämnden i augusti.

 • Kostchefen medverkar och informerar om hållbarhetprojektet - minska matsvinnet. Analys/reflektion av resultatet och åtgärder. 

  Informerar om ekologisk mat och närproducerat.

  Förvaltningschefen informerar om att följs lokalplanen så kommer det under denna mandatperiod  serveras 65 % matportioner från eget tillagningskök mot 10 % nu.

  Måltidspolicy - tankar om medborgardialog.

   

 • Förskolans verksamhetschef informerar om tillsynen på fristående förskolor. Genomförs vart annat år och följer upp att skollagen, läroplanen, allmänna råd och diskrimineringslagen följs. Ytterligare tillsyn görs under hösten.

  Ärendet diskuteras.

 • Kommunstyrelsens tjänstemannaberedning har överlämnat ärendet till barn- och utbildningsnämnden. Ärendet gäller att besvara Mediacenters Jönköpings läns direktions förslag för budget 2020. Mediacenter önskar medlemskommunernas beslut och eventuella synpunkter på förslaget senast 2019-09-13.

  Ärendet diskuteras.

 • Skolplanen utgör barn- och utbildningsnämndens viljeinriktning för Vaggeryds kommuns skolor och förskolor under mandatperioden 2019–2022. De tar sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges politiska program för mandatperioden och de lagar och förordningar som gäller för skolväsendet.
  Skolplanen ligger till grund för barn- och utbildningsnämndens mål och strategier för nämndens samtliga verksamheter: förskola/pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola/fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning och särskola. Med ”skola” avses i dokumentet samtliga dessa verksamheter.

  Ärendet diskuteras. Små redaktionella ändringar kommer att göras innan nämnd utifrån dagens diskussion.   

 • Utvecklingsstrateg informerar om projektet som Skolverket har startat upp. Slutredovisning kommer att ske till Skolverket i februari 2020. 

  Projektet har haft 13 stycken delprojekt som nämnden får information om:

  Samverkan, familjecentral, förskola och förskoleklass

  Samverkan med vårdnadshavare

  Läslyft i förskolan

  En kompetensdag per termin skolledare

  Kompetensutvecklingsdag för all personal

  Organisation, rutiner och samordning

  Modermålslärare och studiehandledare

  Introduktionskurs i SVA - "Det globala klassrummet" 7,5 hp på distans

  Att vägleda nyanlända elever

  SKUA-utvecklare

  Implementering av "Bygga svenska"

  Behörighetsgivande SVA-utbildning

  Språkintroduktion och yrkesprogram

 • Förvaltningen informerar:
  1. Organisation ht 2019

  2. Rektorer Fenix

  3. Winningtemp - en försöksverksamhet

  4. Förvaltningschefens arbetsmaterial angående budgetberedningen

  5. I september kommer det vara slutredovisning av Pulsprojektet. Arbetsutskottet är inbjudna. Datum meddelas senare.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.