Hoppa över navigering
 • § 1

  Sammanträdandets kunggörande samt godkännande av dagordning

 • Medborgarförslag inkom 2022-12-19 med förslag att kommunfullmäktige beslutar om att bygga en konstgräsplan i Skillingaryd.

   

 • Vaggerydsförslag inkom 2023-01-09 med förslag om att kommunfullmäktige beslutar om att:
  Låta kulturskolans individuella verksamhet bedrivas under ordinarie skoltid. 
   

 • Medborgarförslag inkom 2022-11-09 med förslag att kommunfullmäktige beslutar om att rusta upp båtrampen vid Hjortsjön i Vaggeryd.

   

 • Medborgarförslag inkom 2022-12-01 med förslag att Vaggeryds kommun ska bidra till att statens, regionens och den egna kommunens mål gällande tidiga insatser för barn och unga ska kunna uppnås.
   

 • Medborgarförslag inkom 2022-12-14 med förslag om att läsa julevangeliet när man har sista kommunfullmäktige för året!

   

   

 • Vaggerydsförslag inkom 2023-01-18 med förslag om att Vaggeryds kommun har påsklov samtidigt som övriga kommuner i länet.

   

 • Fullmäktige ledamöterna Ewa Magnusson, Atcha Adinda och Ann-Christin Holmgren Liberalerna har lämnat in en motion 2023-01-23 om gratis mensskydd i skolorna.

   

   

   

 • Fullmäktige ledamot Thomas Axelsson (KD) har lämnat in en motion 2023-01-26 om energieffektivisering.

   

   

 • Fullmäktige ledamot Anna-Maria Toftgård (C) har lämnat in en motion 2023-01-27 om gång- och cykelvägen till Linnerydssjön.

   

 • Beslut om förslag till uppdaterad taxa för mark, plan, tillfälligt utnyttjande för geografisk information och kopiering 2023 (KS 2022/122) fattades på KS 2022-10-12 §207. Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-28 att anta förslag till uppdaterad taxa för mark, plan, tillfälligt utnyttjande för geografisk information och kopiering 2023. Vid framtagande av plankostnadsavtal i samband med nytt planuppdrag som är initierat av privat exploatör har dialog förts om beräkning av plantaxa kan vara mer flexibel och rättvis.

  Gällande plantaxa för år 2022 och den nya beslutade plantaxan för år 2023 innebär tre olika plantaxanivåer ,som går att välja emellan, beroende på planens komplexitet. Förslag på tillägg till plantaxan för år 2023 innebär att ytterligare två plantaxanivåer (mellannivåer) tillämpas med syftet av att planavgiften ska vara rimligare och rättvisare.

   

 • Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-04 att ge uppdrag åt kommunledningskontoret att ta fram en policy för medfinansiering vid investeringar till ideella föreningar.
  Riktlinjer har tagits fram av ekonomikontoret i samarbete med förvaltningschefen för Kultur- och fritidsförvaltningen.

   

   

 • Nuvarande överenskommelse är fastställd sedan flera år tillbaka. Av denna anledning föreligger behov av att överenskommelsen uppdateras och beslutas av Jönköpings läns kommuner. Se bifogat förslag till överenskommelse som i korthet innebär att Patientnämnden vid Region Jönköpings län åtar sig att åt kommunerna att bedriva patientnämndsverksamhet i enlighet med lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården och reglemente för patientnämnden.
  Ärendet har behandlats av primärkommunalt samverkansorgan som rekommenderar länets kommuner att anta överenskommelsen. Överenskommelsen medför inga kostnader för kommunerna.

   

 • Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun har kommit in med en begäran om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Thomas Strand har avsagt sig uppdraget
   

 • Anita Jonsson säger upp sina uppdrag som förtroendevald i Vaggeryds kommun.

  Martin Persson säger upp sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden.

   

   

 • Kommunfullmäktige beslutade 221127  om strategisk plan och budget 2023 under punkten uppdrag.

  En politisk sammansatt grupp har i uppdrag att klargöra lokalisering och ambitionsnivå för Vaggeryds simhall.

  Från den politiska majoriteten vill vi genom kommunstyrelsens beslut formalisera uppdraget från kommunfullmäktige genom val av politiker samt uppdragsförutsättningar.

  Vårt förslag är en ordinarie politiker från varje parti representerat i Kommunfullmäktige samt arbetsutskottet i Kultur och Fritidsnämnden.

  Ersättare från varje parti utses också men tjänstgör endast om ordinarie utsedd ledamot har förhinder att närvara.

  Förslaget är också att gruppen leds av kommunstyrelsens 1: e vice ordförande  tillika Tekniska nämndens ordförande Kenth Williamsson.

  Till möten kallas också berörda sakkunniga tjänstepersoner i den omfattning som ordförande bedömer relevant.

  Gruppen för minnesanteckningar och redovisar till kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden samt budgetberedningen i den omfattning som ordförande bedömer rimligt.

  Dock ska en delrapport vara klar före budgetberedningens slutmöte i maj 2023.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.