Möte 2020-02-26

Barn- och utbildningsnämnd (BUN)
14:00 - 16:45 Nämndrummet
 • § 12

  Utskickad dagordning och förslag på justerare föreligger.

 • § 13

  Förvaltningen ger en preliminär månadsredovisning beträffande personalkostnader och konton med större avvikelser.

  Ärendet diskuteras. Frågor om budget 2020 och förändringar. Kommer upp som ärende i mars månad.

 • § 14

  Förvaltningschefen går igenom förslaget till verksamhetsberättelse 2019. Tyngdpunkter på: måluppfyllelse, indikationer till måluppfyllelse och väsentliga händelse.
  Verksamhetsberättelsen är en del av årsredovisningen 2019.

  Flera ledarmöten påpekar att det är tråkigt med ett stort minus, men att de har fått ordentliga förklaringar till minusposterna. Understryker att det är glädjande med positiva måluppfyllelsen, det är ett av nämndens huvudsyfte att uppnå god utbildning.

 • § 15

  Ett medborgarförslag har inkommit till Kommunstyrelsen med förslag om att Hjortsjöskolans skolgårdar 1-9 ska hålla hög kvalitet. Ge tillräckligt mycket yta som varje person har rätt till enligt Boverket.

  Lokalstrategen visar nuvarande skolgårdens områden. Tankar på förändring. Ärendet dikuteras.

  Tidigare handläggning

  Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-12 § 85

 • § 16

  Förvaltningen tar upp ärendet om prioriterade lokalinvesteringar, med utgångspunkt av befolkningsprognos.

  Lokalinvesteringar 2020-2022 samt förslag på handlingsplaner för Hok, Vaggeryd, Skillingaryd och gymnasiet.

 • § 17

  Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola och fritidshem samt utveckling av kö presenteras för nämnden.

   

   

 • § 18

  Ärendet gäller att regelbundet ge utskottet och nämnden en sammanfattning om utvecklingsfaser samt om vikten av hur vi uppfattas. Samt om vårt uppdrag utifrån kommunens ”Plats att göra skillnad”. Allt för att arbeta för en skola i framkant.

  Sjukfrånvaro 2019: kosten, förskolan, grundskolan och gymnasiet - den totala sjukfrånvaron har ökat sedan föregående år. Ökningen har ägt rum inom kostverksamheten. Korttidsfrånvaron är samma som tidigare. Förskolan minskar såväl korttid som total sjukfrånvaro.

  Medarbetarenkät 2019: Totalt 84 % i svarsfrekvens. Kostverksamheten har ökat mest och har högst resultat.

 • § 19

  Information från förvaltningen:

  1. Inskickad skrivelse angående remiss om förtydligande fullmäktigemål.

  2. KS beslut 2020-02-05 § 28 Fridhem

  3. Rapport näringslivsfrukost 21 februari

  4. Rapport medborgardialog Klevshult 25 februari

  5. Skrivelse från Sörgårdsskolans föräldraråd. Återkommer som ärende på arbetsutskottet 10 mars.

  6. Påminnelse om verksamhetsbesök 25 mars

  7. Påminnelse föreläsning Paul Svensson 4 mars

  Jan-Olof Svedberg (SD) undrar om skolkort kontra skolskjuts för gymnasieelever. Förvaltningschefen förklarar. 

  Atcha Adinda (L) frågar om möjligheten att verksamhetschefen för gymnasiet kunde medverka på Kommunfullmäktige och berätta om Fenix verksamhet. Han fick uppmaning att vända sig till Kommunfullmäktiges sekreterare för att få med ärende i agendan.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.