Möte 2019-11-27

Barn- och utbildningsnämnd (BUN)
14:00 - 17:00 Sessionssalen
 • § 82
 • § 83

  Förvaltningen ger en preliminär månadsredovisning beträffande personalkostnader och konton med större avvikelser.

  Kostnadsbilden är större nu än det varit tidigare under året. Efter utfallet i oktober så är förvaltningens uppskattning att budgeten inte kommer att hålla. Förvaltningschefen informerar om analys gjord utifrån budgeten januari till oktober. Redogör för framtagna åtgärder - framtagna i syfte att: få ett gemensamt ansvar för budgetföljsamhet, säkerställa att vi går rätt in i budget 2020 och säkerställa god budgetföljsamhet framöver.

 • § 84

  Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola och fritidshem samt utveckling av kö presenteras för nämnden. Samt utfallet gentemot budget. Antalet fortsätter öka, ökningen sker inom den kommunala förskolan. Fågelfors förskola öppnar extra avdelning i januari. Verksamheten kommer att vara i de fasta paviljongerna som finns bredvid förskolan. Kostnaderna kommer att föras på ett separat id, detta för att följa alla kostnader lättare.

 • § 85

  Ärendet gäller att regelbundet ge utskottet och nämnden en sammanfattning om utvecklingsfaser samt om vikten av hur vi uppfattas. Samt om vårt uppdrag utifrån kommunens ”Plats att göra skillnad”. Allt för att arbeta för en skola i framkant.
  Information om examensresultat för årskurs 6. Vi måste höja resultaten i årskurs 6 vilket är ett centralt utvecklingsområde för team grundskola. En viktig del kommer vara att bygga ut våra tätortsskolor så att klasstorleken kan minska.

  Ärendet diskuteras. Framförs vikten av att det följas upp hur vi ska höja resultaten.

 • § 86

  Information om organisatoriska förutsättningar och nyckeltal 2020. Genomgång av förändringarna i Budget 2020.

 • § 87

  1. 2019.006.3 - KS 20191106 § 208 Investeringsstopp

  2. Beslut från förvaltningsrätten, avslag Vaggeryd vs migrationsverket

  3. Medborgardialog Bondstorp 19 november

  4. Medborgardialog Byarum 3 december

  5. Vitesföreläggande från Miljö och Bygg återtagen

  6. Nästa bun sammanträde på Tallnäs: gruppmöte 12:30 - 13:30, lunch tillsammans med förvaltningen 13:30 - 14:30, sammanträde 14:30 - 17:00

   

 • § 88

  Information från verksamhetscheferna om kost och grundskola teamuppdrag och utvecklingsområden, under rubrikerna:

  Detta är vi särskilt nöjd med, detta måste vi förbättra och detta vill vi fördjupa oss i och förstå bättre.

  Verksamhetscheferna för gymnasiet och förskola får återkomma i januarimötet. 

 • § 89

  Arkitekterna Ing-Marie Gustafsson och Marcus Axelsson medverkar. Informerar och svarar på frågor om framtagna förslag till Götafors skola. en skola som bör vara en stor trygghetsfaktor och som ska hälla i framtiden. De presenterar två förslag.

  Ärendet diskuteras. Personalen från Götafors skola uttrycker sina synpunkter.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.