Möte 2019-10-30

Barn- och utbildningsnämnd (BUN)
09:00 - 12:35 Fenix
 • § 74

  Utskickad dagordning och förslag till justerare föreligger

 • § 75

  Marie Wingren, ekonom och Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef ger en preliminär månadsredovisning beträffande personalkostnader och konton med större avvikelser.

  Information om statsbidrag gällande vuxenutbildningen som inte nyttjas på grund av få deltagare, som måste återbetalas. Svårt att ta igen när det nu är slutet på året.

  Önskemål att få med i redovisningen antal barn i budget/dagsläget i förskola och skola.

 • § 76

  Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef lämnar statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola och fritidshem samt utveckling av kö presenteras för nämnden.

  Antalet barn fortsätter öka i förskolan. Ökningen sker inom den kommunala förskolan.

  Fågelfors förskola öppnar en ny avdelning i januari.

  Lyckornas förskola öppnar en avdelning i januari. Hur det kommer påverka kommunens kölista vet vi inte.

   

 • § 77

  Förvaltningen har fått uppdrag att titta över tillämpningsbestämmelse förskola/fritidshem i Vaggeryds kommun.
  Presentation av förvaltningens förslag. Förslaget innehåller tre förändringar:

  1. Avgift i 12 månader

  2. Ändring av uppsägningstiden till 2 månader

  3. Retroaktiv avgiftskontroll

  Jimmy Lindberg , utredare medverkar.
  Ärendet diskuteras. Ordförande påpekar att det i bestämmelserna nu står att det är avgift i 12 månader, men att man kan får avgiftsfritt om barnen inte vistas i verksamheten under 4 veckor i semesterperioden.

  Yrkanden

  Atcha Adinda (L) yrkar med bifall av S och SD gruppen att bibehålla möjligheten att få en avgiftsfri månad (juli). Övrigt enligt förvaltningens förslag

  Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag

  Propositionsordning


  Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Atcha Adindas (L) förslag.

  Tidigare hantering:

  Barn - och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-02-19 § 14 under ärende - avgiftsfri juli dnr.2019/043

  Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-09-10 § 66 - ärendet bordlades

  Barn - och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-10-15 § 73

 • § 78

  Förvaltningschefen informerar om arbetet med budget 2020, lägesrapport, sammanfattande bild, riktade statsbidrag, resursfördelning och frågeställningar till budgetberedningen.

  Information om nuläget inom de olika programområdena.

  Ärendet diskuteras. Mötet ajournerades för överläggning i grupperna. 

  Yrkanden


  Ordföranden yrkar att nämnden anta budget 2020 samt att ge uppdrag till förvaltningen att sammanställa en skrivelse till Kommunstyrelsen om tilläggsbudget om 2 miljoner för täckning av ny avdelning i Skillingaryd.

  Marijo Corkovic (S) yrkar att nämnden anta budget 2020 samt att ge uppdrag till förvaltningen att sammanställa en skrivelse till Kommunstyrelsen om tilläggsbudget om 5,5 miljoner som kompensation för de faktorer som inte är täckta i lagda budgeten.

  Propositionsordning


  Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt egna lagda förslag.

  Votering

  Ja till ordförandens förslag

  Nej till Marijo Corkovic (S) förslag

  Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt egna lagda förslag.

  Reservationer

  S- gruppen och SD reserverar sig till förmån för egna lagda förslag.

   

   

 • § 79

  Madeleine Larsson, hållbarhetsstrateg och Hanna Grönlund, planarkitekt informerade på nämndens sammanträde 2019-08-28 om Grönstrukturplan, Vaggeryds kommun. Inledning, varför, utmaningar, växa hållbart och planens upplägg berörde dom. Även områdena som rör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.

 • § 80

  Ärendet gäller att regelbundet ge utskottet och nämnden en sammanfattning om utvecklingsfaser samt om vikten av hur vi uppfattas. Samt om vårt uppdrag utifrån kommunens ”Plats att göra skillnad”. Allt för att arbeta för en skola i framkant.
  Information om examensresultat för årskurs 9, vårterminen 2019.

 • § 81

  1. Arbetsutskottets protokoll i ärendet (information och övriga frågor) skickades med kallelse för information

  2. Budgetberedningen 3 oktober. Nytt möte med budgetberedningen 17 oktober. Kallade till ytterligare nytt möte 2019-10-29. Information vad som redovisades där.

  3. Medborgardialog i Åker 15 oktober. Förvaltningschefen medverkade.

  4. Beslut från JO i sekretess ärende.

  5. Flytt av nämndsammanträdet 29 januari 2020 till tisdagen den 28 januari. Detta för att det kolliderar med Växjö konferensen.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.