Möte 2019-09-25

Barn- och utbildningsnämnd (BUN)
14:00 - 17:05 Nämndrummet
 • § 67

  Utskickad dagordning föreligger.

  Ordföranden frågar om nämnden godkänner dagordningen.

 • § 68

  Förvaltningen ger en preliminär månadsredovisning beträffande personalkostnader och konton med större avvikelser.
  19 september 2019 ska delårsbokslutet vara inlämnat till ekonomikontoret med möjlighet att göra redaktionella ändringar.

  Redovisning av siffror som är del av delårsrapporten, text redovisa för nämnden.

 • § 69

  Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola och fritidshem samt utveckling av kö presenteras för nämnden.

  Ann-Margret Johansson, verksamhetschef förskolan, medverkade på arbetsutskottet. Informerar att andelen av yngre barn är högre nu än tidigare, vilket ger ett ökat behov per barn. Påpekar att på grund av flera faktorer så är det hårt tryck på område Fågelfors, både på skolan och förskolan.

  Presidiet tar med sig ärendet till presidieträff med Kommunstyrelsens presidier.  

 • § 70

  Ärendet gäller att regelbundet ge utskottet och nämnden en sammanfattning om utvecklingsfaser samt om vikten av hur vi uppfattas. Samt om vårt uppdrag utifrån kommunens ”Plats att göra skillnad”. Allt för att arbeta för en skola i framkant.

  Information om betygsresultat vårterminen 2019.

  Helen Bengtsson-Carlström, verksamhetschef grundskola, och Klara Kerekes, lektor, medverkar för att prata om utveckling av undervisningen. 

  Informerade om bland annat:

  Vad man kan basera elevens resultat

  Framgångsfaktorer

  Skollagen - utbildningen ska vila på vetenskaplig grund

  ÄDK - Ämnes Didaktiskt Kollegium

  Samt beskriver med fler punkter hur de arbetarför att Vaggeryds kommuns pedagoger, chefer och nämnd kan arbeta för att höja resultaten i skolan. Allt med vetenskapen och hållbarhet över tid ligger i fokus.

 • § 71

  En motion från februari 2015 hade som förslag att Vaggeryds kommun ser till att barnomsorg finns tillgänglig även på obekväma tider.
  Barn- och utbildningsnämnden lämnade en utredning och förslag till Kommunfullmäktige att bifalla motionen förutsatt att medel att tillförs.
  Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-25 § 121 att barn- och utbildningsnämnden får inom tilldelad ram (400 000 kronor) hantera principerna och de praktiska lösningarna för utformningen för barnomsorg på obekväma tider. 400 000 kr räcker till att fördela 30 timmar i veckan.
  Utredaren har informerat om utskick till vårdnadshavare för alla inskrivna förskolebarn angående tillsynsbehov på obekväma tider.
  Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-12-19 § 107 att barnomsorg på obekväm arbetstid förläggs till Åvikens förskola och de utökade öppettiderna ska vara måndag – fredag 06:00 fram till 22:30.
  Vid behov av omsorg ska barnet även ha sin placering på förskolan.

  Ärendet diskuteras.

  Nämnden ajournerades två gånger för diskussion i partigrupper. 

  Yrkanden

  Ordföranden yrkar enligt förvaltningens förslag med tillägget om att verksamheten kan återupptas under förutsättning att det finns ekonomiska förutsättningar och tillräckligt underlag för att bedriva verksamheten.

  Marijo Corkovic (S) yrkar återremiss på ärendet, med motivation att ny utredning av behovet görs.

  Jan-Olof Svedberg (SD) yrkar att pilotprojektet fortsätter som det görs i dagsläget.

  Propositionsordning 

  Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt egna lagda förslag.

  Ordföranden frågar nämnden om de kan besluta enligt Jan-Olof Svedbergs (SD) förslag.

  Ordföranden frågar nämnden om de kan besluta enligt Marijo Corkovic (S) förslag.

  Votering begärd.

  Votering

  Ja för Marijo Corkovic (S) förslag

  Nej för Jan-Olof Svedberg (SD) förslag

  Ordföranden finner att nämnden kan ställa Jan-Olof Svedbergs (SD) förslag med 5 röster för förslag och 6 röster avstår från att rösta som motförslag till egna lagda förslag.

  Ordföranden frågar nämnden om de kan besluta enligt egna lagda förslag

  Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt egna lagda yrkande.

  Votering begärd.

  Votering

  Ja till ordförandens förslag

  Nej till Jan-Olof Svedberg (SD) förslag.

  Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt egna lagda yrkande med 6 röster för ja och 5 röster för nej.

  Reservationer

  SD och S reserverar sig till förmån för egna lagda yrkanden.

   

 • § 72

  Förvaltningen har tagit fram förslag på läsårstider för 2020–2021.

 • § 73

  Förvaltningschefen informerar:

  1. Presidieträff kommunstyrelsen o buns presidier

  2. Medborgardialog Åker 15 oktober

  3. Skolplan - personal

  4. Budget 2020

  Helena Erlandsson informerar om verksamhetsbesök på Fågelforsskolan den 24 september. Mycket trevligt, nyttigt och spännande sammanfattade hon dagen.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.