Möte 2019-04-24

Barn- och utbildningsnämnd (BUN)
14:00 - 17:00 Sessionsalen
 •   1
 •   2

  Utifrån redovisning till budgetberedningen och diskussioner i nämnd fortsatte arbetet med budget 2020.

  Dagens tyngdpunkter lades vid:

  Förskolans lokalplan, investeringar, revidering av lokalplan, driftsramar, mål, utmaningar, effektiviseringar och förbättringar.

 •   3

  Förvaltningen ger en preliminär månadsredovisning beträffande personalkostnader och konton med större avvikelser.

 •   4

  Carina Sandberg, utvecklingsstrateg, medverkar och informerar om förvaltningens arbete angående GDPR (The General Data Protection Regulation) - dataskyddsförordningen.

 •   5

  Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola och fritidshem samt utveckling av kö presenteras för nämnden.

 •   6

  Ärendet gäller att regelbundet ge utskottet och nämnden en sammanfattning om utvecklingsfaser samt om vikten av hur vi uppfattas. Samt om vårt uppdrag utifrån kommunens ”Plats att göra skillnad”. Allt för att arbeta för en skola i framkant.

  Områden som togs upp på utskottet:

  Personal i förskolan

  Personal i skolan

  Socioekonomisk fördelning

  Elevstatistik

 •   7

  Under det senaste läsåret har vi inte haft årskurs 6 i Åker utifrån att dåvarande föräldrar gjorde ett aktivt skolval till Sörgårdsskolan. Organisationen i Åker är nu anpassade för årskurs 4-5 med fritidshem även för barn i årskurs F-3 som går i Klevshult. Förvaltningen upplever att organisationen fungerar väl och vi har inte de problemen vi fick erfara i Svenarum under hösten 2018. Inför läsåret 2019/20 är planen sådan att Åkers skola är en 4-6 skola under ett läsår för att sedan bli en F-3 skola under läsåret 2020/21. För att inte riskera en fungerande organisation och att under det sista läsåret innan den nya landsbygdsorganisationen verkställs få kvalitetsförsämringar har förvaltningen undersökt förutsättningarna att bibehålla dagens organisation genom att flytta årskurs 6 till Sörgårdsskolan redan inför läsåret 2019/2020.

  I syfte att få med både föräldrarnas och skolans perspektiv har ett föräldramöte genomförts där såväl föräldrar som personalen har lyft fram fördelar och nackdelar med en sådan flytt.

 •   8

  Infor framtagandet av nya mål for mandatperioden har en tidsplan och en process beslutats, och ett förslag till beslut att förlänga vision och värdegrund till 2030 har godkänts av fullmäktige 25 februari. Kommunstyrelsen har genom dialog tagit fram ramar som i korthet innebär att de övergripande målen ska ha ett medborgarperspektiv, de ska vara utvecklande och det ska synas en förflyttning. Mål och medel ska höra samman och hänsyn måste tas till underhåll och förvaltning. Målen ska vara få och styrande och med målen ska direktiv ges till nämnder hur de ska förhålla sig till målen. De övergripande målen ska vara långsiktiga och kunna hålla över mer än en mandatperiod. Målen ska ha en fortsatt koppling till vision och värdegrund och sättas inom fyra målområden med ursprung i kommunstyrelsens egna måleffektiviseringsarbete där kopplingen till Agenda 2030 är tydlig och hänsyn tagits till de tidigare övergripande målen.
  Eftersom kommunstyrelsen valt att föra dialog med medborgare och medarbetare kring de framtida målen beaktas en hög grad av transparens i den fortsatta processen for framtagandet av nya mål for mandatperioden. Följande är förslag till nya fullmäktige mål, ett mål for varje målområde, att föreslå kommunstyrelsen 8 maj:
  l. Hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen
  2. Hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet
  3. Ökad kunskap, aktivare fritid och rikare kulturliv för en god hälsa
  4. Vaggeryds kommun ska vara en trygg och tillgänglig plats där alla känner delaktighet och kan påverka

  Svar skickas till kommunstyrelsen@vaggeryd.se senast den 3 maj.

 •   9

  Förvaltningen informerar:


  1.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.